REKLAMA

AGORA: Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki

2017-09-19 18:14
publikacja
2017-09-19 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-19
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje niniejszym, iż Spółce zostało doręczone zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w przedmiocie wpisu w dniu 23 sierpnia 2017 r. hipoteki na przysługującym Agorze S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Czerska 8/10 oraz przysługującym Spółce prawie własności budynku położonego na tej nieruchomości. Na dzień 31 sierpnia 2017 r. wartość ewidencyjna netto powyższych aktywów wyniosła 105.634.769,67. Wartość ustanowionej hipoteki to 202.500.000,00 zł.
Hipoteka została ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy o Limit Kredytowy („Umowa") z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Umowa dotyczyła limitu kredytowego do wysokości 135.000.000,00 zł.
Hipoteka zabezpiecza spłatę wierzytelności Banku obejmujące m.in. kapitał, odsetki od kapitału, odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu, prowizje i opłaty od kredytu przewidziane i określone w Umowie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż spłaciła w całości wszystkie zobowiązania z tytułu dotychczasowego Wielocelowego Limitu Kredytowego wraz z prowizją, odsetkami i innymi należnościami na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 28 maja 2014 r. Spółka rozpoczęła także postępowanie zmierzające do wykreślenia hipoteki umownej ustanowionej na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. obciążającej wyżej wymienione aktywa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Establishing of a mortgage on the Company’s real estateManagement
Board of Agora S.A. with is registered seat in Warsaw (“the Company”)
hereby informs about receiving a notification from the District Court
for Warszawa-Mokotów in Warsaw, VII Land Registry, about establishing on
August 23rd, 2017 mortgage on Agora's perpetual usufruct on the land
located in Warsaw, at 8/10 Czerska Street and on Company's ownership
right to the building located on that land. As of August 31st, 2017 the
net book value of the mortgaged assets amounted to PLN 105,634,769.67
The value of mortgage entered into registry amounted to PLN
202,500,000.00.The mortgage has been established for securing
debts under the Credit Limit Agreement (“the Agreement”) with DNB Bank
Polska Spółka Akcyjna (“the Bank") about which the Company informed in
regulatory filing 6/2017 dated May 25th, 2017. The Agreement concerned a
multi-purpose credit line of up to PLN 135,000,000.00.The
mortgage secures Bank's claims including i.a. repayment of capital,
interest on capital, interest on delayed capital repayment, bank
commissions and credit fees defined in the credit Agreement.The
Company hereby informs that it has repaid in full all liabilities due to
the previous Multi-purpose Credit Limit together with commissions,
interest and other receivables to Bank Polska Kasa Opieki S.A. on the
basis of an agreement concluded on May 28th, 2014. The Company has also
commenced proceedings to remove contractual mortgage established for
Bank Polska Kasa Opieki S.A. which charges the aforementioned assets.Legal
basis: article 17, paragraph 1 of the Regulation of the European
Parliament and Council Regulation (EC) No. 596/2014 of 16th of April,
2014 on market abuse (Regulation on Market Abuse), and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
the Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-19 Bartosz Hojka Prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki