Wynagrodzenie urlopowe przy nowej umowie

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się według określonych zasad. W przypadku nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę i "przeniesienia" do niej niewykorzystanego urlopu z poprzedniej umowy, wynagrodzenie urlopowe należy obliczać zgodnie z regułami urlopowymi. Jednak składniki zmienne miesięczne należy przyjmować tylko z okresu obowiązywania danej umowy, a nie poprzedniej.

Wynagrodzenie urlopowe

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast w razie znacznego wahania ich wysokości, okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.). Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

W myśl § 7 powołanego rozporządzenia składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Z kolei składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (np. wynagrodzenie godzinowe, prowizyjne, zmienna premia miesięczna), z wyjątkiem stałych miesięcznych, wlicza się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników zmiennych miesięcznych mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Jak wynika z powołanych regulacji, do podstawy kwalifikują się składniki wypłacone w określonym czasie, niezależnie od tego, za jaki miesiąc przysługiwały. Przy czym takie reguły uwzględniania poszczególnych składników w wynagrodzeniu urlopowym obowiązują w okresie trwania danej umowy o pracę. Nie uwzględnia się składników wynagrodzenia z umów zakończonych, choćby niewykorzystany urlop został z takiej zakończonej umowy przeniesiony do kolejnej umowy zawartej z tym samym pracownikiem.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia).

Stanowisko MRPiPS

W kwestii ustalania wynagrodzenia urlopowego w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę wypowiedziało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu dnia 18 lipca 2017 r. Uznało w nim, że: "Zgodnie z treścią art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Natomiast przepis art. 171 § 3 Kodeksu pracy stanowi podstawę do przeniesienia wymiaru urlopu wypoczynkowego z poprzedniej umowy o pracę (warunkach określonych w tym przepisie) na kolejną umowę.

W opinii Departamentu Prawa Pracy MRPiPS, przepis art. 171 § 3 Kodeksu pracy nie obejmuje możliwości przeniesienia do kolejnej umowy o pracę składników wynagrodzenia wypłaconych pracownikowi z tytułu wykonywania pracy na podstawie poprzedniej umowy o pracę, która już nie obowiązuje.

W ocenie Departamentu, również przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...) w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (...) nie zawierają podstawy prawnej do przyjęcia tezy, że zakres podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego czy podstawy ekwiwalentowej można rozszerzyć na poprzednio rozwiązaną umowę o pracę i z niej wliczyć do podstawy wymiaru uzyskane przez pracownika wynagrodzenia. (...)".

Przykład

Pracownik był zatrudniony na czas określony od 1 lutego do 30 czerwca 2017 r. Bezpośrednio po tej umowie pracodawca nawiązał z nim kolejną umowę o pracę na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. Ponadto, na podstawie art. 171 § 3 K.p., zawarł z pracownikiem porozumienie o przeniesieniu niewykorzystanych 5 dni (40 godz.) urlopu z poprzedniego zatrudnienia do następnej umowy zawartej na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. Pracownikowi w czasie pierwszej umowy o pracę przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.000 zł, zmienna prowizja i zmienna premia regulaminowa. Natomiast w czasie drugiej umowy, która została zawarta na 3/4 etatu, przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.500 zł oraz, tak jak poprzednio, zmienna prowizja i zmienna premia.

We wrześniu br. pracownik wykorzystał 40 godz. urlopu wypoczynkowego. Stosując stanowisko MRPiPS pracownik za pracę i urlop we wrześniu br., jeżeli w tym miesiącu nie będzie miał innych nieobecności, otrzyma swoje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.500 zł, wypracowaną prowizję i premię. Dodatkowo będzie mu przysługiwało wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych wypłaconych w lipcu i sierpniu br.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)


autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 2017-09-11

Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.