REKLAMA
NA ŻYWO

CI GAMES S.A.: Powołanie nowych członków organów CI Games SE

2023-02-08 20:08
publikacja
2023-02-08 20:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Marek_Tyminski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_David_Broderick.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Artur_Osuchowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Marcin_Garlinski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Adam_Niewinski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Jeremy_M.J.Lewis.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_Florian_Schuhbauer.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Powołanie nowych członków organów CI Games SE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/1/2023 w której m.in. ustaliło skład pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki po jej przekształceniu w spółkę europejską („CI Games SE”).
W skład pierwszego Zarządu CI Games SE powołano Marka Tymińskiego - Prezesa Zarządu oraz Davida Broderick - Wiceprezesa Zarządu.
W skład pierwszej Rady Nadzorczej CI Games SE powołano: Artura Osuchowskiego, Marcina Garlińskiego, Adama Niewińskiego, Jeremiego M. J. Lewis oraz Floriana Schuhbauer.
Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE będzie skuteczne z dniem rejestracji przekształcenia Spółki w spółkę europejską przez sąd rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje o powołanych Członkach Zarządu oraz członkach Rady Nadzorczej – posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Powołani członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto, nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Marek Tymiński.pdfŻyciorys Marek Tymiński.pdf Marek Tymiński - Życiorys
Życiorys David Broderick.pdfŻyciorys David Broderick.pdf David Broderick - Życiorys
Życiorys Artur Osuchowski.pdfŻyciorys Artur Osuchowski.pdf Artur Osuchowski – Życiorys
Życiorys Marcin Garliński.pdfŻyciorys Marcin Garliński.pdf Marcin Garliński - Życiorys
Życiorys Adam Niewiński.pdfŻyciorys Adam Niewiński.pdf Adam Niewiński - Życiorys
Życiorys Jeremy M.J.Lewis.pdfŻyciorys Jeremy M.J.Lewis.pdf Jeremy M J Lewis - Życiorys
Życiorys Florian Schuhbauer.pdfŻyciorys Florian Schuhbauer.pdf Florian Schuhbauer - Życiorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number: 11/2023


Date: 8 February 2023


Legal basis: Current and Periodic Information


Subject: Appointment of new members of CI Games SE
bodies


The Management Board of CI Games S.A. with its
registered office in Warsaw (the "Company") announces that
on 8 February 2023 the Extraordinary General Meeting of the Company
adopted Resolution No. 4/1/2023 in which, inter alia, determined the
composition of the first Management Board and Supervisory Board of the
Company after its transformation into a European company ("CI
Games SE").


The composition of the first Management Board of CI
Games SE appointed Marek Tymiński - President of the Management Board
and David Broderick - Vice-President of the Management Board.


The composition of the first Supervisory Board of CI
Games SE appointed: Artur Osuchowski, Marcin Garliński, Adam Niewiński,
Jeremy M. J. Lewis and Florian Schuhbauer.


The appointment of the members of the Management
Board and the Supervisory Board of CI Games SE will be effective as of
the date of registration of the Company's transformation into a European
company by the Company's registration court in the Register of
Entrepreneurs of the National Court Register.


Attached to this current report, the Company provides
information on the appointed members of the Management Board and members
of the Supervisory Board - their education, qualifications and
previously held positions, together with a description of their
professional career.


The appointed members of the Management Board and
members of the Supervisory Board are not engaged in any activities
competitive to the Company and do not participate in any company
competitive to the Company. In addition, they are not listed in the
Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the
National Court Register.


Detailed legal basis: § 5.5) and § 10  of
the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current
and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognising
as equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws 2018, item 757).


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-08 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-02-08 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki