REKLAMA
WAŻNE

BALTIC BRIDGE: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. zwołanego na dzień 2 października 2020 roku

2020-09-17 13:51
publikacja
2020-09-17 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2a_Projekty_uchwal_na_ZWZ_BB_2pazdziernika_2020_UZUPELNIENIE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2b_Zamierzone_zmiany_Statutu_Spolki_BB_2pazdziernika_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. zwołanego na dzień 2 października 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub „Emitent”) informuje, iż Spółka w dniu 17 września 2020 roku otrzymała od spółki pod firmą Wheel Finance SA , będącej akcjonariuszem posiadającym ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, pismo złożone na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, zawierające żądanie dodania do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 października 2020 r. spraw dotyczących podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Do zgłoszonego żądania dołączone zostały projekty uchwał, które stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 2 października 2020 r. roku raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 4 września 2020 r.:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ponadto Zarząd Emitenta, stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych załącza zaktualizowany projekt zamierzonych zmian w Statucie Baltic Bridge S.A. wraz z dotychczasowym ich brzmieniem.
Załączniki
Plik Opis
2a_Projekty uchwał na ZWZ BB 2października 2020_UZUPEŁNIENIE.pdf2a_Projekty uchwał na ZWZ BB 2października 2020_UZUPEŁNIENIE.pdf BB SA Projekty uchwal na ZWZ
2b_Zamierzone zmiany Statutu Spółki_BB 2października 2020.pdf2b_Zamierzone zmiany Statutu Spółki_BB 2października 2020.pdf BBSA Zamierzone zmiany statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki