REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Informacja o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

2022-11-30 18:29
publikacja
2022-11-30 18:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Informacja o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.]

Zarząd spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 33/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku oraz nr 35/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, w tym informacji o planowanej emisji nowych akcji Emitenta w ramach kapitału docelowego („Akcje Nowej Emisji”) informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta - Unisono Capital Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) - „Zawiadomienie”, w którym Akcjonariusz poinformował o zakończeniu w dniu 30 listopada 2022 roku procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na sprzedaż nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) posiadanych przez Akcjonariusza akcji zdematerializowanych Emitenta, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz oznaczonych kodem ISIN: PLBMDLB00018 („Akcje Sprzedawane”) - „Transakcja”.

Zgodnie z Zawiadomieniem:
1. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 5,30 PLN i tym samym cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wyniesie 5,30 PLN;
2. łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 5.000.000, co stanowi 7,66% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 5,98% w ogólnej liczbie głosów w Emitencie, i tym samym łączna liczba Akcji Nowej Emisji wyniesie 5.000.000.

Po przeprowadzeniu i prawidłowym rozliczeniu Transakcji Akcjonariusz posiadać będzie 0 akcji Emitenta stanowiących 0% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Emitenta.
Planowany dzień przeprowadzenia Transakcji to 1 grudnia 2022 roku.

[WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery Wartościowe Emitenta nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Emitent i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszego raportu z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii. Inwestowanie w akcje Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Emitenta, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-30 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2022-11-30 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki