REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 13:54
publikacja
2020-11-27 13:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_spr._fin._3Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr._fin._3Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Wybrane jednostkowe dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 375 378 84 88
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 944 (2 781) 1 113 (645)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 262 (6 698) 59 (1 555)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 949 (6 383) 214 (1 481)
V. Całkowite dochody ogółem 949 (6 383) 214 (1 481)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 1 239 - 288
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4) (1 236) (1) (287)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (3) 3 (1) 1
X. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,01 -0,09 0,00 -0,02
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,01 -0,09 0,00 -0,02
XII. Na dzień 30 września 2020 Na dzień 30 września 2019 Na dzień 30 września 2020 Na dzień 30 września 2019
XIII. Aktywa razem 184 927 213 526 40 852 48 822
XIV. Kapitały własne 157 534 166 912 34 801 38 164
XV. Zobowiązania 27 393 46 614 6 051 10 658
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
XVI. Przychody ze sprzedaży 3 549 4 661 799 1 082
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 093) (10 669) (1 597) (2 476)
XVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 371 (15 699) 2 560 (3 644)
XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 779 (14 484) 2 427 (3 362)
XX. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 779 (14 484) 2 427 (3 362)
XXI. Całkowite dochody ogółem 10 779 (14 484) 2 427 (3 362)
XXII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 779 (14 484) 2 427 (3 362)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 249 3 299 56 766
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 912 2 232 1 781 518
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 538 (4 917) 346 (1 141)
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem 9 699 614 2 183 143
XXVII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,17 -0,23 0,04 -0,05
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,17 -0,23 0,04 -0,05
XXIX. Na dzień 30 września 2020 Na dzień 30 września 2019 Na dzień 30 września 2020 Na dzień 30 września 2019
XXX. Aktywa razem 299 694 301 548 66 204 68 947
XXXI. Kapitały własne 143 529 157 107 31 707 35 922
XXXII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 143 529 157 107 31 707 35 922
XXXIII. Zobowiązania 156 165 144 441 34 498 33 026
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2020.pdfCZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2020.pdf CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2020
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2020.pdfCZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2020.pdf CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2020
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2020.pdfCZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2020.pdf CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki