REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie planu połączenia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ze spółką zależną wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia spółek.

2021-07-30 15:34
publikacja
2021-07-30 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Plan_polaczenia_spolek_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
pierwsze_zawiadomienie_ZR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Podpisanie planu połączenia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ze spółką zależną wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia spółek.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZBM „ZREMB –CHOJNICE” Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Chojnicach informuje, że w dniu 30 lipca 2021 roku pomiędzy Emitentem a spółką zależną tj. spółką Regionalne Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) został uzgodniony oraz podpisany Plan Połączenia Spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 1, § 5 oraz § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”), tj. w trybie uproszczonym.

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100) połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. art. 516 §5 i §6 KSH z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z art. 515 § 1 KSH z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Plan Połączenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami, będą dostępne na stronach internetowych łączących się spółek (www.zrembchojnice.pl, www.rciitt.pl) począwszy od dnia 30 lipca 2021 r. odo dnia 3 września 2021 r. oraz do wglądu akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 3 września 2021 roku w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 15 w Chojnicach w Chojnicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Plan połączenia wraz z załącznikami oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Plan połaczenia spółek .pdfPlan połaczenia spółek .pdf Plan Połączenia Zakładu Budowy Maszyn "Zremb–Chojnice” Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) oraz Regionalne Centrum Innowacji I Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)
pierwsze zawiadomienie ZR.pdfpierwsze zawiadomienie ZR.pdf Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna z Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-07-30 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki