REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo w zakresie budowy zakładu produckyjnego Onko BCG

2022-07-21 13:39
publikacja
2022-07-21 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo w zakresie budowy zakładu produckyjnego Onko BCG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka" lub „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 21 lipca 2022 r. umowy o generalne wykonawstwo z Karmar SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Generalny Wykonawca”).

Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja Inwestycji polegającej na wykonaniu prac projektowych oraz budowlanych w zakresie budowy budynku produkcyjnego Onko BCG w Lublinie, przy ul. Głównej, na nieruchomości należącej do Emitenta (dalej: „Inwestycja budowlana”, „Przedmiot Umowy”).

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Inwestycji budowlanej wynosi 68.999.000 złotych (słownie sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) przy czym jest to wynagrodzenie ryczałtowe nieobejmujące podatku VAT (dalej: „Wynagrodzenie”).

Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 16 miesięcy od daty podpisania Umowy. Zgodnie z treścią Umowy część prac zostanie wykonana przez podwykonawców działających na rzecz i w imieniu Generalnego Wykonawcy.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych przez Spółkę m.in. z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Generalnego Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto Wynagrodzenia czy też opóźnień w realizacji Umowy. Z kolei Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Generalnego Wykonawcy od Umowy z winy Zamawiającego. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto Wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, o ile kary nie zrekompensują całości szkód.
Strony ustaliły 5 letni okres rękojmi na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez wad istotnych. Ponadto, Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji z tytułu należytej jakości wykonania Przedmiotu Umowy. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez wad istotnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Realizacja przedmiotowej umowy nastąpi w ramach projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (projekt numer: POIR.03.02.01-06-0029/21)), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (Emitent informował o tym zdarzeniu w rb 44/2021).

Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces.
Realizacja projektu nastąpi w trzech etapach:
1. budowa dedykowanego budynku produkcyjnego
2. organizacja dedykowanej i kompletnej infrastruktury produkcyjnej,
3. kwalifikacja infrastruktury i walidacja procesu wytwarzania

Projekt budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” („CBR”), o którym Emitent informował w rb 81/2020 oraz 97/2020. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji Zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.

Podpisanie znaczącej Umowy o generalne wykonawstwo jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej strategii Emitenta związanej z produktami leczniczymi BCG.
Emitent należy do czołowych producentów i jest jednym z nielicznych w Europie wytwórców produktów leczniczych BCG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2022-07-21 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki