REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zawiadomienie BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

2020-03-06 21:25
publikacja
2020-03-06 21:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-06
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawiadomienie BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2020 r. otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD) („Zawiadomienie”).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zgodnie z Zawiadomieniem, zmiana udziału głosowego nastąpiła w dniu 5 marca 2020 r. w wyniku zbycia akcji Banku.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Zgodnie z Zawiadomieniem, przed zmianą udziału podmioty zależne BlackRock, Inc. posiadały:
a.akcje reprezentujące 4,72% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku;
b. liczbę głosów z akcji, obliczoną zgodnie z pkt (5) i (6) poniżej, reprezentującą 0,28% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku;
c. łączną sumę liczby głosów, obliczoną zgodnie z pkt (7) poniżej, reprezentującą 5,00% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Zgodnie z Zawiadomieniem, udział procentowy podmiotów zależnych BlackRock Inc. wynosi poniżej 5,0% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Banku lub instrumenty finansowe wskazane w pkt (5) i (6) poniżej:

BlackRock Japan Co., Ltd., BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock Investment Management (UK) Limited; BlackRock Investment Management (Australia) Limited; BlackRock International Limited; BlackRock Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Asset Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited; BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock (Singapore) Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.

Informacje na temat sposobu kontroli Black Rock, Inc. nad wyżej wskazanymi podmiotami zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona zgodnie z art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Zgodnie z Zawiadomieniem, powyższa liczba wynosi poniżej 5,0% kapitału zakładowego Banku oraz ogólnej liczby głosów w Banku, w związku z pożyczkami papierów wartościowych. Zgodnie z Zawiadomieniem, brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Zgodnie z Zawiadomieniem, powyższa liczba wynosi poniżej 5,0% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku w związku z kontraktami na różnice kursowe (CFD) z rozliczeniem pieniężnym. Zgodnie z Zawiadomieniem, brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

7. Łączna suma liczby głosów wskazana na podstawie pkt (2), (5), i (6) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Zgodnie z Zawiadomieniem, powyższa liczba wynosi poniżej 5,0 % kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spółkach Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019. poz. 623)
Załączniki
Plik Opis
Załącznik PL.pdfZałącznik PL.pdf Załącznik PL
Załącznik ENG.pdfZałącznik ENG.pdf Załącznik ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION06.03.2020 – 7/2020: BlackRock, Inc.
notification on reducing the voting share below the threshold of 5% of
the total number of votes in the BankBank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna (the “Bank”) hereby informs that
on March 6, 2020 it received a notification from BlackRock, Inc. on
reducing the voting share below the threshold of 5% of the total number
of votes in the Bank, taking into account also securities lending and
contracts for difference (CFD) (the “Notification”).1.
The date and type of the event that leads to a change in the
shareholding to which the notification relates:According to
the Notification, the change in the voting share took place on March 5,
2020 as a result of the disposal of the Bank's shares.2. The
number of shares held before the change in share and the proportion of
the Banks's share capital represented by those shares, as well as the
number of votes attached to those shares and their percentage share in
the total number of votes:According to the Notification
before the change in the voting share the subsidiaries of BlackRock,
Inc. held:a) shares representing 4.72% of the share capital of the
Bank and the total number votes in the Bank;b) votes from shares,
calculated in accordance with points (5) and (6) below, representing
0.28% of the share capital of the Bank and the total number of votes in
the Bank;c) the total number of votes, calculated in accordance with
point (7) below, representing 5.00% of the share capital of the Bank and
the total number of votes in the Bank.3. The current number
of shares held and the proportion of the Banks's share capital
represented by those shares, as well as the number of votes attached to
those shares and their percentage share in the total number of votes:According
to the Notification, the shareholding of the subsidiaries of BlackRock,
Inc. is below 5.0% of the Bank's share capital and the total number of
votes in the Bank.4. Subsidiaries of the shareholder that
makes the notification, which hold the Banks's shares or other
instruments referred to the points (5) and (6) below:BlackRock
Japan Co., Ltd., BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock
Investment Management (UK) Limited; BlackRock Investment Management
(Australia) Limited; BlackRock International Limited; BlackRock
Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Fund
Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Asset
Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited;
BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock
(Singapore) Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.Information
regarding the chain of control over the abovementioned entities by Black
Rock, Inc. has been presented in the attachment to this report.5.
The number of votes from shares, calculated pursuant to Article 69b.2 of
the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on
Public Companies (the “Act on Public Offering”), to whose acquisition
they are entitled or obliged as holders of financial instruments
referred to in Article 69b.1 (1) of the Act on Public Offering, as well
as financial instruments referred to in Article 69b.1 (2) of the Act on
Public Offering which are not exercised solely by cash settlement, the
type and the name of those financial instruments, the date of their
expiration, and the date or time limit within which the acquisition of
shares will or may occur:According to the Notification, the
above number is below 5.0% of the share capital and the total number of
votes in the Bank in connection with securities lending. Pursuant to the
Notification, there is no expiry date for the above-mentioned
instruments and no exercise and conversion period.6. The
number of votes from shares, calculated pursuant to Article 69b.3 of the
Act on Public Offering, to which the financial instruments referred to
in Article 69b.1 (2) of the Act on Public Offering refer indirectly or
directly, the type and the name of these financial instruments, and the
date of their expiration:According to the Notification, the
above number is below 5.0% of the share capital and the total number of
votes in the Bank in connection with contracts for difference (CFD) with
cash settlement. Pursuant to the Notification, there is no expiry date
for the above-mentioned instruments and no exercise and conversion
period.7. The total number of votes as indicated pursuant the
points (2), (5), and (6) and its percentage share in the total number of
votes:According to the Notification, the above number is
below 5.0% of the share capital of the Bank and the total number of
votes in the Bank.Legal basis: art. 70 point 1 of the Act of
July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies
(consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 623)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-06 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-03-06 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki