REKLAMA

CARLSON: CARLSON INVESTMENT S.A. - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta | Changes in the composition of the Issuer's Supervisory Board

2021-09-01 21:18
publikacja
2021-09-01 21:18
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 września 2021 roku odwołało z Rady Nadzorczej Spółki;
1.Pana Grzegorza Kubicę
2.Pana Pawła Szewczyka
Do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:
1.Pan Serge Telle
2.Pani Penelope Hope
3.Pani Silvia Andriotto
4.Pani Violetta Vrublevskaya
5.Pani Isabelle Peeters
Nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
Skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
1.Pan Łukasz Marczuk
2.Pan Damian Goryszewski
3.Pani Kinga Dębicka.
4.Pan Serge Telle
5.Pani Penelope Hope
6.Pani Silvia Andriotto
7.Pani Violetta Vrublevskaya
8.Pani Isabelle Peeters
Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Życiorys zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.carlsoninvestments.eu w sekcji „relacje inwestorskie”w zakładce „życiorysy zawodowe”.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the Company, the Issuer) informs that
The Extraordinary General Meeting on 1 September 2021 dismissed from the Supervisory Board of the Company
1. Mr. Grzegorz Kubica
2. Mr Paweł Szewczyk
The following have been appointed to the Supervisory Board of the Company:
1. Mr. Serge Telle
2. Ms. Penelope Hope
3. Ms Silvia Andriotto
4. Ms Violetta Vrublevskaya
5. Ms Isabelle Peeters
The new members of the Supervisory Board were appointed for a joint term of office, which will expire at the latest on the date of the General Meeting approving the financial statements for 2022.
The composition of the Issuer's Supervisory Board is as follows:
1. Mr Łukasz Marczuk
2. Mr Damian Goryszewski
3. Ms Kinga Dębicka.
4. Mr. Serge Telle
5. Ms Penelope Hope
6. Ms Silvia Andriotto
7. Ms Violetta Vrublevskaya
8. Ms Isabelle Peeters
Professional CVs of the newly appointed Members of the Supervisory Board together with the declarations required by law are attached hereto.
Professional CVs of the newly appointed Members of the Supervisory Board will also be published on the Company's website at: www.carlsoninvestments.eu in the "investor relations" section in the "professional CVs" tab.
Legal basis:
§ 3 sec. 1 item 7 of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided within the alternative trading system on the NewConnect market"
Załączniki
20210901_211835_0000136475_0000134890.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134891.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134892.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134893.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134904.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134900.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134901.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134902.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134903.pdf
20210901_211835_0000136475_0000134905.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki