REKLAMA

CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-08 17:20
publikacja
2019-11-08 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
CELON_RAPORT_2019Q3_FINAL.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 258 90 103 17 467 21 183
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 048 25 363 1 868 5 963
III. Zysk (strata) brutto 8 908 26 807 2 067 6 302
IV. Zysk (strata) netto 10 294 23 430 2 389 5 508
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 175 18 596 -737 4 372
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 937 -52 163 -13 447 -12 263
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 763 -8 928 -2 034 -2 099
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -69 875 -42 495 -16 217 -9 991
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 581 494 552 800 132 956 129 419
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 136 588 99 585 31 230 23 314
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 355 977 81 229
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 627 19 122 4 945 4 477
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 444 906 453 215 101 725 106 105
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 029 1 054
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,52 0,05 0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,52 0,05 0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,89 10,07 2,26 2,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,89 10,07 2,26 2,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Nie dotyczy.
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Nie dotyczy.
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
CELON_RAPORT_2019Q3_FINAL.pdfCELON_RAPORT_2019Q3_FINAL.pdf Celon SA-Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu
2019-11-08 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu
2019-11-08 Bogdan Manowski Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 426 143 403 232 349 917 337 136
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 561 7 177 7 409 2 048
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 232 239 222 034 190 716 174 704
3. Należności długoterminowe 91 91 91 91
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 91 91 91 91
4. Inwestycje długoterminowe 50 391 49 771 54 476 67 751
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 50 391 49 771 54 476 67 751
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 763 763 753 753
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 49 628 49 008 53 722 66 998
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 49 628 49 008 53 722 66 998
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 136 861 124 159 97 225 92 542
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 729 8 852 7 410 8 246
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 127 132 115 306 89 815 84 296
II. Aktywa obrotowe 155 351 181 297 213 751 215 664
1. Zapasy 28 164 25 250 23 607 20 737
2. Należności krótkoterminowe 46 092 45 980 40 131 35 017
2.1. Od jednostek powiązanych 29 27 22 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 46 063 45 953 40 109 35 017
3. Inwestycje krótkoterminowe 78 123 106 644 147 998 158 859
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 78 123 106 644 147 998 158 859
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 78 123 106 644 147 998 158 859
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 972 3 423 2 015 1 051
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 581 494 584 529 563 668 552 800
PASYWA
I. Kapitał własny 444 906 442 271 448 729 453 215
1. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy 384 788 384 788 365 892 365 892
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 35 254 34 752 38 570 49 323
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070 10 070 10 070
6. Zysk (strata) netto 10 294 8 161 29 697 23 430
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 588 142 258 114 939 99 585
1. Rezerwy na zobowiązania 14 859 13 783 15 587 15 614
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 896 11 820 12 741 14 073
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 213 1 213 1 213 991
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 1 213 1 213 1 213 991
1.3. Pozostałe rezerwy 750 750 1 631 550
a) długoterminowe 550 550 550 550
b) krótkoterminowe 200 200 1 081 0
2. Zobowiązania długoterminowe 355 532 1 198 977
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 627 25 924 14 313 19 121
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3.4. Fundusze specjalne 381 453 186 150
4. Rozliczenia międzyokresowe 99 747 102 019 83 841 63 873
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 99 747 102 019 83 841 63 873
a) długoterminowe 96 638 98 910 80 732 60 764
b) krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109 3 109
P a s y w a r a z e m 581 494 584 529 563 668 552 800
Wartość księgowa 444 906 442 271 448 729 453 215
Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,89 9,83 9,97 10,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,89 9,83 9,97 10,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem


Brak pozycji pozabilansowych.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 75 258 90 103 23 999 31 696
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 75 258 90 103 23 999 31 696
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 050 43 821 8 580 19 199
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 050 43 821 5 850 19 199
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 52 207 46 282 15 419 12 497
IV. Koszty sprzedaży 11 953 11 426 4 119 3 339
V. Koszty ogólnego zarządu 36 402 12 959 11 109 2 252
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 853 21 897 191 6 906
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 258 3 811 1 426 1 242
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 503 193 249 44
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 3 756 3 619 1 177 1 199
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 63 346 1 65
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 63 346 1 65
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 048 25 363 1 616 8 084
X. Przychody finansowe 1 613 3 376 448 1 409
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 613 3 376 448 1 409
- od jednostek powiązanych 18 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 753 1 933 333 1 125
1. Odsetki w tym: 149 391 47 88
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 1 354 0 880
4. Inne 604 188 286 156
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 8 908 26 807 1 731 8 368
XIV. Podatek dochodowy -1 386 3 377 -402 77
a) część bieżąca 0 3 957 -484 746
b) część odroczona -1 386 -580 82 -670
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 10 294 23 430 2 133 8 291
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 294 23 430 2 133 8 291
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,52 0,05 0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,52 0,05 0,18
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 448 729 448 729 439 847 439 847
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 448 729 448 729 439 847 439 847
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 4 500 4 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 365 892 384 789 347 926 347 926
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 18 897 0 17 965 17 965
a) zwiększenia (z tytułu) 18 897 0 17 965 17 965
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 18 897 0 17 965 17 965
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 384 789 384 789 365 892 365 892
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 38 570 34 752 51 736 51 736
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 316 502 -13 165 -2 412
a) zwiększenia (z tytułu) 1 516 1 516 603 603
- wycena posiadanych akcj 1 516 1 516 603 603
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 836 1 014 13 768 3 015
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- wycena posiadanych akcji 4 836 1 014 13 768 3 015
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 35 254 35 254 38 570 49 324
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 39 767 10 070 35 685 35 685
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39 767 10 070 35 685 35 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 767 10 070 35 685 35 685
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 29 697 0 25 615 25 615
- przekazanie na kapitał zapasowy 18 897 0 17 965 17 965
- wypłata dywidendy 10 800 0 7 650 7 650
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070 10 070
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070 10 070
6. Wynik netto 10 294 2 133 29 697 23 430
a) zysk netto 10 294 2 133 29 697 23 430
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 444 906 436 746 448 729 453 215
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 10 294 23 430 2 133 8 291
II. Korekty razem -13 468 -4 834 -8 310 -6 364
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 15 338 13 006 5 239 4 321
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 120 337 48 46
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -503 -193 -249 -44
6. Zmiana stanu rezerw 50 -768 959 -179
7. Zmiana stanu zapasów -4 557 -2 381 -2 914 633
8. Zmiana stanu należności -5 961 -1 284 -112 -1 281
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 732 5 488 3 244 100
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24 687 -19 038 -14 524 -9 960
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 175 18 596 -6 177 1 927
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 498 193 258 -9 712
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 530 193 258 -9 712
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 968 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 1 968 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 950 0 0 0
- odsetki 18 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 60 435 52 355 22 473 22 870
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 355 43 952 20 834 20 355
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 560 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 5 560 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 10 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 5 550 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 2 521 8 403 1 639 2 516
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -57 937 -52 163 -22 216 -22 880
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 8 763 8 928 129 376
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7 200 7 650 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 425 941 82 330
8. Odsetki 138 337 48 46
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 763 -8 928 -129 -376
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -69 875 -42 495 -28 522 -21 329
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -69 875 -42 495 -28 522 -21 329
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 147 998 201 355 106 644 180 189
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 78 123 158 859 78 123 158 859
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki