REKLAMA

BUMECH S.A.: Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

2017-03-24 17:48
publikacja
2017-03-24 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Pismo_z_China_Coal_22.03.17.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Z związku z zapytaniami Akcjonariuszy kierowanymi do Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) związanymi z zawieszeniem akcji Emitenta, Zarząd udzielając odpowiedzi w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych, informuje, iż:

1) Obrót akcjami Bumech został zawieszony ze względu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) zgłoszone na podstawie przepisów art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym.
2) Komunikat KNF w tej sprawie został zamieszczony pod adresem: https://www.knf.gov.pl/Images/Zawieszenie_obrotu_akcjami_BUMECH_SA_tcm75-49847.pdf
3) Z komunikatu KNF wynika, że KNF skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 24 kwietnia 2017 r. włącznie.
4) Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
5) Z komunikatu KNF wynika, że „W ocenie UKNF istnieje podejrzenie istotnych nieprawidłowości związanych z ujawnianiem stanu posiadania akcji spółki BUMECH S.A. Zdaniem UKNF zawieszenie obrotu na okres jednego miesiąca pozwoli na dokonanie niezbędnych ustaleń stanu faktycznego. W przypadku wcześniejszego wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, obrót akcjami spółki BUMECH S.A. zostanie wznowiony przed upływem miesięcznego terminu.”
6) Spółka wyjaśnia, że w dniu 22 marca 2017 roku do Bumech wpłynęło zawiadomienie od China Coal Energy Company Limited (dalej: China Coal) o nabyciu przez akcjonariusza znacznego pakietu akcji i przekroczeniu progu 5%. Kopia zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
7) Spółka – w zakresie dostępnych możliwości i ram czasowych – zweryfikowała wiarygodność tego zawiadomienia, sprawdzając m.in., że podmiot o nazwie China Coal Energy Company Limited istnieje, jest spółką notowaną na chińskiej giełdzie i prowadzi działalność gospodarczą w przemyśle wydobywczym.
8) Działając na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie Spółka niezwłocznie przekazała do publicznej wiadomości (raportem bieżącym nr 32/2017) zawiadomienie, o którym mowa powyżej. Na mocy w/w regulacji prawnej, Emitent był zobowiązany do niezwłocznego przekazania zawiadomienia, które otrzymał i nie miał prawnej możliwości niewykonania w/w obowiązku ustawowego.
9) Wiarygodność informacji zawartych w zawiadomieniu jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd KNF.
10) W ocenie Zarządu Bumech sytuacja z ostatnich dni wskazuje na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń sprzecznych z przepisami prawa oraz zmierzających do możliwego wrogiego przejęcia Spółki. Jednakże dzięki szybkiej reakcji GPW i KNF możliwość taka została w znacznej mierze wykluczona, dając czas na spokojne i dogłębne wyjaśnienie sytuacji w ochronie interesu wszystkich Akcjonariuszy.
11) Mając na względzie dobro wszystkich aktualnych i potencjalnych Akcjonariuszy, w tym w szczególności mniejszościowych, Spółka udzieli organom nadzoru wszelkiej dostępnej pomocy celem jak najszybszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Emitent w zakresie swoich możliwości będzie wspierał Urząd KNF w wyjaśnieniu przedmiotowej sprawy.


Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 12 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Pismo z China Coal_22.03.17.pdfPismo z China Coal_22.03.17.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-24 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2017-03-24 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki