REKLAMA
WAŻNE

B3SYSTEM: Rejestracja obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego

2016-05-30 20:44
publikacja
2016-05-30 20:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 12 / 2016 K <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2016-05-30
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Rejestracja obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 maja 2016 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 maja 2016 roku o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został obniżony na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 5 stycznia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 2.477.286zł do kwoty 1.691.801zł.

Jednocześnie Sąd Rejonowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 785.485 sztuk akcji imiennych zwykłych serii O. Akcje imienne zwykłe serii O zostały wyemitowane w dniu 5 stycznia 2016 roku w ramach kapitału warunkowego, na podstawie § 3 Uchwały nr 7’ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2014 roku.

Po zarejestrowaniu obniżenia oraz podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.477.286zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i podzielony jest na 2.477.286 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym na:
1)100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
2)400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 400000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
3)75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 75000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
4)10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 10000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
5)108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 108000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
6)117.000 (sto siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 117000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
7)20.560 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 20560 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
8)105.487 (sto pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 105487 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
9)10.568 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00001 do 10568 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
10)449.999 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii J o numerach od 000001 do 449999 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
11)16.860 (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00001 do 16860 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
12)2.118 (dwa tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0001 do 2118 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
13)131.500 (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 000001 do 131500 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda
14)144.709 (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 136001 do 930194, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
15)785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii O, o numerach 000001 do 785485, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 2.577.286 głosów.

Korekta niniejszego raportu bieżącego dotyczy omyłki pisarskiej i uwzględnienia w kapitale zakładowy akcji serii Ł. Pozostałe informacje, w tym liczba akcji, wysokość kapitału zakładowego i głosów w Spółce nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-30 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki