REKLAMA

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Połączenie Spółek Zależnych do Emitenta

2021-10-18 21:54
publikacja
2021-10-18 21:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-18
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Informacja poufna: Połączenie Spółek Zależnych do Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Carlson Investments S.A. z siedzibą w Warszawie z (Spółka, Emitent), zawiadamia o powzięciu w dniu 18 października 2021 r. informacji o dokonaniu w dniu 13 października 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu połączenia spółek zależnych od Emitenta, tj. spółki POLVENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) oraz TECHVIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”),
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu nowe udziały.
Emitent z chwilą wpisu połączenia, objął 500 (słownie: pięćset) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy. W wyniku powyższego Emitent aktualnie posiada 4.299 ( słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w Spółce Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.114.500,00 złotych, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
Rejestracja połączenia spółek zależnych, wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej grupy kapitałowej Emitenta w zakresie usług informatycznych, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności Spółki Przejmującej, w wyniku czego stanie się ona podmiotem kumulującym funkcje związane z prowadzeniem działalności na rynku internetowym specjalizującym się przede wszystkim w rozwiązaniach IT dla branży turystycznej. Dokonane połączenie wpłynie w sposób pozytywny na uproszczenie procesów oraz usprawni prowadzenie działalności gospodarczej grupy kapitałowej Emitenta. Przeprowadzona konsolidacja spółek zależnych uprości strukturę grupy kapitałowej Emitenta.

Current report no. 30/2021
Public Office.
Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.
Subject: Confidential information: Merger of Subsidiaries of the Issuer
Legal Basis:
Article 17 (1) of the MAR Regulation
Content of the Report:
The Management Board of Carlson Investments S.A. with its registered office in Warsaw with (the Company, the Issuer), announces that on 18 October 2021 it received information that on 13 October 2021, the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, made an entry concerning merger of the Issuer's subsidiaries, i.e. POLVENT Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw ("Acquired Company") and TECHVIGO Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw ("Acquiring Company"),
The merger was effected pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, through the acquisition of the Acquired Company by the Acquiring Company, by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company in exchange for new shares established for that purpose.
As a result of the registration of the merger, the Issuer with the Acquiring Company is entitled to 500 (five hundred) shares with a nominal value of PLN 500 (five hundred) each, with a total nominal value of PLN 250,000 (two hundred and fifty thousand). As a result, all 4,229 (four thousand two hundred and twenty-nine) shares with a total nominal value of PLN 2,114,500.00 (two million one hundred fourteen thousand five hundred) in the Acquiring Company were acquired by the Issuer.
Registration of the merger of the subsidiaries will have an impact on optimization of the Issuer's capital group business in the field of IT services by reinforcing the main profile of the Acquiring Company's business activities which will make it an entity accumulating functions related to operating on the Internet market and specializing primarily in IT solutions for the tourism industry. The merger will have a positive impact on the simplification of processes and will streamline business operations of the Issuer's capital group. The consolidation of the subsidiaries will simplify the Issuer's capital group structure.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 30/2021Public
Office.Company:
CARLSON INVESTMENTS S.A.Subject:
Confidential information: Merger of Subsidiaries of the IssuerLegal
Basis:Article 17 (1) of the MAR RegulationContent
of the Report:The
Management Board of Carlson Investments S.A. with its registered office
in Warsaw with (the Company, the Issuer), announces that on 18 October
2021 it received information that on 13 October 2021, the District Court
for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of the National
Court Register, made an entry concerning merger of the Issuer's
subsidiaries, i.e. POLVENT Sp. z o.o. with its registered office in
Warsaw ("Acquired Company") and TECHVIGO Sp. z o.o. with its registered
office in Warsaw ("Acquiring Company").The
merger was effected pursuant to article 492 § 1 item 1 of the Code of
Commercial Partnerships and Companies, through the acquisition of the
Acquired Company by the Acquiring Company, by transferring all the
assets of the Acquired Company to the Acquiring Company in exchange for
new shares established for that purpose. As
a result of the registration of the merger, the Issuer with the
Acquiring Company is entitled to 500 (five hundred) shares with a
nominal value of PLN 500 (five hundred) each, with a total nominal value
of PLN 250,000 (two hundred and fifty thousand). As a result, all 4,229
(four thousand two hundred and twenty-nine) shares with a total nominal
value of PLN 2,114,500.00 (two million one hundred fourteen thousand
five hundred) in the Acquiring Company were acquired by the Issuer.Registration
of the merger of the subsidiaries will have an impact on optimization of
the Issuer's capital group business in the field of IT services by
reinforcing the main profile of the Acquiring Company's business
activities which will make it an entity accumulating functions related
to operating on the Internet market and specializing primarily in IT
solutions for the tourism industry. The merger will have a positive
impact on the simplification of processes and will streamline business
operations of the Issuer's capital group. The consolidation of the
subsidiaries will simplify the Issuer's capital group structureINFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-18 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki