0,2220 zł
5,21% 0,0110 zł
Biztech Konsulting S.A. (BTK)

Informacja Zarządu w związku z subskrypcją akcji serii H.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze składaniem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii H wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dania 29 maja 2018 r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości informacje wymagane § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii H: 29 maja 2018 r.
Data zakończenia subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii H: 6 lipca 2018 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział akcji na okaziciela serii H objętych w ramach subskrypcji prywatnej został dokonany w dniu 6 lipca 2018 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna akcji z wyłączeniem prawa poboru obejmowała 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru zostało przydzielonych 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje na okaziciela serii H były obejmowane po cenie emisyjnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) za jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Wszystkie akcje serii H zostały objęte za gotówkę.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii H zapisy złożyło 7 podmiotów fizycznych, wszyscy w zapisach podstawowych.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii H zostały przydzielone 7 podmiotom fizycznym, wszystkim w zapisach podstawowych.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Jan Madey – Przewodniczący RN Emitenta – przydzielono 270.000 akcji serii H
Jacek Govenlock – Członek RN Emitenta – przydzielono 450.000 akcji serii H
Sławomir Chabros – Prezes Zarządu Emitenta – przydzielono 605.000 akcji serii H
Urszula Krajewska – Członek Zarządu Emitenta – przydzielono 275.000 akcji serii H
Piotr Sosiński Wiceprezes Zarządu Emitenta – przydzielono 200.000 akcji serii H
Członek RN Emitenta – przydzielono 100.000 akcji serii H
Pracownik Emitenta na stanowisku kierowniczym - przydzielono 100.000 akcji serii H
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H wynosi 2.834 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.834 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) koszty promocji oferty: 0 zł.
Wymienione koszty zostały rozliczone przez Spółkę jako koszty emisji i pomniejszyły kapitał zapasowy.
Podstawa prawna: §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.