REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Banku przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander

2020-03-27 21:32
publikacja
2020-03-27 21:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Banku przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 27 marca 2020 roku od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva PTE”) zawiadomienia o zmianie udziału Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander („Aviva OFE”) w ogólnej liczbie głosów w Banku („Zawiadomienie”). Zawiadomienie zostało sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu, w związku z transakcjami nabycia akcji Banku, zawartymi w dniu 19 marca 2020 r., zarządzany przez Aviva PTE fundusz emerytalny Aviva OFE zwiększył stan posiadania akcji Banku powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Banku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu, przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji Banku, tj. na dzień 20 marca 2020 roku, Aviva OFE posiadał 13.114.591 akcji Banku, co stanowiło 4,997% kapitału zakładowego Banku, i uprawniało do 13.114.591 głosów w Banku, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów w Banku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu, po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Banku, na dzień 23 marca 2020 roku, Aviva OFE posiadał 13.281.544 akcji Banku, co stanowi 5,06% kapitału zakładowego Banku, i uprawnia do 13.281.544 głosów w Banku, co stanowi 5,06% ogólnej liczby głosów w Banku.

Jednocześnie, zgodnie z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu:
- Aviva OFE nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Banku,
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie,
- Aviva OFE nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2019. poz. 623).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


27.03.2020 - Report 11/2020: Notification on the increase in the
ownership above 5% of the total number of votes in the Bank by Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva SantanderThe Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") hereby informs about receipt on
March 27, 2020 from Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva
Santander S.A. (the “Aviva PTE”) a notification regarding the change in
the ownership of Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (the
„Aviva OFE”) in the total number of votes in the Bank (the
“Notification”). Notification has been prepared on the basis of Article
69 Section 1 and Section 4 of the Act of July 29, 2005 on Public
Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to an Organized System Trading, and on Public Companies (the
“Offer Act”).According to the information provided
in the Notification, in connection with the acquisitions of shares of
the Bank, concluded on March 19, 2020 Aviva OFE, managed by Aviva PTE,
increased the ownership of the Bank's shares above 5% of the total
number of votes in the Bank.According to the information
provided in the Notification, before the settlement of the transaction
regarding acquisition of Bank’s shares, on March 20, 2020 Aviva OFE held
13,114,591 shares of the Bank, which constituted 4.997% of the Bank's
share capital, and entitled to 13,114,591 votes in the Bank, which
constituted 4.997% of the total number of votes in the Bank.According
to the information provided in the Notification, after the settlement of
the transaction regarding acquisition of Bank’s shares, on March 23,
2020 Aviva OFE held 13,281,544 shares of the Bank, which constituted
5.06% of the Bank's share capital, and entitles Aviva OFE to 13,281,544
votes in the Bank, which constituted 5.06% of the total number of votes
in the Bank.At the same time, according to the information
provided in the Notification:- Aviva OFE does not have any
subsidiaries holding the shares of Bank,- does not occur the
situation described in art. 69 Section 4 Point 6 of the Offer Act,-
Aviva OFE does not have any financial instruments referred to in art.
69b Section 1 Point 1) and 2) of the Offer Act.Legal basis: art.
70 point 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized
Trading, and Public Companies (i.e.: Journal of Laws of 2019, item 623).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-03-27 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki