REKLAMA

BANK PEKAO SA: Pismo nadzorcze informujące o stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wynikach narzutów stress testów dla Banku Pekao S.A.

2021-06-30 20:01
publikacja
2021-06-30 20:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Pismo nadzorcze informujące o stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wynikach narzutów stress testów dla Banku Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. otrzymał pismo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego informujące o stanowisku w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r. przyjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 24 czerwca 2021 r. oraz wynikach narzutów stress testów dla Banku („Pismo nadzorcze”).

Dywidendę do wysokości 50% zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank:
1) nierealizujący programu naprawczego (programu postępowania naprawczego lub planu naprawy),
2) posiadający ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5,
3) wykazujący poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
4) posiadający współczynnik kapitału podstawowego Tier I („CET1”) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%;
5) posiadający współczynnik kapitału Tier I („T1”) nie niższy niż wymagane minimum: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%;
6) posiadający łączny współczynnik kapitałowy („TCR”) nie niższy niż wymagane minimum: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%.

Powyższe kryteria bank powinien spełniać łącznie zarówno na koniec marca 2021 r., jak i w dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia banku o wypłacie dywidendy zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Dywidendę do wysokości 75% zysku netto z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50% zysku, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny („parametr ST1”), mierzonego przy pomocy wyników stress testów nadzorczych. Poziom wrażliwości ujmowany jest jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych. Zgodnie z przedmiotowym Pismem nadzorczym, po powyższych korektach, parametr ST1 dla Banku wyniósł 0,9 punktu procentowego.

Dywidendę do wysokości 100% zysku netto z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50% zysku, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny („parametr ST2”), mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych. Poziom wrażliwości ujmowany jest jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym. Zgodnie z przedmiotowym Pismem nadzorczym, po powyższych korektach, parametr ST2 dla Banku wyniósł 2,28 punktu procentowego.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria oraz uwzględniając dane dotyczące wielkości buforów kapitałowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku na dzień 31 marca 2021 r., aby wypłacić:
• do 50% zysku za rok 2020, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 10,76%, T1 na poziomie 12,26%, a TCR na poziomie 14,26%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 10,76%, T1 na poziomie 12,26%, a TCR na poziomie 14,27%,
• do 75% zysku za rok 2020, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 11,66%, T1 na poziomie 13,16%, a TCR na poziomie 15,16%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 11,66%, T1 na poziomie 13,16%, a TCR na poziomie 15,17%,
• do 100% zysku za rok 2020, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 13,04%, T1 na poziomie 14,54%, a TCR na poziomie 16,54%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 13,04%, T1 na poziomie 14,54%, a TCR na poziomie 16,55%.
W związku z faktem, że udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w Banku nie przewyższa 5% wartości portfela należności od sektora niefinansowego, wskaźniki korygujące wartość dywidendy nie mają zastosowania do Banku.

Bazując na współczynnikach kapitałowych na 31 marca 2021 r. oraz na treści Pisma nadzorczego, Bank spełnia kryteria do wypłaty do 100% dywidendy za 2020 r. Jak wskazano w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., w dniu 11 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę przewidującą wypłatę dywidendy z zysku netto za 2020 r. („Uchwała w sprawie podziału zysku za 2020 r.”), której wysokość została uzależniona od: (i) stanowiska KNF odnoszącego się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. (jak wskazano wyżej, takie stanowisko zostało przyjęte przez KNF w dniu 24 czerwca 2021 r.) oraz (ii) zalecenia nadzorczego KNF odnoszącego się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. Zgodnie z treścią Pisma nadzorczego, Bank otrzyma odrębnie wskazane wyżej indywidualne zalecenie dotyczące zarówno możliwości wypłaty dywidendy, jak i innych działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej. Otrzymanie powyższego zalecenia pozwoli na stwierdzenie spełnienia się lub braku spełnienia się poszczególnych warunków wypłaty dywidendy określonych w Uchwale w sprawie podziału zysku za 2020 r., o czym Bank poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Zgodnie z treścią Pisma nadzorczego, pod koniec 2021 r., wraz z polityką dywidendową na 2022 r., KNF wyda osobne stanowisko w zakresie zysków zatrzymanych, w tym obejmujące zysk za 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION


30.06.2021 – Report 26/2021: The supervisory
letter regarding position of the Polish Financial Supervision Authority
with respect to dividend policy in the second half of 2021 and stress
tests results for Bank Pekao S.A.


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”)
hereby informs that on June 30, 2021 the Bank received a letter from the
Office of the Polish Financial Supervision Authority regarding position
with respect to commercial bank dividend policy in the second half of
2021 adopted by the Polish Financial Supervision Authority (the “PFSA”)
on June 24, 2021 and stress tests results (the “Supervisory Letter”).


The dividend up to 50% of the profit from 2020 can
only be paid by the bank:


1.  1.
not in the middle of recovery program
or recovery plan,


2.  2.
having overall BION rate not worse than
2.5,


3.  3.
having a leverage ratio (LR) at above
5%,


4.  4.
having Common Equity Tier 1 (“CET1”)
ratio not lower than the required minimum: 4.5% + 56% * add-on +
combined buffer requirement, taking into account the systemic risk
buffer at the level of 3%,


5.  5.
having Tier 1 (“T1”) ratio not lower
than the required minimum: 6% + 75% * add-on + combined buffer
requirement, taking into account the systemic risk buffer at the level
of 3%,


6.  6.
having Total Capital Ratio (“TCR”) not
lower than the required minimum: 8% + add-on + combined buffer
requirement, taking into account the systemic risk buffer at the level
of 3%


The above criteria should be met by the bank at the
end of March 2021 and on the date of the resolution of the bank's
general meeting on dividend payment, both on an individual and
consolidated level.


A dividend of up to 75% of the 2020 net profit may be
paid only by a bank that meets all the criteria for a dividend payment
of up to 50% of profit, with the additional incorporation within capital
criteria the bank's sensitivity to an adverse macroeconomic scenario
("ST1 parameter"), measured by supervisory stress tests. The sensitivity
level is captured as the difference between TCR in the reference
scenario and the TCR in the shock scenario at the end of the forecast
period (2021), taking into account supervisory adjustments. According to
the Supervisory Letter, after the above adjustments, the ST1 parameter
for the Bank was set at the level of 0.9 percentage point


The dividend up to 100% of the net profit for 2020
may be paid only by the bank that meets all the criteria for the payment
of the dividend up to 50% of the profit, while additionally taking into
account the level of the bank's sensitivity to an unfavorable
macroeconomic scenario ("ST2 parameter"), measured by supervisory stress
tests. The sensitivity level is calculated as the difference between the
TCR in the reference scenario and the TCR in the shock scenario at the
end of the forecast period (2021), taking into account supervisory
adjustments, with the reservation that the T1 and T2 capital issues
assumed by the bank are not taken into account in the shock scenario.
According to the said Supervisory Letter, after the above adjustments,
the ST2 parameter for the Bank was set at the level of 2.28 percentage
points.


Taking into account the abovementioned criteria and
values of capital buffers for Bank standalone and consolidated levels as
of March 31, 2021, to make dividend payment:


·   •
up to 50% of the 2020 net profit, the
Bank is required to maintain at least CET1 ratio at the level of 10.76%,
T1 ratio at the level of 12.26%, and TCR at the level of 14.26% on
standalone level; and at least CET1 ratio at the level of 10.76%, T1
ratio at the level of 12.26%, and TCR at the level of 14.27% on
consolidated level,


·   •
up to 75% of the 2020 net profit, the
Bank is required to maintain at least CET1 ratio at the level of 11.66%,
T1 ratio at the level of 13.16%, and TCR at the level of 15.16% on
standalone level; and at least CET1 ratio at the level of 11.66%, T1
ratio at the level of 13.16%, and TCR at the level of 15.17% on
consolidated level,


·   •
up to 100% of the 2020 net profit, the
Bank is required to maintain at least CET1 ratio at the level of 13.04%,
T1 ratio at the level of 14.54%, and TCR at the level of 16.54% on
standalone level; and at least CET1 ratio at the level of 13.04%, T1
ratio at the level of 14.54%, and TCR at the level of 16.55% on
consolidated level.


Due to the fact that the share of foreign currency
housing loans at the Bank does not exceed 5% of the value of the loan
portfolio from the non-financial sector, dividend adjustment ratios are
not applicable for the Bank.


Based on capital ratios on March 31 2021 and the
Supervisory Letter, the Bank meets all the requirements for the payment
up to 100% of the dividend for 2020. As indicated in the current report
no. 21/2021 of June 11, 2021, on June 11, 2021, the Ordinary General
Meeting of the Bank adopted a resolution for the payment of a dividend
from the net profit for 2020 ("Resolution on the distribution of profit
for 2020"). The amount of dividend was dependent on: (i) the position of
the PFSA regarding the dividend policy of commercial banks in the second
half of 2021 (as indicated above, such a position was adopted by the
PFSA on June 24, 2021) and (ii) the supervisory recommendation of the
PFSA regarding the Bank's dividend policy in the second half of 2021.
According to the Supervisory Letter, the Bank will receive a separate
recommendation regarding dividend payment and as well as other
activities that may result in a reduction of the capital base. Receiving
abovementioned recommendation will allow for determination of the
fulfillment or non-fulfillment of individual dividend payment conditions
specified in the Resolution on the distribution of profit for 2020,
about which the Bank will inform in a separate current report.


According to the Supervisory Letter, at the end of
2021, along with the dividend policy for 2022, the PFSA will issue a
separate position on retained earnings, including the profit for 2019.

Legal
basis: Art. 17 of (1) MAR – inside information

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu
2021-06-30 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki