1,0000 zł
-5,66% -0,0600 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa warunkowa

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_nr_10_2019_Zbycie_aktywow_o_znacznej_wartosci_–_umowa_warunkowa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_10_2019_-_Disposal_of_the_assets_of_material_value_–_conditional_agreement.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-07
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa warunkowa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa warunkowa

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey („Spółka”) niniejszym
zawiadamia, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego („Umowa”) niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie
przy ul. Grzybowskiej 59, oznaczonej jako działka nr 59/10, z obrębu o nr 60104, o obszarze
2.740,0 m kw, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00382291/2 („Nieruchomość”) wraz z
powiązanymi prawami, w tym z pozwoleniem na budowę. Umowa została zawarta pomiędzy
spółką zależną od Spółki – HPO AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna
z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) a „GGH Atlas Tower Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie („Kupujący”). Umowa została zawarta w
wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży z dnia 22 listopada 2018 r., o której
poinformowano w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Kupujący oraz Sprzedający nie są podmiotami powiązanymi.
Cena za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz powiązanymi prawami
wynosi 148.000.000 złotych i będzie powiększona o VAT.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z prawami powiązanymi
nastąpi pod warunkiem niewykonania przez Prezydenta m. st. Warszawy ustawowego prawa
pierwokupu Nieruchomości. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Umowie, zawarcie
umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości nastąpi nie później niż
w ciągu 60 dni od dnia dzisiejszego.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 15% kapitałów własnych
Spółki.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Raport nr 10_2019 Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa warunkowa.pdfRaport nr 10_2019 Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa warunkowa.pdf Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku - Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa warunkowa
Current report no 10_2019 - Disposal of the assets of material value – conditional agreement.pdfCurrent report no 10_2019 - Disposal of the assets of material value – conditional agreement.pdf Current report no. 10/2019 dated 7 August 2019 - Disposal of the assets of material value – conditional agreement

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Disposal of the assets of material value – conditional agreement


Current report no. 10/2019 dated 7 August 2019


The Board of Directors of Atlas Estates Limited with its registered seat
in Guernsey (the


“Company”) hereby announces about conclusion on 7 August 2019 of
conditional agreement


for sale of perpetual usufruct right (the “Agreement”) of undeveloped
real property located in


Warsaw, at 59 Grzybowska Street, designated as the plot of land no.
59/10, precinct no. 60104,


with an area of 2,740.0 m², for which the District Court for
Warszawa-Mokotów in Warsaw, X


Land and Mortgage Register Division, keeps land and mortgage register No.


WA4M/00382291/2 (the “Real Property“) together with related rights,
including the building


permit. The Agreement was concluded between the subsidiary of the
Company - HPO AEP


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna with its registered
seat in Warsaw (the


“Seller”) and „GGH Atlas Tower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
with its registered


seat in Warsaw (the “Purchaser”). The Agreement was concluded in
performance of the


preliminary conditional agreement of 22 November 2018, which was
reported in current report


no. 8/2018 dated 22 November 2018. The Seller and the Purchaser are non-
related parties.


The price for the sale of the of right of the perpetual usufruct to the
Real Property together


with related rights amounts to PLN 148,000,000 increased by applicable
VAT.


The transfer of the right the perpetual usufruct to the Real Property
together with related rights


is subject to statutory condition of non-execution by the Mayor of the
Capital City of Warsaw


of the pre-emption right to the Real Property. Subject to specific
provisions of the Agreement,


conclusion of the final sale agreement of the perpetual usufruct to the
Real Property shall occur


not later than within 60 days from today.


The Agreement is considered material as its value exceeds 15% of the
Companies’ equity.


Legal grounds: Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and


of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing


Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives


2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-07 Mark Chasey Director
2019-08-07 Guy Indig Director
2019-08-07 Andrew Fox Director
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.