REKLAMA

AGORA: Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 5 do umowy wspólników Eurozet

2022-08-19 12:47
publikacja
2022-08-19 12:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-19
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 5 do umowy wspólników Eurozet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zakończenia negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży udziałów Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Eurozet”) i umowy wspólników Eurozet zawartej w dniu 20 lutego 2019 r. („Umowa Wspólników”), a także raportów bieżących: nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany Umowy Wspólników, oraz nr 2/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., nr 16/2022 z dnia 19 maja 2022 r., nr 26/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. i nr 29/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie podpisania z większościowym wspólnikiem Eurozet, tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) („SFS Ventures”) aneksów do Umowy Wspólników zmieniających ją w zakresie wydłużenia okresu realizacji przez Agorę uprawnienia do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures („Opcja Call”), informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. Spółka zakończyła negocjacje w sprawie zmiany Umowy Wspólników prowadzone dotychczas z SFS Ventures.
W wyniku zakończonych negocjacji Agora zawarła z SFS Ventures aneks nr 5 do Umowy Wspólników („Aneks”). Aneksem zmieniono w szczególności termin wykonania Opcji Call. Na mocy Aneksu Agora jest uprawniona (lecz nie zobowiązana) do wykonania Opcji Call w okresie, który rozpoczął się po upływie 12 miesięcy od dnia 20 lutego 2019 r., tj. dnia zakupu 40% udziałów Eurozet przez Agorę S.A. oraz 60% udziałów Eurozet przez SFS Ventures, i kończącym się z dniem 31 lipca 2025 r.
Jednocześnie w Umowie Wspólników dodano postanowienia dotyczące możliwości skrócenia okresu wykonania Opcji Call w przypadku istotnego pogorszenia relacji zagregowanego wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego zagregowanego wskaźnika EBITDA, w każdym przypadku liczonych łącznie dla skonsolidowanych danych Grupy Agora i Grupy Eurozet, zgodnie z mechanizmem kalkulacji określonym szczegółowo w Umowie Wspólników.
Wprowadzono również zmiany w zakresie sposobu uwzględniania niektórych wskaźników finansowych osiąganych przez SFS Ventures mających wpływ na określenie ceny nabycia przez Agorę udziałów Eurozet objętych Opcją Call.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


31/2022 Completion of negotiations and signing of Annex No. 5 to the
agreement of Eurozet shareholdersThe Management Board of Agora
S.A. with its registered office in Warsaw ("the Company" or "Agora"),
with reference to the current report No. 3/2019 of 20 February 2019 on
the completion of negotiations and conclusion of the contract for the
sale of shares in Eurozet sp. z o.o. with its seat in Warsaw ("Eurozet")
and the agreement of shareholders of Eurozet concluded on 20 February
2019 ("Partnership Agreement"), as well as current reports: No. 1/2022
of 1 February 2022 on the commencement of negotiations on amendments to
the Shareholders Agreement, and No. 2/2022 of 16 February 2022, No.
16/2022 of 19 May 2022, No. 26/2022 of 29 June 2022 and No. 29/2022 of
29 July 2022 on signing with the majority shareholder of Eurozet, i.e.
with SFS Ventures s.r.o. with its seat in Prague (Czech Republic) ("SFS
Ventures") of the annexes to the Shareholders' Agreement amending it
with regard to extending the period of exercising Agora's right to
acquire all remaining Eurozet shares belonging to SFS Ventures ("Call
Option"), informs that on 19 August 2022 the Company completed
negotiations on the amendment of the Shareholders' Agreement conducted
so far with SFS Ventures.As a result of the completed negotiations,
Agora concluded with SFS Ventures Annex No. 5 to the Shareholders'
Agreement ("Annex No. 5"). In particular, the Annex no. 5 changed the
date of exercising the Call Option. Under the Annex No. 5, Agora is
entitled (but not obliged) to exercise the Call Option in the period
that commenced 12 months after 20 February 2019 i.e. the date of
purchase of 40% of Eurozet shares by Agora S.A. and 60% of Eurozet
shares by SFS Ventures, and ending on 31 July 2025.At the same time,
provisions were added to the Shareholders' Agreement regarding the
possibility of shortening the period of exercising the Call Option in
the event of a significant deterioration of the aggregate net debt ratio
to the adjusted aggregate EBITDA ratio, in each case calculated jointly
for the consolidated data of Agora Group and Eurozet Group, in
accordance with the calculation mechanism specified in detail in the
Shareholders' Agreement.Changes were also made to the method of
considering some of the financial ratios achieved by SFS Ventures, which
affect the determination of the purchase price of Eurozet shares covered
by the Call Option by Agora.The other provisions of the contract
have not been materially changed.Legal basis: Art. 17 sec. 1 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC
- confidential information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Bartosz Hojka Prezes zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki