REKLAMA

CI GAMES S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)

2023-01-12 12:55
publikacja
2023-01-12 12:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Plan_przeksztalcenia_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Terms_of_Conversion_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Draft_Resolution_attachment_1_to_Terms_of_Conversion.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekt_uchwaly_NWZ_o_przeksztalceniu_zalącznik_1_do_Planu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Statut_CI_Games_SE_PL__zalącznik_2_do_Planu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Statutes_of_CI_Games_SE_attachement_2_to_Terms_of_Conversion_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Valuation_of_assets_Attachment_3_to_Terms_of_Conversion_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Wycena_Zalacznik_3_do_Planu_Przeksztalcenia_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Report_of_the_Mngt_Board_attachment_4_to__Terms.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Sprawozdanie_Zarządu__zalacznik_4_do_Planu_Przeksztalcenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-12
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Spółka Przekształcana”), działając na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259, ze zm.; „Ustawa”), zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia Spółki w Spółkę Europejską (SE) („Spółka Przekształcona”), które nastąpi w trybie art. 552 i n. Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy oraz w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1, ze zm.; „Rozporządzenie”), tj. przez przekształcenie polskiej spółki akcyjnej, która od co najmniej dwóch lat posiada spółkę zależną podległą prawu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w europejską spółkę akcyjną („Przekształcenie”).
Zgodnie z art. 552 i 553 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy, z dniem wpisania Przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki („Dzień Przekształcenia”), Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, a wszystkie aktywa i pasywa Spółki staną się aktywami i pasywami Spółki Przekształconej (zasada kontynuacji). W szczególności, Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed Przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Z Dniem Przekształcenia akcjonariusze Spółki Przekształcanej staną się automatycznie, z mocy ustawy, akcjonariuszami Spółki Przekształconej.
W dniu 23 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki sporządził plan Przekształcenia Spółki, który zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia („Plan Przekształcenia”).
Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia, Przekształcenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z Planem Przekształcenia, Walnemu Zgromadzeniu Spółki zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Przekształcenia, w tym uchwała dotycząca zatwierdzenia Planu Przekształcenia, ustalenia tekstu Statutu Spółki Przekształconej (wyrażenia zgody na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej) oraz powołania członków Zarządu Spółki Przekształconej („Uchwała o Przekształceniu”). W celu podjęcia Uchwały o Przekształceniu Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki.
Plan Przekształcenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Przekształceniem, w tym:
1. Projekt Uchwały o Przekształceniu, która zostanie przedłożona do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
2. Projekt Statutu Spółki Przekształconej,
3. Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej, o której mowa w art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy,
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne Przekształcenia oraz wskazujące na konsekwencje przyjęcia formy SE dla akcjonariuszy i pracowników Spółki, o którym mowa w art. 37 ust. 4 Rozporządzenia,
5. Opinia biegłego rewidenta, o której mowa w art. 37 ust. 6 Rozporządzenia
– dostępne będą nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego Uchwałę o Przekształceniu na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje Inwestorskie”, w zakładce „Przekształcenie Spółki”, pod adresem https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/przeksztalcenie-spolki/. Akcjonariusze mogą ponadto zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Przekształcenia od dnia 29 grudnia 2022 r. w siedzibie Spółki, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2B w Warszawie (The Warsaw Hub).

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w rozumieniu art. 560 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy.

Niniejszy raport bieżący sporządzono na podstawie art. 560 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1467 ze zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259, ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
1. Plan przekształcenia PL.pdf1. Plan przekształcenia PL.pdf Plan Przekształcenia
1. Terms of Conversion_ENG.pdf1. Terms of Conversion_ENG.pdf Terms of conversion
2. Draft Resolution_attachment 1 to Terms of Conversion.pdf2. Draft Resolution_attachment 1 to Terms of Conversion.pdf Draft Resolution Attachment no 1 to Draft Terms of Conversion
2. Projekt uchwały NWZ o przekształceniu_załącznik 1 do Planu.pdf2. Projekt uchwały NWZ o przekształceniu_załącznik 1 do Planu.pdf Projekt uchwały Załącznik numer 1 do Planu Przekształcenia
3. Statut CI Games SE_PL__załącznik 2 do Planu.pdf3. Statut CI Games SE_PL__załącznik 2 do Planu.pdf Statut CI Games SE Załącznik numer 2 do Planu Przekształcenia
3. Statutes of CI Games SE_attachement 2 to Terms of Conversion_ENG.pdf3. Statutes of CI Games SE_attachement 2 to Terms of Conversion_ENG.pdf Statutes of CI Games SE Attachment no 2 to Draft Terms of Conversion
4. Valuation of assets_Attachment 3 to Terms of Conversion_ENG.pdf4. Valuation of assets_Attachment 3 to Terms of Conversion_ENG.pdf Valuation of assets_Attachment 3 to Terms of Conversion
4. Wycena_Zalacznik 3 do Planu Przekształcenia_PL.pdf4. Wycena_Zalacznik 3 do Planu Przekształcenia_PL.pdf Wycena Załącznik numer 3 do Planu Przekształcenia
5. Report of the Mngt Board_attachment 4 to Terms.pdf5. Report of the Mngt Board_attachment 4 to Terms.pdf Management Board Report Attachment no 4 to Draft Terms of Conversion
5. Sprawozdanie Zarządu_ załacznik 4 do Planu Przekształcenia.pdf5. Sprawozdanie Zarządu_ załacznik 4 do Planu Przekształcenia.pdf Sprawozdanie Zarządu Załącznik numer 4 do Planu Przekształcenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number:
2/2023


Date: 12 January 2023


Legal basis: Other
regulations


Subject: Second
notification of shareholders about the intention to transform the
company CI Games Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw
into a European Company (SE)


The Management Board of CI Games, S.A. with its
registered office in Warsaw (the “Company” or the “Company
to be Converted“), acting pursuant to Article 560 § 1 of the
Commercial Companies Code in conjunction with Article 21(1) of the Act
of 4 March 2005 on the European Economic Interest Grouping and the
European Company (Journal of Laws of 2022, item 259, as amended; the “Act“),
notifies shareholders of the intention to convert the Company into a
European Company (SE) (the “Converted Company“), which will
take place pursuant to Article 552 et seq. of the Commercial Companies
Code in conjunction with Article 21(1) of the Act and pursuant to
Article 2(4) and Article 37 of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of
8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE) (Journal of
Laws of the European Union L No. 294, p. 1, as amended; the “Regulation“),
i.e. by transforming a Polish public limited company that has had a
subsidiary under the law of another Member State of the European Union
for at least two years into a European public limited company (the “Conversion“).


Pursuant to Articles 552 and 553 of the Commercial
Companies Code in conjunction with Article 21(1) of the Act, on the date
of entry of the Conversion into the Register of Entrepreneurs of the
National Court Register by the registry court competent for the
Registered Office of the Company (the “Conversion Date“),
the Converted Company will be entitled to all rights and obligations of
the Company to be Converted, and all assets and liabilities of the
Company will become assets and liabilities of the Converted Company
(upon continuation principle). In particular, the Converted Company will
remain the subject of permits, concessions and reliefs that were granted
to the Company before the Conversion, unless the Act or the decision to
grant a permit, concession or relief provides otherwise. On the
Conversion Date, the shareholders of the Company to be Converted will
automatically become, by virtue of the Act, shareholders of the
Converted Company.


On 23 December 2022, the Management Board of the
Company has drawn up the Draft Terms of the Conversion of the Company,
which will be submitted to the General Meeting of the Company for
approval (the “Draft Terms of Conversion“).


Pursuant to Article 37(7) of the Regulation, the
Conversion requires a resolution of the General Meeting of the Company.
In accordance with the Draft Terms of Conversion, the General Meeting of
the Company will be submitted to adopt a resolution on the Conversion,
including a resolution regarding the approval of the Draft Terms of
Conversion, determining the text of the Statutes of the Converted
Company (consent to the wording of the Statutes of the Converted
Company) and appointing members of the Management Board of the Converted
Company (the “Resolution on Conversion“). In order to adopt
the Resolution on Conversion, the Management Board of the Company will
convene the General Meeting in the manner provided for in the provisions
of the Commercial Companies Code and the Company’s Statutes.


The Draft Terms of Conversion and other documents
published by the Company in connection with the Conversion, including:


(1)         Draft
Resolution on Conversion, which will be submitted for adoption to the
General Meeting of the Company,


(2)         Draft
Statutes of the Converted Company,


(3)         Valuation
of assets (assets and liabilities) of the Company to be Converted,
referred to in Article 558 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code
in conjunction with Article 21(1) of the Act,


(4)         Report
of the Management Board of the Company explaining and justifying the
legal and economic aspects of the Conversion and indicating the
implications for the Company’s shareholders and for the Company’s
employees of the adoption of the form of an SE, referred to in Article
37(4) of the Regulation,


(5)         Auditor’s
opinion referred to in Article 37(6) of the Regulation


– will be available continuously (in an electronic
version, with the possibility of printing them) until the end of the
General Meeting adopting the Resolution on Conversion on the Company’s
website in the “Investor Relations” section, in the
“Transformation of the Company” tab, at the address
https://www.cigames.com/en/investor-relations/61893-2/. Shareholders may
also consult the documents relating to the Conversion from 29 December
2022 at the Company’s registered office, at Rondo Ignacego Daszyńskiego
2B in Warsaw (The Warsaw Hub).


This notification is the second notification of the
Company’s shareholders within the meaning of Article 560 § 1 of the
Commercial Companies Code in conjunction with Article 21(1) of the Act.


This current report was prepared on the basis of
art. 560 § 1 of the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code
(Journal of Laws of 2022, item 1467, as amended) in conjunction with
Article 21(1) of the Act of 4 March 2005 on the European economic
interest grouping and the European company (Journal of Laws of 2022,
item 259, as amended).


The Management Board:


Marek Tymiński – President of the Management Board


David Broderick – Vice-President of the Management
Board


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-12 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-01-12 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki