REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 13 sierpnia 2020 r.

2020-08-13 15:41
publikacja
2020-08-13 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Biezacy_nr_4_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2020_08_13_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_4_Result_of_AGM_2020_08_13_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 13 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku
Atlas Estates Limited

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 13 sierpnia 2020 r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 13 sierpnia 2020 r. wszystkie uchwały
które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 16 lipca 2020 r. zostały
podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 16 lipca 2020 roku,
uchwały o następującej treści:

UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą
przedstawiało się następująco:
Za: 41.425.570 akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta
Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki.
Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:
Za: 41.425.570 akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO jednomyślnie że wysokość wynagrodzenia dla BDO LPP będzie ustalona przez
Dyrektorów Spółki.
Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:
Za: 41.425.570 akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO ponowne powołanie Pana Andrew Fox jako Dyrektora Spółki. Uchwała została
podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:
Za: 41.425.570 akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0 % kapitału zakładowego Spółki

Żadnych innych uchwał nie podjęto
Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.atlasestates.com
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited
Ziv Zviel
Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited
Elaine Smeja
Aimee Gontier
Tel: +44 (0) 1481 749360

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Raport Bieżący nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2020 08 13 (PL).pdfRaport Bieżący nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2020 08 13 (PL).pdf Raport bieżący nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Current Report no 4 Result of AGM 2020 08 13 (ENG).pdfCurrent Report no 4 Result of AGM 2020 08 13 (ENG).pdf Current report no 4 Result of Annual General Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 4/2020 dated 13.08.2020


Atlas Estates Limited


Result of Annual General Meeting held on 13 August 2020


The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”)
announces that at its Annual


General Meeting (the “AGM”) held on 13 August 2020 all the resolutions
as set out in the notice


of AGM dated 16 July 2020 were unanimously passed. No objections were
made.


AGM has passed, in accordance to the notice of AGM dated 16 July 2020,
the following


resolutions:


IT WAS RESOLVED that the Company’s Consolidated Financial Statements for
the year ended


31 December 2019 are unanimously approved. The voting in respect of this
resolution was as


follows:


For: 41,422,570 shares, this being 88,42 % of the issued share capital
of the Company


Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


It was resolved that BDO LLP were re-appointed as auditors of the
Company, to hold office from


the conclusion of the AGM until the conclusion of the next meeting at
which the annual audited


accounts are presented to the Company.


IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO LLP were
unanimously approved. The


voting in respect of these resolutions was as follows:


For: 41,422,570 shares, this being 88,42 % of the issued share capital
of the Company


Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


IT WAS RESOLVED that the Directors are authorise to fix the level of the
Auditor’s remuneration.


The voting in respect of these resolutions was as follows:


For: 41,422,570 shares, this being 88,42 % of the issued share capital
of the Company


Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


IT WAS RESOLVED that the re-election of Mr Andrew Fox as a Director of
the Company was


unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as
follows:


For: 41,422,570 shares, this being 88,42 % of the issued share capital
of the Company


Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


Withheld: 0 shares, this being 0 % of the issued share capital of the
Company


No other resolutions were passed.


Copies of the full text of the notice of AGM may be obtained from the
Company's web site:


www.atlasestates.com.


Further information, please contact:


Atlas Management Company Limited


Ziv Zviel


Tel: + 48 (0) 22 208 07 00


Maitland Administration (Guernsey) Limited


Elaine Smeja


Aimee Gontier


Tel: +44 (0) 1481 749360


Legal basis: § 19 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance in
Poland, dated 29 March


2018 on current and interim reports published by issuers of securities
and conditions for


recognition as equivalent of information whose disclosure is required
under the law of non –


member states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757) and Article 17
of the Regulation (EU)


No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on market abuse


(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of


the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-13 Mark Chasey Director
2020-08-13 Andrew Fox Director
2020-08-13 Guy Indig Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki