9,6900 zł
4,08% 0,3800 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BETACOM_Sprawozdanie_z_badania_31.03.09.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_rzetelnosc_SF_2018.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_biegli_SF_2018.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
20190618_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot._KA.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
SprawozdaniezdzialalnosciBetacom2018.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
20190618_ocena_RN_ws._sprawozdan.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
WprowadzeniedoSFBetacom2018.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Dodatkowenoty2018.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
SAR2018.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 106 756 157 810 24 845 37 422
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 656 3 254 385 772
III. Zysk (strata) brutto 1 449 3 216 337 763
IV. Zysk (strata) netto 1 131 2 557 263 606
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 333 7 774 776 1 843
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 441 -1 901 -568 -451
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 675 -4 357 -390 -1 033
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -783 1 516 -182 359
IX. Aktywa, razem 40 279 57 759 9 364 13 724
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 600 36 935 4 557 8 776
XI. Zobowiązania długoterminowe 397 0 92 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 174 20 304 3 063 4 825
XIII. Kapitał własny 20 679 21 063 4 808 5 005
XIV. Kapitał zakładowy 2 020 2 020 470 480
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,56 1,27 0,13 0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,24 10,43 2,38 2,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
BETACOM Sprawozdanie z badania 31.03.09.pdfBETACOM Sprawozdanie z badania 31.03.09.pdf Sprawozdanie z badania rocznego Betacom 2018

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie rzetelność SF 2018.pdfOświadczenie rzetelność SF 2018.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności SF 2018

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
Oświadczenie_biegli_SF 2018.pdfOświadczenie_biegli_SF 2018.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
20190618_Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. KA.pdf20190618_Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. KA.pdf Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SprawozdaniezdzialalnosciBetacom2018.pdfSprawozdaniezdzialalnosciBetacom2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
20190618_ocena RN ws. sprawozdań.pdf20190618_ocena RN ws. sprawozdań.pdf Ocena RN w sprawie sprawozdania z działalności i SF 2018

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
WprowadzeniedoSFBetacom2018.pdfWprowadzeniedoSFBetacom2018.pdf Wprowadzenie do Sprawozdanioa Finansowego 2018

BILANS
Noty w tys.
2018 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 12 311 9 677
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 3 642 2 633
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 1 800 2 336
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 0 17
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 0 17
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 2 640 1 000
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 2 640 1 000
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 000 1 000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 640
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 4 229 3 691
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 054 2 513
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 175 1 178
II. Aktywa obrotowe 27 968 48 082
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 778 2 462
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 14 030 22 345
2.1. Od jednostek powiązanych 23 17
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 14 007 22 328
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 338 5 475
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 4 338 5 475
a) w jednostkach powiązanych 0 354
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 338 5 121
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 8 822 17 800
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 40 279 57 759
PASYWA
I. Kapitał własny 20 679 21 063
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 17 528 16 486
Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA>
Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA>
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 1 131 2 557
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA>
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 600 36 696
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 2 428 6 365
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 952 2 092
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 559 1 573
a) długoterminowa 103 100
b) krótkoterminowa 456 1 473
1.3. Pozostałe rezerwy 917 2 700
długoterminowe
a) krótkoterminowe 917 2 700
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 397 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 397
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 13 174 20 303
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 13 087 20 188
3.2. Fundusze specjalne 87 115
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 3 601 10 028
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 601 10 028
a) długoterminowe 453 2 244
b) krótkoterminowe 3 148 7 784
P a s y w a r a z e m 40 279 57 759
Wartość księgowa 20 679 21 063
Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 10,24 10,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA>
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2018 2017
Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 4 973 5 398
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 4 973 5 398
- udzielonych gwarancji i poręczeń 4 973 5 398
2. Inne (z tytułu) 5 269 5 171
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa 4 000 4 000
- blokada środków na rachunku bankowym 1 269 1 171
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 10 242 10 569

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 106 756 157 810
- od jednostek powiązanych 27 14
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 64 481 86 396
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 42 275 71 414
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 90 661 140 096
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 54 508 78 314
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36 153 61 782
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 095 17 714
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 9 269 9 242
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 5 129 5 242
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 697 3 230
VII. Pozostałe przychody operacyjne 268 163
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 49 62
Dotacje
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 75
3. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 144 101
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 309 139
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 199 104
2. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 110 35
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 656 3 254
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 23 201
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 23 78
od jednostek powiązanych
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 123
- w jednostkach powiązanych 123
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 0
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 230 239
1. Odsetki w tym: 153 149
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 77 90
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 449 3 216
XIII. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 318 659
a) część bieżąca 0 731
b) część odroczona 318 -72
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>
XIV. Zysk (strata) netto 1 131 2 557
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 131 2 557
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,56 1,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA>
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2018 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 063 18 607
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 063 18 607
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 16 486 16 160
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 042 326
a) zwiększenia (z tytułu) 1 042 326
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 1 042 326
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 528 16 486
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 557 427
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 557 427
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 557 427
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 557 427
- wypłata dywidendy 1 515 101
- odpis na kapitał zapasowy 1 042 326
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto 1 131 2 557
a) zysk netto 1 131 2 557
b) strata netto 0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 679 21 063
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2018 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 131 2 557
II. Korekty razem 2 202 5 217
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 621 1 476
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 150 132
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -43 -185
4. Zmiana stanu rezerw -3 937 1 502
5. Zmiana stanu zapasów 1 685 -2 210
6. Zmiana stanu należności 7 883 -10 627
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 169 11 599
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 012 3 530
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 333 7 774
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 919 1 238
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 114 186
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 350 453
a) w jednostkach powiązanych 350 453
- zbycie aktywów finansowych 350 453
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 5 10
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 5 10
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 450 589
II. Wydatki 3 360 3 139
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 720 1 789
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 1 640 1 350
a) w jednostkach powiązanych 1 640 1 350
- nabycie aktywów finansowych 1 640 1 000
- udzielone pożyczki długoterminowe 350
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 441 -1 901
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 675 4 357
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 515 101
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 4 107
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 3
4. Odsetki 152 146
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 675 -4 357
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -783 1 516
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -783 1 516
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 121 3 605
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 338 5 121
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 269 1 171
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2018 2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 3 214 2 331
wartość firmy
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 428 302
- oprogramowanie komputerowe 360 255
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 3 642 2 633

Zakończone prace rozwojowe umarzane są metodą liniową w okresie
przewidywanej ekonomicznej użyteczności w wysokości 20-50 %.Na
dzień 31.03.2019r. wartość netto kluczowych prac rozwojowych wynosi:-
Eduwarebox Framework – środowiskiem programistycznym przeznaczonym do
wykorzystania w projektach produkcji oprogramowania edukacyjnego -
wartość netto 1 189 tys. zł- Platformą Bloom – jest
to platforma wspierająca diagnozowanie różnych schorzeń np. autyzm -
wartość netto 361 tys. zł-Tutoring Portal - zestaw
narzędzi standardowo wykorzystywanych przez nauczycieli podczas
przekazywania wiedzy uczniom - wartość netto 768 tys. zł-
Moduł GUFP - aplikacja do komunikacji i wpomagania procesów zakresu
miękkiego HR- wartość netto 578 tys. zł


Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 9 521 5 114 1 823 14 635
b) zwiększenia (z tytułu) 1 263 225 181 1 488
- zakup 225 181 225
- wytworzenie 1 263 1 263
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 10 784 5 339 2 004 16 123
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 7 190 4 812 1 568 12 002
e) amortyzacja za okres (z tytułu) 380 99 76 479
- umorzenia bieżące 380 99 76 479
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 7 570 4 911 1 644 12 481
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 3 214 428 360 3 642

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 3 642 2 633
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 3 642 2 633

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2018 2017
a) środki trwałe, w tym: 1 800 2 336
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 6
- urządzenia techniczne i maszyny 1 071 1 748
- środki transportu 722 575
- inne środki trwałe 3 7
b) środki trwałe w budowie 0
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 800 2 336

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 016 6 001 1 562 78 8 657
b) zwiększenia (z tytułu) 231 446 677
- zakup 231 231
- leasing 446 446
c) zmniejszenia (z tytułu) 810 567 8 1 385
- sprzedaż 772 567 8 1 347
- likwidacja 38 38
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 016 5 422 1 441 70 7 949
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 010 4 253 987 71 6 321
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 2 98 -268 -4 -172
- umorzenia bieżące 2 898 237 4 1 141
- sprzedaż -768 -505 -8 -1 281
- likwidacja -32 -32
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 012 4 351 719 67 6 149
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 4 1 071 722 3 1 800

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 1 375 2 336
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 425 0
- leasing 425 0
Środki trwałe bilansowe, razem 1 800 2 336

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2018 2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 17
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
- od innych jednostek (z tytułu) 0 17
- 0 17
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 0 17

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 17 543
- leasing długoterminowy 0 487
- udzielone pożyczki 17 56
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 17 526
- reklasyfikacja leasingu na krótkoterminowy 0 487
- reklasyfikacja pożyczki na krótkoterminowy 17 39
d) stan na koniec okresu 0 17
- udzielone pożyczki 0 17

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej 0 17
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 0 17

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 000 1 000
aa) w jednostkach zależnych 2 000 1 000
- udziały lub akcje 2 000 1 000
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 640
ba) w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 640
- udziały lub akcje 640
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 640 1 000

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2018 2017
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 1 000 490
- udziały i akcje 1 000 490
b) zwiększenia (z tytułu) 1 640 1 000
- udziały i akcje 1 640 1 000
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 490
- udziały i akcje 0 490
d) stan na koniec okresu 2 640 1 000
- udziały i akcje 2 640 1 000

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. Edventure Reserch Lab Sp. z o.o. 90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2 działalność badawcza i rozwojowa w zakresie oprogramowania wykorzystywanego przy analizie i interpretacji wyników diagnoz badań audiometrycznych do terapii dzieci autystycznych, prowadzenie szkoleń i gabinetów terapeutycznych, edukacja jednostka zależna 12.01.2018r. 2 000 2 000 51,00 51,00
2. Control System Software Sp. z o.o. 80-346 Gdańsk, ul. Wejhera 18A usługi IT dotyczące transportu i logistyki jednostka stowarzyszona 05.06.2018r. 640 640 20,00 20,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. Edventure Reserch Lab Sp. z o.o. 205 120 1 939 -1 854 -683 -1 171 1 102 459 580 87 0 87 1 308 573 0 0
2. Control System Software Sp. z o.o. 514 50 358 106 0 106 426 0 426 494 0 494 940 1 378 0 0


Dane dotyczące aktywów i pasywów oraz przychodów ze sprzedaży i wyniku
finansowego wyżej wymienionych spółek obejmują rok obrotowy zakończony
31.12.2018r.(w tysiącach złotych).Spółka zleciła
niezależnemu podmiotowi przeprowadzenie testu na utratę wartości, który
potwierdził brak konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość
udziałów w spółce Edventure Resarch Lab Sp. z o.o.


UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 2 640 1 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 2 640 1 000

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 513 3 741
a) odniesionych na wynik finansowy 2 513 3 741
- odpis aktualizacyjny na zapasy 39 46
- koszty świadczeń pracowniczych 299 237
- koszty usług obcych 71 32
- koszty kontraktów długoterminowych 2 037 3 308
- strata podatkowa 54 107
- inne 13 11
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 874 2 298
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 874 2 298
- odpis aktualizacyjny na zapasy 1 0
- koszty świadczeń pracowniczych 23 191
- koszty usług obcych 243 68
- koszty kontraktów długoterminowych 579 2 037
- odpis aktualizacyjny na należności 23 0
- inne 5 2
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 2 333 3 526
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 333 3 526
- odpis aktualizacyjny na zapasy 0 7
- koszty świadczeń pracowniczych 216 129
- koszty usług obcych 64 29
- koszty kontraktów długoterminowych 2 037 3 308
- strata podatkowa 15 53
- inne 1 0
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 054 2 513
a) odniesionych na wynik finansowy 1 054 2 513
- odpis aktualizacyjny na zapasy 40 39
- koszty świadczeń pracowniczych 106 299
- koszty usług obcych 250 71
- koszty kontraktów długoterminowych 579 2 037
- strata podatkowa 38 54
- odpis aktualizacyjny na należności 23 0
- inne 18 13
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Tytuł różnicy przejściowej/ Data wygaśnięcia/31.03.2019r./31.03.2018r.AKTYWA-odpisy
aktualizujące zapasy / lata następne / 213 / 207-odpisy
aktualizujące należności / lata następne / 118 / 0PASYWA-koszty
świadczeń praowniczych / 31.03.2020r./ 456 /1.473-koszty
odpraw emerytalnych / lata następne / 103 / 101-koszty usług
obcych / 30.04.2019r./ 1.316/ 375-koszty kontraktów długoterminowych
/ 30.04.2018r./ 3.048 / 10.719-amortyzacja bilansowa powyżej
podatkowej / lata następne / 92 / 67-strata podatkowa /
31.03.2019r. / 201 / 282


Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 175 1 178
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- wsparcie techniczne 3 175 1 178
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 175 1 178

ZAPASY w tys.
2018 2017
materiały
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
a) towary 778 2 462
zaliczki na dostawy i usługi
Zapasy, razem


Na wartość towarów zalegających powyżej roku Spółka tworzy odpisy
aktualizujące w wysokości 25% odpisu za każdy kolejny rok zalegania. Na
dzień 31.03.2019r. wartość zapasów wg ceny zakupu wynosiła 991 tys. zł,
wysokość odpisu aktualizującego na dzień 31.03.2019r. wynosiła 213 tys.
zł (na dzień 31.03.2018r. wartość zapasów wg ceny zakupu wynosiła 2 669
tys. zł, wartość odpisu aktualizującego wynosiła 207 tys. zł).Ograniczenia
w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na dzień
31.03.2019r.Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w Pekao
S.A. (kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny w linii) stanowi
zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach towarów wraz z cesją polisy
ubezpieczeniowej.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych 23 17
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23 17
- do 12 miesięcy 23 17
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 16
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 16
- do 12 miesięcy 16
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
c) należności od pozostałych jednostek 13 991 22 328
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 844 21 139
- do 12 miesięcy 13 844 21 139
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 69 501
dochodzone na drodze sądowej
- inne 78 688
Należności krótkoterminowe netto, razem 14 030 22 345
d) odpisy aktualizujące wartość należności 207 89
Należności krótkoterminowe brutto, razem 14 237 22 434


Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na
dzień 31.03.2019r.Zabezpieczenie kredytu w formie linii
gwarancji bankowych w HSBC Bank Polska s.A. stanowi cesja należności z
tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 175% wartości przyznanego
limitu.Zabezpieczenie kredytu w formie linii gwarancji bankowych w
Santander Bank Polska s.A. stanowi cesja należności z tytułu dostaw
towarów i usług w wysokości 120% wartości przyznanego limitu.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 23 17
- od jednostek zależnych 23 17
od jednostek stoważyszonych
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 23 17
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 23 17

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 16
od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych 16
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 16
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 16

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 13 844 21 139
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 69 501
inne, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 78 688
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 13 991 22 328
c) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 207 89
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 14 198 22 417

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu 89 0
a) zwiększenia (z tytułu) 171 89
- odpis aktualizujący należności wątpliwe 171 89
b) zmniejszenia (z tytułu) 53 0
- rozwiązanie odpisu aktualizującego 53
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 207 89

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 12 773 20 868
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 1 464 1 566
b1. w walucie w tys. EUR 331 348
po przeliczeniu na tys. zł 1 426 1 465
b1. w walucie w tys. USD 10 30
po przeliczeniu na tys. zł 38 101
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 14 237 22 434

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 8 950 11 708
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 949 1 561
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane 4 191 7 976
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 14 090 21 245
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 207 89
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 13 883 21 156
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 3 298 6 470
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 523 1 426
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 34 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 238 12
e) powyżej 1 roku 98 68
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 191 7 976
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 207 89
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 984 7 887


Należności przeterminowane , których prawdopodobieństwo spłaty jest
wątpliwe Spółka w całości obejmuje odpisami aktualizującymi.


W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”


Zestawienie należności długo i krótkoterminowych na 31.03.2019r.:należności
brutto 14 090 tys. zł w tym:przeterminowane 4 191 tys. zł w tym:-
należności do 6 m-cy 3 855 tys. zł - Spółka zg z polityką rachunkowości
nie tworzy odpisów aktualizujących na należności poniżej 6 m-cy-
należności, których spłata nie jest zagrożona 129 tys. zł-
należności objęte odpisem aktualizującym 207 tys zł.Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach zależnych 0 354
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki 0 350
- naliczone odsetki 0 4
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 338 5 121
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 338 5 121
- w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 54 0
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 338 5 475

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 0 354
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 0 354

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 4 036 4 159
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 302 962
b1. w walucie w tys. USD 0 78
po przeliczeniu na tys. zł 0 266
b1. w walucie w tys. EUR 70 165
302 696
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 4 338 5 121

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
a) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 8 822 17 800
- usługi serwisowe 3 772 6 873
- należności niezafakturowane z tyt. niezakończonych kontraktów długoterminowych 4 847 10 747
- ZFŚS 72 77
- ubezpieczenia 70 52
- prenumarty, usługi marketingowe 10 1
- inne 51 50
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 8 822 17 800

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


W roku obrotowym 2018 Spółka objęła odpisami aktualizującymi następujące
skałdniki aktywów:Zapasy:- kwota odpisu 27 tys.
zł- odwrócenie odpisu 21 tys. złNależności:kwota
odpisu 171 tys. zł- odwrócenie odpisu 53 tys. złSpółka
nie dokonała odpisów odniesionych bezpośrednio na kapitał własy


Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A na okaziciela nie są uprzywilejowane 555 000 Udziałami Betacom Sp. z o.o. 22.08.2000 22.08.2000
B na okaziciela nie są uprzywilejowane 145 000 23.10.2000 23.10.2000
C na okaziciela nie są uprzywilejowane 280 000 23.10.2000 23.10.2000
D na okaziciela nie są uprzywilejowane 420 000 23.10.2000 23.10.2000
E na okaziciela nie są uprzywilejowane 450 000 04.03.2004 04.03.2004
F na okaziciela nie są uprzywilejowane 100 000 04.03.2004 04.03.2004
G na okaziciela nie są uprzywilejowane 70 000 04.03.2004 04.03.2004
Liczba akcji, razem 2 020 000
Kapitał zakładowy, razem 2 020 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00


Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej
5% kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.03.2019r.Marek
Szewczyk posiadał 606 000 akcji co stanowi 30,00% w kapitale zakładowymRobert
Fręchowicz posiadał 222 600 akcji co stanowi 11,02% w kapitale zakładowymMirosław
Załęski posiadał 210 000 akcji co stanowi 10,40% w kapitale zakładowymJarosław
Gutkiewicz posiadał 201 980 akcji co stanowi 10,00% w kapitale zakładowym


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2018 2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 12 755 12 755
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
b) inny (wg rodzaju) 4 773 3 731
- z podziału zysku 4 773 3 731
Kapitał zapasowy, razem 17 528 16 486

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2018 2017
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2018 2017
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 092 3 392
a) odniesionej na wynik finansowy 2 092 3 392
- premie ze sprzedaży 34
- przychody z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów długoterminowych 2 042 3 372
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 2 2
- różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych 13 18
- inne 1
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 947 2 079
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 947 2 079
- premie ze sprzedaży 26 34
- przychody z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów długoterminowych 921 2 042
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 0 0
- różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych 0 2
- inne 0 1
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 2 087 3 379
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 087 3 379
- premie ze sprzedaży 34 34
- przychody z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów długoterminowych 2 042 2 042
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 2 2
- różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych 1 1
inne
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 952 2 092
a) odniesionej na wynik finansowy 952 2 092
- premie ze sprzedaży 26 34
- przychody z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów długoterminowych 921 2 042
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 0 2
- różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych 5 13
- inne 0 1
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Tytuł różnicy przejściowej / data wygaśnięcia / 31.03.2019r. /
31.03.2018r.AKTYWA-premie od sprzedaży /
30.04.2019r. / 137 / 178-przychody z tytułu wyceny nie zakończonych
kontraktów długoterminowych / 30.04.2019r./ 4.847 / 10.747-niezrealizowane
dodatnie różnice kursowe / 31.03.2020r./ 0 / 11-różnica
pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych / lata
następne / 26 / 70


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 100 98
b) zwiększenia (z tytułu) 3 2
- 3 2
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
c) stan na koniec okresu 103 100

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 1 473 1 149
b) zwiększenia (z tytułu) 120 1 005
- naliczenie rezerwy 120 1 005
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 137 420
- zaistnienie zdarzenia 1 137 420
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 261
- ustanie tytułu 0 261
e) stan na koniec okresu 456 1 473

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 2 700 223
b) zwiększenia (z tytułu) 914 2 673
- rezerwa na koszty wydanego towaru 454 138
- rezerwa na koszty usług 460 2 535
c) wykorzystanie (z tytułu) 2 697 94
- rezerwa na koszty wydanego towaru 138 68
- rezerwa na koszty usług 2 559 26
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 102
- ustanie tytułu 0 102
e) stan na koniec okresu 917 2 700

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 397 0
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 397 0
- umowy leasingu finansowego 397 0
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 397 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2018 2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat 397 0
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 397 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 397 0
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 397 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
) wobec jednostek powiązanych, w tym:
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 50
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 50
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50
- do 12 miesięcy 50
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek, w tym: 13 037 20 188
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 13 037 20 188
- kredyty i pożyczki, w tym: 0
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 41 0
leasing
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 423 19 016
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 561 1 148
- z tytułu wynagrodzeń 0 5
- inne (wg tytułów) 12 19
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 87 115
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 13 174 20 303

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 13 168 19 034
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 6 1 154
b1. w walucie w tys. EUR 1 127
po przeliczeniu na tys. zł 5 535
b2. w walucie w tys. USD 0 171
po przeliczeniu na tys. zł 0 583
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 1 36
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 13 174 20 188

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Bank Pekao S.A. Warszawa, ul. Grzybowska 53/57 4 000 w tys. 0 w tys. 1 miesięczny WIBOR + marża banku 31.10.2019 weksel własny, zastaw rejestrowy na majątku firmy, blokada środków na rachunku bankowym,
Santander Bank Polska S.A. Warszawa, Al. Jana Pawla II 17 2 000 w tys. 0 w tys. 1 miesięczny WIBOR + marża banku 17.06.2019 weksel własny, blokada środków na rachunku bankowym, cesja wierzytelności
HSBC Bank Polska S.A. Warszawa, ul. Rondo ONZ 1 1 000 w tys. 0 w tys. 1 miesięczny WIBOR + marża banku 27.09.2019 weksel własny, blokada środków na rachunku bankowym, cesja wierzytelności
Bank PKO BP S.A. Warszawa, ul. Puławska 15 3 000 w tys. 0 w tys. 1 miesięczny WIBOR + marża banku 08.05.2020 weksel własny in blanco,blokada środków na rachunku bankowym


Spółka na dzień 31.03.2019r. posiada przyznane limity:W
Banku Pekao S.A. w ramach linii wielozadaniowej i wielowalutowej w
wysokości 7.000 tys. zł, w ramach której mogą funkcjonować :-
kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 tys. zł - wykorzystanie na
dzień 31.03.2019r. wynosi 0 zł- gwarancje bankowe do kwoty
7 000 tys. zł (kwota pomniejszana jest o kwote wykorzystanego kredytu w
rachunku bieżącym) - wykorzystanie na dzień 31.03.2019r. wynosi 2 315
tys. złZabezpieczenie linii stanowi:- weksel własny in
blanco- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Spółki o łącznej
wartości 4 000 tys. zł, w tym: przewłaszczenie towarów wraz z cesją
polisy ubezpieczeniowej- przelew środków na rachunek Banku w postaci
lokaty terminowej jako zabezpieczenie gwarancji długoterminowych -
wykorzystanie na dzień 31.03.2019r.wynosi 503 tys. zł.W
Santander Bank Polska S.A. kredyt w formie linii wielozadaniowej i
wielowalutowej do równowartości kwoty 9 900 tys. zł, w ramach której
mogą funkcjonować:- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2
500 tys. zł., w tym istnieje możliwość korzystania z kredytu przez
spółkę zależną Edventure Research Lab Sp. z o.o do wysokości 500 tys. zł
- wykorzystanie na dzień 31.03.2019r. przez Betacom S.A. wynosi 0 zł,
wykorzystanie przez Edventure Research Lab Sp. z o.o na dzień
31.03.2019r. wynosi 453 tys. zł- kredyt celowy na finansowanie
kontraktów do kwoty 7 900 tys zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2019r.
wynosi 0 zł- gwarancje bankowe do kwoty 6 000 tys. zł -
wykorzystanie na dzień 31.03.2019r. wynosi 1 144 tys złZabezpieczenie
linii stanowi:- weksel własny in blanco-cesja należności z
tytułu dostaw i usług do wysokości 120% wartości przyznanego limitu.-
przelew środków na rachunek Banku w postaci lokaty terminowej jako
zabezpieczenie gwarancji długoterminowych - wykorzystanie na dzień
31.03.2019r.wynosi 421 tys. złW Banku HSBC Bank Polski S.A.
kredyt w formie linii wielozadaniowej i wielowalutowej do równowartości
kwoty 3 500 tys. zł, w ramach której mogą funkcjonować:-
kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 tys. zł - wykorzystanie na
dzień 31.03.2019r. wynosi 0 zł- gwarancje bankowe do kwoty
3 500 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2019r. wynosi 1 514 tys.złZabezpieczenie
linii stanowi:- weksel własny in blanco-cesja należności z
tytułu dostaw i usług do wysokości 175% wartości przyznanego limitu.-
przelew środków na rachunek Banku w postaci lokaty terminowej jako
zabezpieczenie gwarancji długoterminowych - wykorzystanie na dzień
31.03.2019r.wynosi 345 tys.zł


W banku PKO BP kredyt wielocelowy w wysokości 15 000 tys. zł, w ramach
którego mogą funkcjonować:- kredyt w rachunku
bieżącym do kwoty 3 000 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2019r.
wynosi 0 zł- kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 5 000 tys.
zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2019r wynosi 0 zł-
gwarancje bankowe do kwoty 7 000 tys. zł -wykorzystanie na dzień
31.03.2017 wynosi 0 złZabezpieczenie linii stanowi:-weksel
własny in blanco wraz z deklaracją wekslową- przelew
środków pieniężnych na rachunek banku w wysokości nie niższej niż 20%
kwoty gwarancji z terminem ważności dłuższym niż 12 miesięcy.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 601 10 028
- długoterminowe (wg tytułów) 453 2 244
- zafakturowane z góry usługi serwisowe 453 2 244
- krótkoterminowe (wg tytułów) 3 148 7 784
- zafakturowane z góry usługi serwisowe 2 996 6 603
- rozliczenia miedzyokrewsowe związane z wyceną kontraktów długoterminowych 152 1 181
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 601 10 028

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości kapitału
własnego (20 679 tys. zł) i ilości akcji (2.020 tys. sztuk). Spółka nie
oblicza rozwodnionej wartości księgowej na akcję gdyż nie występują
czynniki rozwadniające.


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) udzielonych gwarancji i poręczeń 4 973 5 398
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 4 973 5 398
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek 4 973 5 398
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
- sprzedaż usług 64 481 86 396
- od jednostek powiązanych, w tym: 20 0
- od jednostek zależnych 4 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 16 0
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 16 0
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 64 461 86 396
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 64 481 86 396
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 61 141 83 076
- od jednostek powiązanych, w tym: 20 0
- od jednostek zależnych 4 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 16 0
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 16 0
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 61 121 83 076
b) eksport 3 340 3 320
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 3 340 3 320
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 64 481 86 396
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
- sprzedaż towarów 42 275 71 414
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 42 275 71 414
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 40 032 71 171
- od jednostek powiązanych, w tym: 7 14
- od jednostek zależnych 14
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 7
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 7
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 40 025 71 157
b) eksport 2 243 243
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 2 243 243
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 42 275 71 414
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2018 2017
a) amortyzacja 1 621 1 476
b) zużycie materiałów i energii 488 3 229
c) usługi obce 56 317 71 245
d) podatki i opłaty 119 182
e) wynagrodzenia 9 793 10 210
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 2 032 2 064
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 856 617
Koszty według rodzaju, razem 71 226 89 023
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 320 3 775
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -9 269 -9 242
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -5 129 -5 242
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 54 508 78 314

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
odpis aktualizujący należności
a) pozostałe, w tym: 144 101
- z tyt. dzierżawy śr.trwałych 65 79
- odszkodowania 63 0
- inne 16 22
Inne przychody operacyjne, razem 144 101

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 2 2
- rezerwa na odprawy emerytalne 2 2
b) pozostałe, w tym: 108 33
- kary, grzywny, odszkodowania 61 5
- likwidacja środków trwałych 6
- darowizny 1 23
- inne 40 5
Inne koszty operacyjne, razem 110 35
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek 4
- od jednostek powiązanych, w tym: 4
- od jednostek zależnych 4
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
b) pozostałe odsetki 23 74
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 23 74
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 23 74
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 23 78

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:
-
Inne przychody finansowe, razem

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) od kredytów i pożyczek 149 147
- dla jednostek powiązanych, w tym: 3
- dla jednostek zależnych 3
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 146 147
b) pozostałe odsetki 4 2
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 4 2
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 153 149

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 77 90
- zrealizowane 75 102
- niezrealizowane 2 -12
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne koszty finansowe, razem 77 90

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2018 2017
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2018 2017
1. Zysk (strata) brutto 1 449 3 216
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -1 449 629
- a) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 4 881 12 373
- utworzone rezerwy na koszty 1 304 1 226
- utworzone rezerwy na koszty pod wyceniane kontrakty 248 1 320
- koszty kontraktów długoterminowych 2 896 9 537
- odpisy aktualizujące wartość zapasów 6
- PFRON 96 108
- odpisy aktualizujące wartość należności 118
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych nkup 95 65
- koszty reprezentacji 74 104
- składki członkowskie do organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa 0 3
- inne 44 10
- b) koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych 12 207 18 278
- zapłacone raty leasingu - śr.trwałe i wartości niematerialne i prawne 9 3
- rozwiązane rezerwy na koszty roku ubiegłego 2 261 1 686
- koszty zrealizowanych kontraktów długoterminowych 9 537 16 589
amortyzacja środków rtrwałych wg stawek niższych nią podatkowe
- inne 0 0
- c) przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych 4 983 10 941
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi 136 178
- niezrealizowane różnice kursowe 0 12
- przychody z wyceny nie zakończonych kontraktów długoterminowych 4 847 10 747
- inne 0 4
- d) przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych 10 941 17 757
- zafakturowane przychody zaliczone do roku poprzedniego 178
- przychody z wyceny zakończonych kontraktów długoterminowych 10 747 17 746
- inne 16 11
- e) straty z lat ubiegłych 80 282
- f) darowizny 1
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 3 845
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 0 731
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 731
- wykazany w rachunku zysków i strat 0 731
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2018 2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 318 -72
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem 318 -72

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2018 2017
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2018 2017
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2018 2017
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Zarząd Spółki będzie rekomendował aby zysk netto za rok obrotowy
kończący się 31.03.2019r. przeznaczyć w wysokości 606 tys. zł na wypłatę
dywidendy, pozostałą kwotę w wysokości 525 tys. zł przeznaczyć na
kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję co do podziału zysku podejmie Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A.podjęło uchwałę nr 8, w której
postanowiło zysk netto za rok obrotowy zakończony 31.03.2018r. w kwocie
2 557 tys. zł przeznaczyć w wysokości 1 515 tys. zł na wypłatę
dywidendy, pozostałą kwotę w wysokości 1 042 tys. zł przeznaczyć na
kapitał zapasowy.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Zysk netto na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości zysku netto (1
131 tys. zł) i ilości akcji (2.020 tys. sztuk).Spółka nie oblicza
rozwodnionej wartości zysku netto na akcję gdyż nie występują czynniki
rozwadniające.


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


Różnica pomiędzy zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikającą z
bilansu a wykazaną w rachunku przepływów pienięznych wynika z wyłączenia
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (438 tys. zł)


Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2018 2017
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
Dodatkowenoty2018.pdfDodatkowenoty2018.pdf Dodatkowe noty do SF za 2018r.
SAR2018.pdfSAR2018.pdf SAR 2018

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-18 Bartłomiej Antczak Robert Fręchowicz Magda Pleskacz Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarzadu Bartłomiej Antczak Robert Fręchowicz Magda Pleskacz

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-18 Mariola Brumer Główny Księgowy Mariola Brumer
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.