REKLAMA

YOLO S.A.: Informacja o wszczęciu postępowania podatkowego w stosunku do Spółki

2022-04-20 20:52
publikacja
2022-04-20 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-20
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Informacja o wszczęciu postępowania podatkowego w stosunku do Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Pile („Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. pełnomocnik Spółki otrzymał od Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (UCS w Krakowie) pismo z informacją o rozpoczęciu w stosunku do Spółki postępowania podatkowego w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych w 2016 r. na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
W ramach postępowania podatkowego USC w Krakowie określi, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania podatkowego za wskazany wyżej okres.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. otrzymała od UCS w Krakowie decyzję określającą przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r., o której to decyzji informowała raportem ESPI nr 18/2022. Spółka zaskarżyła tę decyzję, o czym informowała raportem ESPI nr 22/2022.
Spółka nie zgadza się z decyzją o zabezpieczeniu i w toku przedmiotowego postępowania podatkowego zamierza skorzystać ze wszelkich dostępnych środków, aby postępowanie zakończone zostało na korzyść Spółki, w tym poprzez złożenie wszelkich niezbędnych dokumentów, wyjaśnień i dowodów.
O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z postępowaniem podatkowym Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of YOLO S.A. with its registered
office in Piła (“Spółka”) hereby informs that on 19 April 2022 the proxy
of the Company received a letter from the Head of the Małopolska Customs
and Tax Office in Kraków (The Customs and Tax Office in Kraków) with
information about the commencement of tax proceedings in relation to the
Company in the scope of observance of the provisions of tax law with
respect to taxation of income earned in 2016 under the terms defined in
the Corporate Income Tax Act.


As part of the tax proceedings, the Customs and Tax
Office in Kraków will determine, by way of a resolution, the amount of
the tax liability for the aforementioned period. At
the same time, the Company indicates that on 28 February 2022 it
received a decision from the Tax Office in Kraków determining the
approximate amount of the tax liability in the corporate income tax for
2016, about which it informed in the ESPI report no. 18/2022.


The Company appealed this decision, of which it
informed with ESPI report no. 22/2022.


The Company opposes the security decision and in the
course of the tax proceedings in question intends to pursue all
available measures to terminate the proceedings in favour of The
Company, including by the submission of all necessary documents,
explanations and evidence.


The Company will inform about any potential further
significant developments related to the tax proceedings in the
subsequent current reports


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-20 Paweł Kiciński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki