REKLAMA
WAŻNE

CD PROJEKT SA: Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną – SPOKKO sp. z o.o.

2023-08-31 16:09
publikacja
2023-08-31 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-31
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną – SPOKKO sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. oraz 26/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej spółką zależną – SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”).

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2023 r. planem połączenia, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z połączeniem treść Statutu Spółki nie ulega zmianie. Uzasadnienie biznesowe połączenia przedstawione zostało m.in. w przywołanym raporcie bieżącym nr 14/2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 36/2023

Subject:
Registration of merger between the Company and its subsidiary – SPOKKO
sp. z o.o.

Legal
basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information


In
relation to Current Reports no. 14/2023 of 20 April 2023 and 26/2023 of
6 June 2023, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered
seat in Warsaw (“Company”) hereby announces that on 31 August 2023 the
District Court for the City of Warsaw in Warsaw, 14th Commercial
Department of the National Court Register, registered the merger between
the Company and its subsidiary – SPOKKO sp. z o.o. with its registered
seat in Warsaw (“Target Company”) in the register of entrepreneurs.

The
merger was carried out in accordance with the merger plan published on
20 April 2023, i.e. by transferring the entirety of Target Company
assets to the Company under Art. 492 § 1 item 1 of the Commercial
Companies Code (merger by acquisition) in conjunction with Art. 516 § 6
of the Commercial Companies Code. The merger took place without
increasing the Company’s share capital and without exchanging shares of
the Target Company for shares of the Company due to the fact that the
Company held 100% of the shares in the Target Company. As a result of
the merger, the Company enters into all rights and obligations of the
Target Company. The Company’s Articles of Association are not amended in
connection with the merger. Business rationale for the merger was
presented e.g., in the aforementioned Current Report no. 14/2023.

Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-31 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki