REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy joint venture w zakresie realizacji projektów OZE

2022-05-27 23:07
publikacja
2022-05-27 23:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy joint venture w zakresie realizacji projektów OZE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. zawarł z DC24 ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Columbus; dalej: DC24) umowę (dalej: Umowa), w której strony zobowiązały się do współpracy na zasadzie joint venture w związku z realizowanymi przez Columbus projektami farm fotowoltaicznych.

Uzgodniono następujące obszary współpracy. Obszar angażowania się przez DC24 w nowe inwestycje realizowane przez Columbus lub podmioty powiązane z Columbus, polegające na nabywaniu spółek celowych posiadających projekty lub istniejące famy fotowoltaiczne (lub nabywaniu samych projektów) poprzez możliwość: (i) objęcia docelowego udziału (stanowiącego 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% - 1 głosów na zgromadzeniu wspólników; dalej: Docelowy Udział) w takiej spółce celowej; (ii) albo udzieleniu finansowania dłużnego z opcją konwersji na udziały. Obszar zaangażowania się w wybrane przez DC24, przysługujące Columbus pośrednio lub bezpośrednio spółki celowe, która posiadają projekty lub istniejące famy fotowoltaiczne (lub same projekty), poprzez możliwość: (i) objęcia Docelowego Udziału w takiej spółce celowej; (ii) albo udzieleniu finansowania dłużnego z opcją konwersji na udziały. Obszar finansowania nabycia, przygotowania, budowy, montażu, uruchomienia lub eksploatacji posiadanych już przez Columbus lub nabywanych nowych spółek celowych posiadających projekty lub już wybudowane farmy fotowoltaiczne. Obszar angażowania się jako kontrahent Columbus w transakcje sprzedaży posiadanych przez Columbus i podmioty powiązane Columbus spółek celowych posiadających projekty lub wybudowane farmy fotowoltaiczne. W ramach powyższych obszarów współpracy uzgodniono zasady pierwszeństwa przysługującego DC24

Oświadczenie dotyczące zaangażowania DC24 w spółki obecnie posiadane przez Columbus winno zostać złożone przez DC24 do 30 czerwca 2022 r. (z możliwością jego obustronnego wydłużenia). Ewentualne finansowanie przez DC24 będzie odbywało się w drodze podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia nowych udziałów przez DC24 do wysokości Docelowego Udziału lub w drodze finansowania dłużnego (z zabezpieczeniem do wysokości 150% kwoty takiego finansowania), z możliwością jego konwersji na Docelowy Udział.

Columbus zobowiązał się, że wszelkie nowe transakcje związane z projektami lub wybudowanymi farmami fotowoltaicznymi, będzie realizował przy poszanowaniu praw DC24 wynikających z niniejszej Umowy. Umowa przewiduje kary dla Columbus za niewywiązywanie się z jej postanowień, liczone w oparciu o wielkość poniesionej przez DC24 szkody na bazie mocy projektów, których ta szkoda dotyczy.

Niniejsza Umowa jest konsekwencją udzielonego Columbus przez DC24 finansowania dłużnego na rozwój projektów farm fotowoltaicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki