REKLAMA
WAŻNE

BALTIC BRIDGE: Wykonanie pozostałej części ugody pozasądowej z uczestnikami funduszy Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN

2020-09-16 17:13
publikacja
2020-09-16 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Wykonanie pozostałej części ugody pozasądowej z uczestnikami funduszy Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w ślad za raportem bieżącym ESPI nr 2/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. oraz w związku z wypowiedzeniem pełnomocnictwa przez kancelarię prawną reprezentującą część uczestników funduszy inwestycyjnych, których objęła ugoda pozasądowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. i którzy nie uzyskali pełnego zaspokojenia, wzywa tych uczestników do kontaktu ze Spółka poprzez specjalnie utworzony w tym celu adres email: ugoda@wi.pl.

Ugoda z częścią uczestników funduszy inwestycyjnych Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN dot. świadczeń gwarancyjnych udzielonych przez Spółkę została w części wykonana.
Ugoda objęła roszczenia uczestników ww. funduszy inwestycyjnych wobec Spółki dochodzone na drodze sądowej na łączną kwotę 933.633,00 złotych. Swoim zakresem ugoda objęła więc ok. 95 % wszystkich sporów sądowych wszczętych przez uczestników ww. funduszy inwestycyjnych wobec Spółki w związku z zawartymi w 2015 r. i 2016 r. umowami gwarancji.
Strony Ugody wspólnie stwierdziły, iż zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z chwilą otwarcia likwidacji funduszy inwestycyjnych Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN (tj. odpowiednio z dniem 20 lutego 2018 r. i z dniem 22 lutego 2018 r.) wyłączona została możliwość wykupów certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz. Tym samym, w ocenie zarządu Spółki, po otwarciu likwidacji ww. funduszy inwestycyjnych nie jest możliwe powstanie dalszych roszczeń uczestników ww. funduszy wobec Spółki z tytułu zawartych umów gwarancji.
Niezależnie od zawarcia Ugody, Spółka nadal popiera powództwo przeciwko REST S.A. w restrukturyzacji (d: FinCrea TFI S.A.) o stwierdzenie nieważności umów gwarancji.
Spółka oświadcza również, iż kwestionuje wyceny majątku funduszy inwestycyjnych, publikowane przez likwidatora funduszy.
Z łącznej kwoty 933.633,00 złotych na jaką została zawarta Ugoda, Spółka wypłaciła uczestnikom 600.020,00 zł.
Mając na uwadze powyższe prosimy osoby, które nie zostały zaspokojone w ramach ww. Ugody o kontakt ze Spółką poprzez ww. adres email.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki