REKLAMA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ORBIS SA

2018-11-26 17:56
publikacja
2018-11-26 17:56

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ORBIS SA ogłoszone przez ACCOR SA - komunikat

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Wezwanie”) jest ogłaszane przez Accor S.A. („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 i art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 512) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Niniejsze Wezwanie dotyczy 21.800.593 (dwudziestu jeden milionów ośmiuset tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022622, dopuszczonych do notowań i będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLORBIS00014 („Akcje”).

Jedna Akcja uprawnia do jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku Wzywającego będącego osobą fizyczną.

Firma: Accor S.A.
Siedziba: Issy-les-Moulineaux
Adres: 82, rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego Akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną.

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący 1”)
Siedziba: Warszawa
Adres: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 17
Tel.: + 48 61 856 44 44
E-mail: bm.sekretariat@santander.pl
Firma: Sociéte Générale S.A. Oddział w Polsce („Podmiot Pośredniczący 2”)
Siedziba: Warszawa
Adres: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111
Tel.: +48 22 528 40 03
E-mail: pl-wezwania@sgcib.com

Podmiot Pośredniczący 1 i Podmiot Pośredniczący 2 będą dalej łącznie nazywani „Podmiotami Pośredniczącymi”, a każdy z nich indywidualnie „Podmiotem Pośredniczącym”.

5. Procentowa liczba głosów z Akcji objętych Wezwaniem i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.

W wyniku Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć 21.800.593 (dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) Akcje uprawniające do 21.800.593 (dwudziestu jeden milionów ośmiuset tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących około 47,31% ogólnej liczby głosów w Spółce i około 47,31% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki poza akcjami posiadanymi przez Wzywającego i jego podmioty zależne).

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć, łącznie z 24.276.415 (dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście) akcjami Spółki, które są już w posiadaniu Wzywającego (łącznie z podmiotem zależnym, o którym mowa w punkcie 14 poniżej), 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) akcji Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 100% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona.

Nie dotyczy.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania.

Informacje na temat łącznej procentowej liczby głosów z Akcji, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadającej jej liczbie Akcji zostały przedstawione w punkcie 5 powyżej.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie Wezwania Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

9. Cena, po której będą nabywane Akcje objęte Wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 87 PLN (osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 84,52 PLN (osiemdziesiąt cztery złote 52/100) za jedną akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 78,34 PLN (siedemdziesiąt osiem złotych 34/100) za jedną akcję.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 2,9%.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 11,1%.

Cena Akcji jest o 19,5% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania.

Wzywający, ani podmioty od niego zależne nie nabywały żadnych Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

11. Czas trwania Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.

Data ogłoszenia Wezwania: 26 listopada 2018 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 17 grudnia 2018 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 18 stycznia 2019 r.
Planowana data transakcji nabycia Akcji na GPW: 23 stycznia 2019 r.
Planowane rozliczenie transakcji nabycia Akcji: 28 stycznia 2019 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) maksymalnie do 70 (siedemdziesięciu) dni, jeżeli według wyłącznego uznania Wzywającego takie przedłużenie jest niezbędne w celu osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia Wzywający powiadomi o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż 7 (siedem) dni przed wygaśnięciem terminu przyjmowania zapisów na Akcje określonego w Wezwaniu.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający może wydłużyć okres przyjmowania zapisów na Akcje (jednorazowo lub wielokrotnie) do nie więcej niż 120 dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniała uzasadniona okoliczność, wskazująca na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni.

Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający zobowiązany jest poinformować o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na Akcje będące przedmiotem Wezwania może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. objęte zostaną wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania). Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający poinformuje o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje będące przedmiotem Wezwania nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na Akcje będące przedmiotem Wezwania.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. Wzywający jest spółką giełdową notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Paris.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 12 niniejszego Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający, wraz z podmiotem zależnym, tj. Accor Polska Sp. z o.o. posiada 24.276.415 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około 52,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią około 52,69% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

a) Wzywający posiada bezpośrednio 21.972.566 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią około 47,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz około 47,69% ogólnej liczby głosów w Spółce;

b) Accor Polska Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny Wzywającego) posiada bezpośrednio 2.303.849 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią około 4,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz około 4,99% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz

c) żaden z innych podmiotów zależnych Wzywającego poza Accor Polska Sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania.

Powyższe informacje zostały przedstawione w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 14 Wezwania.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania.

Powyższe informacje zostały przedstawione w punkcie 7 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi Akcje.

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Podmiotu Pośredniczącego 1 („Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Lp. Miasto Adres Godziny otwarcia
1. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00
2. Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22 9.00-17.30
3. Bolesławiec ul. Bankowa 12 9.30-17.00
4. Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 15A 10.00-17.00
5. Bytom ul. Dworcowa 4 9.00-17.30
6. Gdańsk ul. 3 Maja 3 9.30-17.00
7. Gdynia ul. 10 Lutego 11 9.30-17.00
8. Głogów ul. Obrońców Pokoju 12 9.00-17.00
9. Gniezno ul. Sienkiewicza 17 9.00-17.30
10. Gorzów Wielkopolski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 9.30-17.00
11. Jelenia Góra pl. Niepodległości 4 9.00-17.00
12. Kalisz ul. Parczewskiego 9a 9.30-17.00
13. Katowice ul. Katowicka 61 9.00-17.00
14. Katowice ul. Wita Stwosza 2 9.00-17.00
15. Kępno ul. Kościuszki 6 9.00-17.00
16. Kielce ul. Wspólna 2 8.30-17.30
17. Konin ul. Energetyka 6a 9.00-17.00
18. Kraków ul. Karmelicka 9 10.00-18.00
19. Legnica ul. Gwarna 4a 9.00-17.00
20. Leszno ul. Słowiańska 33 9.30-17.00
21. Lubin ul. Odrodzenia 5 10.00-17.00
22. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 37 9.30-17.00
23. Łódź al. Piłsudskiego 3 10.30-18.00
24. Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13 9.30-17.00
25. Olsztyn Al. Wojska Polskiego 62 10.00-17.00
26. Opole ul. Ozimska 6 9.00-18.00
27. Ostrów Wielkopolski Plac Bankowy 1 9.00-17.00
28. Piła ul. Sikorskiego 81 10.00-17.00
29. Płock ul. Kolegialna 22 10.00-17.00
30. Poznań Plac Wolności 15 9.00-18.00
31. Poznań Plac Andersa 5 9.00-18.00
32. Poznań ul. Jugosłowiańska 10 10.00 – 17.30
33. Sopot ul. Chopina 6 10.00-17.00
34. Szczecin ul. Matejki 22 9.30-17.00
35. Tarnów ul. I. Mościckiego 25 9.00-17.00
36. Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 9.30 – 17.30
37. Toruń ul. Krasińskiego 2 9.30-17.00
38. Wałbrzych ul. Chrobrego 7 9.00-17.00
39. Warszawa ul. Kasprowicza 119a 9.00-18.00
40. Warszawa al. Jana Pawła II 17 9.00-18.00
41. Warszawa ul. Marszałkowska 142 10.30-18.00
42. Wrocław Rynek 9/11 9.00-18.00
43. Wrocław Plac Kościuszki 7/8 9.00-18.00
44. Zgorzelec ul. Wolności 11 9.30-17.00
45. Zielona Góra ul. Bankowa 5 9.00-17.00
46. Regionalne Biura Wealth Management Santander BM (obsługa klientów portfelowych)
47. Doradcy VIP w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

Zapisy na Akcje w Punktach Przyjmowania Zapisów przyjmowane będą w godzinach pracy PPZ.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, tel. + 48 22 586 80 97, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w pkt 37 niniejszego Wezwania - na adres Podmiotu Pośredniczącego 1 wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Orbis S.A.".

Wyżej wspomniane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu złożone drogą korespondencyjną ważne będą wyłącznie, jeżeli zostaną złożone na formularzach udostępnionych przez Podmioty Pośredniczące, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 37 niniejszego Wezwania oraz zostaną dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego 1 nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający zaznacza, że w trakcie trwania Wezwania może zostać rozszerzona liczba Punktów Przyjmowania Zapisów, w których mogą być przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Informacja o rozszerzeniu liczby Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszystkich niezbędnych formularzy, służące do składania zapisów na Akcje w Wezwaniu będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania Wezwania podmiot nabywający Akcje będzie nabywał Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Z zastrzeżeniem informacji uwzględnionych w punkcie 11 Wezwania, do końca okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nie nabędzie Akcji od akcjonariuszy odpowiadających na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których Wzywający nabędzie Akcje w Wezwaniu, zostaną zawarte nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 23 stycznia 2019 r.

Transakcje, o których mowa powyżej, zostaną rozliczone nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po ich zawarciu, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 28 stycznia 2019 r.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane Akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy wyłącznie akcji zdematerializowanych.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane Akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji.

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji.

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji.

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji.

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

26. Oświadczenie Wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

27. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki, posiadającym łącznie, bezpośrednio i pośrednio (zgodnie z opisem w punkcie 14 powyżej), 24.276.415 (dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około 52,69% kapitału zakładowego Spółki oraz taki sam procent ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający wykonuje prawo głosu z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający Akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, a tym samym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 27 powyżej.

29. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia Akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

Wezwanie zostaje ogłoszone bez żadnych warunków prawnych.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Nie dotyczy – Wezwanie zostaje ogłoszone bez żadnych warunków.

31. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.

Wzywający jest akcjonariuszem strategicznym Spółki od 2000 roku i od tego czasu wspiera jej rozwój pod względem strategicznym, a także finansowo i operacyjnie. Wzywający zamierza wspierać strategię rozwoju Spółki oraz jej dalszy rozwój w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polityka dywidendowa Spółki może zostać zmieniona ze względu na potencjalne dodatkowe potrzeby finansowe Spółki.

W okresie ostatnich kilku lat Wzywający wdraża bardzo aktywną politykę zarządzania aktywami hotelowymi poprzez szeroki zakres działań i transakcji mających na celu optymalizację swojego portfela aktywów. Wzywający zamierza zastosować taką strategię w odniesieniu do Spółki po przeprowadzeniu Wezwania.

Wzywający podjął decyzję o ogłoszeniu Wezwania w szczególności w celu przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne dla osiągniecia tego celu po przeprowadzeniu Wezwania. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wzywający zamierza podjąć działania mające na celu podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały dotyczącej przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i złożenia przez Spółkę stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający osiągnie, bezpośrednio lub pośrednio, 90% ogólnej liczby głosów w Spółce, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, zgodnie z art. 82 Ustawy.

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 31 powyżej.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące wszystkich Akcji za cenę nie niższą niż Cena Akcji oferowana przez Wzywającego w Wezwaniu.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy.

Nie dotyczy.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie Akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy.

Nie dotyczy.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w postaci gwarancji bankowej udzielonej przez bank Société Générale z siedzibą: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paryż, Francja, wystawionej w PLN.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego jako podmiotu nabywającego Akcje w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego łącznie z zawiadomieniem o ogłoszeniu Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

37. Inne informacje, które Wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.

a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie w PPZ

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący 1 otworzy rejestr, w którym rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Osoby, które zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w PPZ, o których mowa w punkcie 19 powyżej, powinny:

(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

(b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które mają być przedmiotem sprzedaży w Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz

(c) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Podmioty Pośredniczące, dostępne w PPZ, o których mowa w punkcie 19 powyżej, w godzinach pracy tych PPZ dołączając do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (b) powyżej.

b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną

Osoby, które zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, powinny:

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są ich Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie),

ii. złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoby te powinny także uzyskać świadectwo depozytowe, które powinno być ważne do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (z tym dniem włącznie); oraz

iii. wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby Podmiot Pośredniczący 1 otrzymał je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego

- oryginał świadectwa depozytowego; oraz

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe, poprzez złożenie przez niego, na formularzu zapisu, podpisu wraz z pieczątką imienną lub powinien zostać poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres Podmiotu Pośredniczącego 1 wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Orbis S.A.”.

W przypadku zapisów składanych drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzach zgodnych ze wzorem udostępnionym przez Podmioty Pośredniczące, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Podmiot Pośredniczący 1 nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Zapisy na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego 1 po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów otrzymanych po zamknięciu okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z niniejszym Wezwaniem.

Zapis w Wezwaniu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu i wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonania wszystkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie).

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu formularze, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom powierniczym mającym swoją siedzibę w Polsce, prowadzącym rachunki papierów wartościowych i będącym uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów niezbędne do złożenia zapisu w Wezwaniu będą także udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w punkcie 19 powyżej, w okresie przyjmowania tych zapisów.

Zapisy w ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych ze wzorami tych dokumentów udostępnionymi przez Podmioty Pośredniczące.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego 1, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w Podmiocie Pośredniczącym 1, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje klientów Podmiotu Pośredniczącego 1 zostaną zablokowane na ich rachunkach papierów wartościowych na podstawie dyspozycji blokady Akcji, złożonych przez klientów Podmiotu Pośredniczącego 1, zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Tekst niniejszego Wezwania dostępny jest także na stronach internetowych Podmiotów Pośredniczących: https://bm.santander.pl/ oraz www.sgcib.pl

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów, wymienionych w punkcie 19 niniejszego Wezwania lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.

c) Pozostałe warunki Wezwania

Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które dostarczone zostaną po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne. W wypadku zapisów doręczonych za pośrednictwem listu za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera – data otrzymania ich przez Podmiot Pośredniczący 1 stanowi datę ich przyjęcia.

Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Niniejsze Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich a także opłat pobieranych przez domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający i Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązane do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

d) Zastrzeżenie prawne

Niniejsze Wezwanie nie stanowi oferty papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Wzywającego nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez dokonania ich rejestracji lub uzyskania zwolnienia z rejestracji.

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego ani Podmiotu Pośredniczącego.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (DZIAŁAJĄCEGO TAKŻE JAKO PODMIOT NABYWAJĄCY W WEZWANIU)

______________________________________
Imię i nazwisko: MARCIN CHYLIŃSKI
Stanowisko: pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO 1

______________________________________
Imię i nazwisko: ANNA KUCHARSKA
Stanowisko: pełnomocnik
______________________________________
Imię i nazwisko: MAŁGORZATA JACHYMEK
Stanowisko: pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO 2

______________________________________
Imię i nazwisko: ANDRZEJ OLSZEWSKI
Stanowisko: pełnomocnik

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki