REKLAMA

BANK PEKAO SA: Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-06-11 14:07
publikacja
2021-06-11 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BIO-Marcin-Izdebski-(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
BIO-Marcin-Izdebski-(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 11 czerwca 2021 roku, uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, powołało Pana Marcina Izdebskiego do składu Rady Nadzorczej Banku z dniem 11 czerwca 2021 r. na okres do czasu zakończenia obecnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Izdebski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Izdebski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Marcina Izdebskiego, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załącznik:
1. Życiorys
Załączniki
Plik Opis
BIO-Marcin-Izdebski-(PL).pdfBIO-Marcin-Izdebski-(PL).pdf BIO-Marcin-Izdebski-(PL)
BIO-Marcin-Izdebski-(ENG).pdfBIO-Marcin-Izdebski-(ENG).pdf BIO-Marcin-Izdebski-(ENG)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION11.06.2021 - Report 22/2021:
Appointment of member of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna by the Ordinary General MeetingLegal
basis:Article 56 Section 1 point 2 of the Offering Act – current and
periodic informationContent of the report:Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") hereby announces that the Ordinary
General Meeting of the Bank on 11 June 2021, taking into account the
suitability assessment, appointed Mr. Marcin Izdebski to the composition
of the Supervisory Board of the Bank as of 11 June 2021 for the period
until the end of the current joint term of office of the Supervisory
Board of the Bank.According to the submitted statement Mr.
Marcin Izdebski does not conduct any business competitive to that of the
Bank and is not involved in a competitive business as a shareholder or
partner in a civil law company, a partnership or a corporation or a
member of a corporate body of a competitive legal person. According to
the submitted statement Mr. Marcin Izdebski is not registered in the
Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the provisions of the KRS
(National Court Register) Act of 20 August 1997.The curriculum
vitae of Mr. Marcin Izdebski containing information specified in § 10
point 4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018
regarding current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of the state not being a member state constitutes
an attachment to this current report.Legal basis:§ 5 point 5
of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding
current and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the
laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).Attachment:1.
Curricula vitae


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu
2021-06-11 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki