REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2021-08-27 17:07
publikacja
2021-08-27 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Srodroczne_skrocone_spr._fin._1H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skons._spr._fin._1H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Skonsolidowany_raport_1H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Raport_bieglego_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_spr._fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Raport_bieglego_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sko._spr.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
DANE JEDNOSTKOWE
I. Przychody ze sprzedaży 197 252 43 57
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -477 5 024 -105 1 131
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -552 468 -122 105
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -1 400 1 155 -308 260
V. Całkowite dochody ogółem -1 400 1 155 -308 260
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 2 - -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -4 - -1
IX. Przepływy pieniężne netto razem - -2 - -
X. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,02 0,02 0 0
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,02 0,02 0 0
XII. Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane) Na dzień 30 czerwca 2020 (niebadane) Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane) Na dzień 30 czerwca 2020 (niebadane)
XIII. Aktywa razem 184 665 184 686 40 847 41 353
XIV. Kapitały własne 157 271 157 740 34 788 35 320
XV. Zobowiązania 27 394 26 946 6 059 6 033
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
XVI. Przychody ze sprzedaży 19 073 2 978 4 194 671
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 486 (4 478) 327 (1 008)
XVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 136) (3 635) (470) (818)
XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (335) (4 227) (74) (952)
XX. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (335) (4 227) (74) (952)
XXI. Całkowite dochody ogółem (335) (4 234) (74) (953)
XXII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (335) (4 234) (74) (953)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 075 (1 833) 1 996 (413)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 831 3 3 262 1
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 627) 1 742 (798) 392
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem 20 279 (88) 4 460 (20)
XXVII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02
XXIX. Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane) Na dzień 30 czerwca 2020 (niebadane) Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane) Na dzień 30 czerwca 2020 (niebadane)
XXX. Aktywa razem 276 794 292 967 61 227 65 599
XXXI. Kapitały własne 130 038 128 516 28 764 28 777
XXXII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 130 038 128 516 28 764 28 777
XXXIII. Zobowiązania 146 756 164 447 32 462 36 822
XXXIV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - - - -
XXXV. Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną - 4 - 1
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2021.pdfCZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2021.pdf CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2021
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2021.pdfCZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2021.pdf CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2021
CZT Skonsolidowany raport 1H 2021.pdfCZT Skonsolidowany raport 1H 2021.pdf CZT Skonsolidowany raport 1H 2021
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin.pdfCZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin.pdf CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr.pdfCZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr.pdf CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki