REKLAMA

BORYSZEW: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

2022-09-09 10:14
publikacja
2022-09-09 10:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Boryszew_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-09
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 09 września 2022 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 08 września 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku, polegającego na dodaniu w § 14 Statutu Spółki ustępu 7, o treści:
„Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Szczegółowa podstawa prawna: § 6 w zw. § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut Boryszew SA.pdfStatut Boryszew SA.pdf Statut Boryszew S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-09 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki