REKLAMA

DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-28 08:08
publikacja
2022-11-28 08:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DEKPOL_SSF_IIIQ2022_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
997 622 729 182 212 803 159 961
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 148 61 801 16 670 13 557
III. Zysk (strata) brutto 60 079 44 767 12 815 9 821
IV. Zysk (strata) netto 48 816 36 242 10 413 7 950
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,84 4,33 1,25 0,95
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 552) (89 091) (544) (19 544)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 987) (20 072) (7 890) (4 403)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 106) 49 453 (1 516) 10 849
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (46 645) (59 177) (9 950) (12 982)
X. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XI. Aktywa razem 1 593 912 1 357 149 327 305 295 071
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 170 448 969 881 240 348 210 871
XIII. Zobowiązania długoterminowe 338 746 282 261 69 561 61 369
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 831 702 687 620 170 788 149 502
XV. Kapitał własny 423 464 387 268 86 957 84 200
XVI. Kapitał zakładowy 8 363 8 363 1 717 1 818
XVII. Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 51 46 10 10
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK DEKPOL SSF IIIQ2022 (1).pdfGK DEKPOL SSF IIIQ2022 (1).pdf Raport kwartalny za III kwartał 2022 GK DEKPOL

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2022-11-28 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki