BANK PEKAO SA: Uchwała Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D1

2019-11-13 16:42
publikacja
2019-11-13 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Uchwała Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na emisję obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął uchwałę o emisji obligacji podporządkowanych serii D1 Banku. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji podporządkowanych serii D1 wynosi 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych). Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje podporządkowane serii D1 zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych serii D1 Banku są następujące:
1. Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje na okaziciela; obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 800 (słownie: osiemset);
3. Jednostkowa wartość nominalna: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych);
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,70 punktu procentowego;
6. Wcześniejszy wykup: prawo do wcześniejszego wykupu przez Bank w dniu 4 czerwca 2026 r. lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 4 grudnia 2019 r.;
10. Dzień wykupu: 4 czerwca 2031 r., z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach opisanych w pkt 6;
11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Bank podejmie działania w celu asymilacji obligacji serii D1 z obligacjami serii D wyemitowanymi przez Bank w dniu 4 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


13.11.2019 - 30/2019: Resolution of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna Management Board on issuance of series D1 subordinated bondsWith
reference to the Current Report No. 29/2019 of 6th November 2019
regarding the consent to the issue of subordinated bonds of Bank Polska
Kasa Opieki S.A. (“Bank”), the Bank hereby informs that after completion
of the book-building process, the Bank’s Management Board adopted
resolution regarding the issue of series D1 subordinated bonds of the
Bank. The total nominal value of series D1 subordinated bonds to be
issued is PLN 400,000,000 (in words: four hundred million zlotys). After
obtaining the approval of the Polish Financial Supervision Authority,
the series D1 subordinated bonds will be classified as Tier 2
instruments.The main conditions for the issue of the series D1
subordinated bonds of the Bank are as follows:1. Type of bonds to be
issued: bearer bonds; the bonds will not have a documentary form and
will be registered on the issue date in the deposit of securities
maintained by the National Depository for Securities S.A. (Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A.);2. Total number of
bonds to be issued: 800 (in words: eight hundred);3. The nominal
value of one bond: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys);4.
The total nominal value of bonds to be issued: PLN 400,000,000 (in
words: four hundred million zlotys);5. Interest rate: floating,
based on the benchmark of WIBOR for six months deposits (WIBOR 6M) plus
a margin of 1.70 percentage points;6. Early redemption date: the
Bank is entitled to an early redemption on 4th June 2026 or in other
cases indicated in the terms and conditions for the issue of the bonds,
subject to the approval of the Polish Financial Supervision Authority,
if such an approval will be required;7. Issue price: equal to the
nominal value;8. Currency: Polish zloty;9. Issue date: 4th June
2019;10. Maturity date: 4th June 2031, subject to the possibility of
their early redemption on the terms described in point 6;11.
Trading: bonds to be traded on the alternative trading system of debt
financial instruments – the Catalyst market maintained by the BondSpot
S.A. or Warsaw Stock Exchange S.A. (Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.);12. Purpose of the issue: the purpose of the issue,
within the meaning of Article 32 Section 1 of the Act of 15th January
2015 on bonds, has not been specified.The Bank aims to
assimilate the series D1 bonds with the series D bonds issued by the
Bank on 4th June 2019.Legal basis: Article 17 (1) of MAR –
confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-13 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki