Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZEPAK_2019-3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2019-3Q_POZOSTALE_INFORMACJE-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 2 157 170 1 623 410 500 666 381 665
II. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 128 045 -33 621 29 718 -7 904
III. Zysk (Strata) brutto 120 729 -57 087 28 020 -13 421
IV. Zysk (Strata) netto 71 739 -62 726 16 650 -14 747
V. Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 72 591 -62 087 16 848 -14 597
VI. Całkowite dochody 71 056 -62 017 16 492 -14 580
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 284 423 264 888 66 013 62 275
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 438 -50 681 4 976 -11 915
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -227 250 -225 213 -52 743 -52 948
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 78 611 -11 006 18 245 -2 588
XI. Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 1,43 -1,22 0,33 -0,29
XII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2019; 31.12.2018; 30.09.2019; 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 3 667 098 3 871 297 838 462 900 302
XIV. Aktywa trwałe 2 861 518 2 968 043 654 271 690 243
XV. Aktywa obrotowe 805 580 902 244 184 192 209 824
XVI. Kapitał własny ogółem 1 696 448 1 687 147 387 884 392 360
XVII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 241 23 639
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 694 012 1 683 859 387 327 391 595
XIX. Zobowiązania razem 1 970 650 2 184 150 450 578 507 942
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 043 470 974 139 238 584 226 544
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 927 180 1 210 011 211 995 281 398
XXII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 33,38 33,20 7,63 7,72
XXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 070 575 851 632 248 474 200 219
XXV. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 64 683 -73 396 15 013 -17 255
XXVI. Zysk (Strata) brutto 137 942 47 987 32 016 11 282
XXVII. Zysk (Strata) netto 126 038 60 676 29 253 14 265
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 237 98 242 7 714 23 097
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 664 10 466 4 564 2 461
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -116 489 -175 170 -27 036 -41 183
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -63 588 -66 462 -14 758 -15 625
XXXII. Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 2,48 1,19 0,58 0,28
XXXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2019; 31.12.2018; 30.09.2019; 31.12.2018
XXXIV. Aktywa razem 2 104 290 2 151 997 481 135 500 464
XXXV. Aktywa trwałe 1 654 025 1 745 389 378 184 405 904
XXXVI. Aktywa obrotowe 450 265 406 608 102 951 94 560
XXXVII. Kapitał własny 1 464 425 1 338 387 334 833 311 253
XXXVIII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 241 23 639
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 639 865 813 610 146 302 189 212
XL. Zobowiązania długoterminowe 2 209 61 392 505 14 277
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 180 048 245 412 41 167 57 073
XLII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 28,81 26,33 6,59 6,12
XLIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547


Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:


1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i
strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów
pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku, co
daje 4,3086 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28
września 2018 roku, co daje 4,2535 euro/złoty,

2) dane dotyczące
poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu)
zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na dzień 30
września 2019 roku, tj. 4,3736 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2018
roku, tj. 4,3000 euro/złoty.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZEPAK_2019-3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE-sig-sig-sig-sig-sig.pdfZEPAK_2019-3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 roku oraz skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 roku
ZEPAK_2019-3Q_POZOSTAŁE INFORMACJE-sig-sig-sig-sig-sig.pdfZEPAK_2019-3Q_POZOSTAŁE INFORMACJE-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Henryk Sobierajski Prezes Zarządu
2019-11-14 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Paweł Markowski Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Paweł Lisowski Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.