REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Przyjęcie przez Zarząd Arctic Paper S.A. polityki dywidendy

2022-07-11 17:30
publikacja
2022-07-11 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POLITYKA_DYWIDENDY_APSA_2022_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DIVIDEND_POLICY_APSA_2022_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-11
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Przyjęcie przez Zarząd Arctic Paper S.A. polityki dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2022 roku uchwałą Zarządu przyjęta została Polityka dywidendy Arctic Paper S.A.(„Polityka”).

Polityka dywidendy znajdzie zastosowanie począwszy od roku obrotowego, który zakończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z przyjętą Polityką Zarząd zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 40% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wypracowanego za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem aktualnych postanowień umów kredytowych dotyczących kowenantów finansowych oraz związanych z nimi ograniczeń dystrybucji zysku.

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Przy rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku i ustalaniu wartości dywidendy, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi) oraz ocenę perspektyw Grupy Kapitałowej Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Intencją Zarządu Spółki jest stworzenie i utrzymanie przewidywalnej polityki dywidendowej i postrzeganie Arctic Paper S.A. przez rynek jako spółki dywidendowej.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
POLITYKA DYWIDENDY APSA 2022 PL.pdfPOLITYKA DYWIDENDY APSA 2022 PL.pdf Polityka dywidendy Arctic Paper S.A.
DIVIDEND POLICY APSA 2022 ENG.pdfDIVIDEND POLICY APSA 2022 ENG.pdf Dividend policy of Arctic Paper S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 12/2022


Date: July 11th 2022


Subject: Adoption by the Management Board of Arctic Paper S.A. dividend
policy


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company") hereby informs
that on July 11th 2022 by a resolution of the Management Board, the
dividend policy of Arctic Paper S.A. ("Policy") was adopted.


The dividend policy will apply from the financial year ending on
December 31st , 2022.


In accordance with the adopted Policy, the Management Board intends to
submit to the General Meeting of the Company a proposal of dividend
payment in the amount of 20% to 40% of the consolidated net profit of
the Company's Capital Group for a given financial year, subject to the
current provisions of loan agreements regarding financial covenants and
related restrictions on profit distribution.


The dividend will be paid annually after approval of the Company's
financial statements by the General Meeting. When recommending the
distribution of profit, the Management Board of the Company will take
into account the financial and liquidity situation, existing and future
liabilities (including potential limitations related to loan agreements)
and an assessment of the Capital Group's prospects in specific market
and macroeconomic conditions.


The intention of the Company's Management Board is to create and
maintain a predictable dividend policy and the perception of Arctic
Paper S.A. by the market as a dividend company.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of April 16th 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-11 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2022-07-11 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki