REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Działania związane z realizacją strategii Emitenta

2022-09-22 08:15
publikacja
2022-09-22 08:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB_ESPI_25-2022_Dzialania_zwiazane_z_realizacja_strategii_Emitenta_-_Activities_related_to_the_implementation_of_the_Issuer's_strategy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-22
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Działania związane z realizacją strategii Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 20 września 2022 roku podjął decyzję o przesunięciu na rok 2023 kolejnych działań związanych z realizacją strategii Emitenta w obszarze rozwoju działalności asset management. Decyzja została podjęta po przeprowadzonej przez Emitenta analizie posiadanych możliwości organizacyjnych oraz perspektyw dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności wynikających z aktywnego rozwoju projektu EMI, a także dynamicznego rozwoju działalności w obszarze windykacji oraz wymiany walut.

Posiadane przez Grupę Kapitałową Emitenta rozwiązania organizacyjne, technologiczne oraz prawne, w tym uzyskana notyfikacja pozwalająca na prowadzenie działalności transgranicznej we wszystkich 29 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 64/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, umożliwiają rozwój działalności platformy wymiany walut oraz projektu EMI, świadczących usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzja o przesunięciu na kolejny rok działań związanych z rozwojem obszaru asset management jest, również wynikiem dużego zainteresowania potencjalnych klientów ofertą windykacyjną i wymiany walut. W celu optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, Emitent podjął powyższą decyzję, co pozwoli na pełne skoncentrowanie na rozwoju usług, jakie aktualnie oferuje Grupa Kapitałowa Emitenta. Celem takich działań jest skokowe zwiększenie skali biznesu prowadzonego przez Spółki zależne Emitenta w obszarze działalności faktoringowej, windykacyjnej oraz wymiany walut i projektu EMI.

W związku z powyższym Emitent niezwłocznie przystąpi do renegocjowania umów zawartych z Alpine Limited związanych z nabyciem akcji w spółce Mori Capital Management Limited, o których to zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 20/2022.

O dalszych etapach realizacji strategii Emitent będzie informował w stosownych raportach bieżących.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB ESPI 25-2022 Działania związane z realizacją strategii Emitenta - Activities related to the implementation of the Issuer's strategy.pdfAforti-Holding-RB ESPI 25-2022 Działania związane z realizacją strategii Emitenta - Activities related to the implementation of the Issuer's strategy.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Activities
related to the implementation of the Issuer's strategy


The
Management Board of Aforti Holding S.A., headquartered in Warsaw
(hereinafter: "the Company", "the Issuer") informs that on September 20,
2022, it decided to postpone further activities related to the
implementation of the Issuer's strategy in the area of asset management
business development to 2023. The decision was made after the Issuer
analyzed its organizational capabilities and prospects for further
development of the Issuer's Capital Group, particularly those resulting
from the active development of the EMI project, as well as the dynamic
development of activities in the area of debt collection and foreign
exchange.


The
organizational, technological, and legal solutions held by the Issuer's
Capital Group, including the obtained notification allowing for
cross-border operations in all 29 countries of the European Economic
Area (about which the Issuer informed in the current report ESPI No.
64/2021 of December 23, 2021) enable the development of activities
currency exchange platforms and the EMI project, providing services to
small and medium-sized enterprises. The decision to postpone activities
related to the development of the asset management area to the next year
is also a result of the great interest of potential clients in the debt
collection and currency exchange offer. In order to optimally use its
resources, the Issuer made the above decision, which will allow it to
focus on the development of services currently offered by the Issuer's
Capital Group. The purpose of such activities is to rapidly increase the
scale of business conducted by the Issuer's subsidiaries in the markets
of ​​factoring, debt collection, currency exchange, and the EMI project.


In
connection with the above, the Issuer will immediately proceed to
renegotiate the agreements concluded with Alpine Limited related to the
purchase of shares in Mori Capital Management Limited, that the Issuer
informed in the current report ESPI No. 20/2022.


The
Issuer will inform about further stages of strategy implementation in
relevant current reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-22 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki