REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym

2021-12-08 11:42
publikacja
2021-12-08 11:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sentencja_decyzji_nr_DOK-5_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent” lub „Benefit Systems”) w związku z postanowieniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) o wszczęciu postępowania antymonopolowego („Postępowanie”), o którym Spółka pisała w raporcie 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz w nawiązaniu do raportów 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., 20/2019 z dnia 7 maja 2019 r., 39/2019 z dnia 1 października 2019 r., 7/2020 z dnia 3 marca 2020 r., 21/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., 51/2020 z 28 grudnia 2020 r., 2/2021 z 4 stycznia 2021 r., 19/2021 z 31 maja 2021 r. oraz 38/2021 z 27 października 2021 informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 roku Emitent otrzymał decyzję Prezesa UOKiK („Decyzja”) wydaną w dniu 7 grudnia 2021 roku („Data Decyzji”) na podstawie art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, która dotyczy dwóch podejrzewanych naruszeń (tj. podejrzenia czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych), w związku z którymi zostało wszczęte Postępowanie.

W związku z wydaną Decyzją Prezes UOKiK nie nałożył kary pieniężnej na Spółkę. Decyzja ma charakter zobowiązujący a jej wydanie kończy Postępowanie w zakresie dotyczącym dwóch z trzech podejrzeń.
Zgodnie z Decyzją Spółka jest zobowiązana do:

1. zaoferowania przynajmniej jednemu przedsiębiorcy spoza grupy kapitałowej Emitenta, który w 2018 r. oferował pakiety sportowo-rekreacyjne w kanale B2B („Kontrahent”) oraz, jeśli strony się porozumieją, świadczenia na rzecz dysponentów pakietów wydanych przez Kontrahenta na niedyskryminacyjnych warunkach usług sportowo-rekreacyjnych w 11 klubach fitness zlokalizowanych w miastach powyżej 200.000 mieszkańców oraz posiadających co najmniej 700 m2 powierzchni.

Zobowiązanie ma zostać wykonane przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od Daty Decyzji, przez okres od 12 do 15 miesięcy; gdzie długość trwania będzie zależeć m.in. od tego czy Emitent zdecyduje się wykonać zobowiązanie w klubach posiadanych przed wydaniem decyzji czy w klubach nabytych w ramach transakcji nabycia udziałów/mienia.

2. udostępniania, w okresie 24 miesięcy od Daty Decyzji na swojej stronie internetowej wszystkich kryteriów, jakie wymagane są dla włączenia klubu fitness do programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Benefit Systems, w taki sam sposób, jak przed Datą Decyzji.

3.podejmowania, w okresie 24 miesięcy od Daty Decyzji, w ramach programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Emitenta, współpracy z klubami fitness, spełniającymi kryteria przyłączenia do programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Benefit Systems. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy klubów fitness należących do konkurentów Emitenta, oferujących pakiety sportowo-rekreacyjne w kanale B2B.

Szczegółowy opis zobowiązań stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W odniesieniu do trzeciego podejrzenia, którego dotyczyło Postępowanie, a co do którego Prezes UOKiK wydał decyzję, o której Emitent informował w raporcie 2/2021 z 4 stycznia 2021 roku, Spółka złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie przewidzianym przepisami prawa.
Załączniki
Plik Opis
Sentencja_decyzji_nr_DOK-5_2021.pdfSentencja_decyzji_nr_DOK-5_2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision related to antimonopoly proceedings


The Management Board of Benefit Systems S.A., with its registered seat
in Warsaw (hereinafter, the "Company" or "Issuer" or "Benefit Systems"),
in connection with the decision of the President of the Office of
Competition and Consumer Protection (the UOKiK) (hereinafter, the
"President of the UOKiK") to initiate antimonopoly proceedings (the
"Proceedings"), to which referred in report No. 63/2018 of 28 June 2018
and further to the Company’s reports Nos. 92/2018 of 28 November 2018,
20/2019 of 7 May 2019, 39/2019 of 1 October 2019, 7/2020 of 3 March
2020, 21/2020 of 30 July 2020, 51/2020 of 28 December 2020, 2/2021 of 4
January 2021, 19/2021 of 31 May 2021 and 38/2021 of 27 October 2021
would like to announce that on December 8, 2021 the Issuer received a
decision of the President of the UOKiK (the "Decision") issued on
December 7, 2021 ("Decision Date") pursuant to Article 12 section 1 of
the of the Act on Competition and Consumer Protection of 16 February
2007, which concerns two suspected infringements (i.e. suspicion of
making arrangements for exclusive cooperation with fitness clubs and
suspicion of restricting the possibility of offering services as part of
packages of sports and recreation services), in connection with which
proceedings were initiated.


According to the Decision, the President of UOKiK did not impose a fine
on the Company. The Decision is binding and concludes the Proceedings
with respect to two of the three suspicions.


Pursuant to the Decision, the Company is obliged to:


1. To offer at least one entrepreneur from outside the Issuer's Capital
Group, which in 2018 offered sports and recreation packages in the B2B
channel (the "Counterparty") and, if the parties agree, to provide to
the holders of packages issued by the Counterparty on non-discriminatory
terms sports and recreation services in 11 fitness clubs located in
cities with more than 200,000 inhabitants and having at least 700 m2 of
surface area.


The obligation is to be fulfilled by the Issuer within 36 months from
the Decision Date, for a period from 12 to 15 months; where the duration
will depend among others on whether the Issuer decides to fulfil the
obligation in clubs owned prior to the Decision Date or in clubs
acquired as part of a share/asset purchase transaction.


2.To make available, within a period of 24 months from the Decision
Date, on its website all criteria required for inclusion of a fitness
club in the MultiSport programme and other similar schemes operated by
Benefit Systems, in the same manner as prior to the Decision Date.


3.Within a period of 24 months from the Decision Date, within the
MultiSport programme and other similar programmes operated by the
Issuer, undertake cooperation with fitness clubs meeting the criteria
for inclusion in the MultiSport programme and other similar programmes
operated by Benefit Systems. The above obligation does not apply to
fitness clubs belonging to the Issuer's competitors, offering sports and
recreation packages in the B2B channel.


A detailed description of the commitments (in Polish language) is
attached as an appendix to this report.


With regard to the third suspicion referred to in the Proceedings and in
relation to which the President of the UOKiK issued a decision, of which
the Issuer informed in report No. 2/2021 of 4 January 2021, the Company
filed an appeal with the Court of Competition and Consumer Protection
within the time limit provided for by law.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-12-08 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki