REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Zgubiliśmy pański bagaż...

2009-07-07 09:23
publikacja
2009-07-07 09:23
Na zagubienie bądź zniszczenie bagażu przez przewoźnika lotniczego jesteśmy szczególnie narażeni w okresie urlopowym, często podróżując wówczas drogą lotniczą. Jakie przysługują nam prawa, gdy dojdzie do zagubienia bagażu lub opóźnienia w jego dostarczeniu?

Jakie przepisy mają zastosowanie

W tym zakresie uprawnienia pasażerów określa przede wszystkim Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska), której postanowienia wprowadzono do Prawa Wspólnotowego Rozporządzeniem (WE) NR 889/2002.
Konwencja ma zastosowanie do każdego międzynarodowego przewozu osób, bagażu lub ładunku dokonywanego statkiem powietrznym za wynagrodzeniem. O zastosowaniu przepisów Konwencji powinni zostać poinformowani na piśmie pasażerowie, przy czym brak takiej informacji nie ogranicza zastosowania przepisów Konwencji.

Kiedy przewoźnik odpowiada i jakie świadczenia przysługują

Konwencja stanowi, iż przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, utraty lub uszkodzenia przyjętego bagażu jedynie pod warunkiem, że wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu nastąpiło na pokładzie statku powietrznego lub podczas jakiegokolwiek okresu, w którym przyjęty bagaż był pod opieką przewoźnika.
Zatem od chwili przekazania bagażu przewoźnikowi do chwili jego odbioru przez pasażera, przewoźnik odpowiada za powstałe szkody.
Przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności gdy wykażę, że szkoda wynikła w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu.
Przewoźnik ponosi również odpowiedzialność w przypadku bagażu nieprzyjętego, w tym rzeczy osobistych, jeśli szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników lub agentów.

Opóźnienie

Za szkody wynikłe z opóźnienia dostarczenia bagażu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność chyba, że wykaże, iż podjął wszelkie należyte środki w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich kroków było niemożliwe. Ciężar dowodu tych okoliczności spoczywa na przewoźniku. Pasażer musi zatem jedynie udowodnić, iż w związku z opóźnieniem poniósł szkodę (np. zakup ubrań, rzeczy osobistych).
Odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do kwoty 1000 SDR (około 1200 euro).

Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1 000 SDR (ok. 1200 euro).
W przypadku bagażu odprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, nawet jeżeli nie ponosi winy, chyba że nadany bagaż był wadliwy.
W przypadku bagażu nieodprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, jedynie gdy ponosi winę.
Pasażerowie mogą podwyższyć limit odpowiedzialności przewoźnika poprzez złożenie specjalnej deklaracji. Deklarację składa się w trakcie odprawy i wyga uiszczenia dodatkowej opłaty.

Procedura

W przypadku gdy bagaż zostanie uszkodzony, opóźniony, zagubiony lub zniszczony, należy jak najszybciej złożyć pisemną reklamację do przewoźnika.
Terminami granicznymi w przypadku uszkodzenia bagażu odprawionego jest termin 7 dni, a w przypadku opóźnienia termin 21 dni. Termin ten biegnie od dnia przekazania bagażu do dyspozycji pasażera.

Szkoda wyższa niż określona limitami

Limity odszkodowawcze nie mają zastosowania, jeśli udowodni się, że szkoda wynikła z działania lub zaniechania przewoźnika, jego pracowników lub agentów, dokonanych z zamiarem spowodowania szkody lub lekkomyślnie i ze świadomością, że szkoda najprawdopodobniej powstanie, pod warunkiem, że w przypadku takiego działania lub zaniechania taki pracownik lub agent działał w zakresie swojego zatrudnienia.

Ciężar dowodu

Ciężar dowodu w zakresie wysokości szkody spoczywa na pasażerach. Warto zatem dokumentować poniesione wydatki, jak również posiadać dowody zakupu lub inne potwierdzenie wartości przewożonych rzeczy.
Ciężar dowodu przesłanek pozwalających na uwolnienie się od odpowiedzialności przewoźnika spoczywa na przewoźniku lotniczym.

Przedawnienie

Prawo do odszkodowania wygasa, jeśli powództwo nie zostanie wytoczone w okresie dwóch lat. Termin ten liczony jest od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym statek powietrzny powinien był przylecieć lub od dnia, w którym przewóz ustał.

Maciej Szymański
Radca prawny,
Meditor

Więcej informacji na temat ubezpieczeń w Dziale Ubezpieczenia Portalu Bankier.pl.
Źródło:

Do pobrania

A127Q9jpg
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Wypoczywaj bezpiecznie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki