REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

BANK PEKAO S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna powyżej 5%

2023-01-10 18:14
publikacja
2023-01-10 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-10
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna powyżej 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje o otrzymaniu w dniu 5 stycznia 2023 roku od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna („PTE Allianz Polska S.A.”), zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”) zawiadomienia informującego, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 30 grudnia 2022 roku ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającego Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Przed połączeniem łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 2.115.460 akcji, stanowiących 0,81% udziału w kapitale zakładowym Banku, co dawało prawo do wykonywania 2.115.460 głosów z akcji stanowiących 0,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) Banku. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 13.384.591 akcji, stanowiących 5,10% udziału w kapitale zakładowym Banku, co dawało prawo do wykonywania 13.384.591 głosów z akcji stanowiących 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku.

Po połączeniu łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 15.500.051 akcji, stanowiących 5,91% udziału w kapitale zakładowym Banku, co daje prawo do wykonywania 15.500.051 głosów z akcji stanowiących 5,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku.

Jednocześnie PTE Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że:
 nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Banku,
 nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”),
 nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie.
Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu, łączny udział Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku wynosi 5,91%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION10.01.2023 - Report 1/2023:
Notification on the increase of the share in the share capital and the
total number of votes in the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna by
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna above 5%The
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") hereby informs that on 5
January 2023, it received from Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz
Polska Spółka Akcyjna ("PTE Allianz Polska S.A."), the manager of
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ("Allianz OFE") and the
manager of Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("Allianz DFE"),
a notification informing that as a result of the merger pursuant to
Article 67 of the Act of 28 August 1997 on the Organization and
Operation of Pension Funds and Article 492 § 1(1) of the Commercial
Companies Code, on 30 December 2022 with Aviva Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna managing the Second Allianz
Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ("Second Allianz OFE"), the share in
the share capital and total number of votes of the Bank in the accounts
of Allianz OFE, Allianz DFE and Second Allianz OFE increased above 5%.Prior
to the merger, a total of 2,115,460 shares were registered on the
accounts of Allianz OFE and Allianz DFE, representing 0.81% of the
Bank's share capital, which gave the right to exercise 2,115,460 votes
from shares representing 0.81% of the total number of votes at the
Bank's Annual General Meeting (“AGM”). In the account of the Second
Allianz Open Pension Fund 13,384,591 shares were registered,
representing a 5.10% share in the Bank's share capital, which gave the
right to exercise 13,384,591 votes from shares representing a 5.10%
share in the total number of votes at the Bank's AGM.After the
merger, the total balance in the accounts of Allianz OFE, Allianz DFE
and Second Allianz OFE increased to 15,500,051 shares, representing
5.91% of the Bank's share capital, which gives the right to exercise
15,500,051 votes from shares representing 5.91% of the total number of
votes at the Bank's AGM.At the same time, PTE Allianz Polska
S.A., managing jointly Allianz OFE, Allianz DFE and Second Allianz OFE,
informed that: it has no subsidiaries holding shares in the Bank,
does not have a situation described in Article 69 section 4 item 6 of
the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public
Companies (“Act on Public Offering”), it also does not
have the financial instruments referred to in Article 69b Section 1 item
1 and 2 of the aforementioned Act on Public Offering.According
to the information provided in the notification, the total share of
Allianz OFE, Allianz DFE and Second Allianz OFE, managed by PTE Allianz
Polska S.A., in the Bank's share capital and the total number of votes
is 5.91%.Legal basis: Article 70 item 1 of the Act of 29 July
2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-10 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2023-01-10 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki