PILNE

BIOTON: wyniki finansowe

2019-04-30 17:09
publikacja
2019-04-30 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_Pismo_Zarzadu_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GRUPA_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_GRUPA_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Sprawozdanie_Zarzadu_GRUPA_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 241 166 361 649 56 520 85 200
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (52 413) 2 145 (12 284) 505
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 15 168 (21 726) 3 555 (5 118)
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 26 266 (20 133) 6 156 (4 743)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 880 1 618 6 534 381
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 473 (9 043) 8 782 (2 130)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (96 295) (43 802) (22 568) (10 319)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (30 942) (51 227) (7 252) (12 068)
IX. Aktywa razem 1 010 026 1 098 094 234 890 263 275
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 297 233 363 588 69 124 87 173
XI. Zobowiazania długoterminowe 123 085 105 077 28 624 25 193
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 174 148 258 511 40 500 61 980
XIII. Kapitał własny 712 793 734 506 165 766 176 103
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 399 368 411 730
XV. Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,31 (0,23) 0,07 (0,06)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,31 (0,23) 0,07 (0,06)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,30 8,55 1,93 2,05
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,30 8,55 1,93 2,05
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018 Pismo Zarzadu BIOTON.pdf2018 Pismo Zarzadu BIOTON.pdf Pismo Zarządu
2018 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GRUPA BIOTON.pdf2018 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GRUPA BIOTON.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GRUPA BIOTON 2018
2018 Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta GRUPA BIOTON.pdf2018 Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta GRUPA BIOTON.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta GRUPA BIOTON 2018
2018 Sprawozdanie Zarzadu GRUPA BIOTON.pdf2018 Sprawozdanie Zarzadu GRUPA BIOTON.pdf Sprawozdanie Zarządu GRUPA BIOTON 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-04-30 Adam Polonek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki