Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Sare SA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Sare Spółka Akcyjna (Wezwanie) - komunikat

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 1.696.021 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) wyemitowanych przez spółkę Sare Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których na każdą przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”) pod kodem PLSARE000013.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Tomasz Sebastian Pruszczyński, zamieszkały w Rybniku, kod pocztowy 44-200, przy ulicy Kościuszki, numer 62, m.3, posiadający numer PESEL: 74111608394, posiadający numer NIP 642-001-39-69 („Wzywający 1”)

Polinvest 7 S.a.r.l, z siedzibą przy 68/70 boulevard de la Petrusse, L-2320, Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societe a responsabilite limitee), o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 euro, wpisana do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek pod numerem B 210.573 („Wzywający 2”)

Wzywający 1 oraz Wzywający 2 zwani są dalej łącznie „Wzywającymi”.

Wzywający zawarli Porozumienie 1, które zostało opisane w pkt 37 lit. a) Wezwania.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem Nabywającym Akcje będzie Polinvest 7 S.a.r.l, z siedzibą przy 68/70 boulevard de la Petrusse, L-2320, Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societe a responsabilite limitee), o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 euro, wpisana do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek pod numerem B 210.573 („Podmiot Nabywający”)

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Millennium Dom Maklerski S.A. w Warszawie („Dom Maklerski”)

Siedziba: ul. Stanisława Żaryna 2a, 02 - 593 Warszawa

Adres: ul. Stanisława Żaryna 2a, 02 - 593 Warszawa

Tel. Sekretariat: +48 22 598 26 00/01

Fax +48 22 598 26 99

E-mail zrpw@millenniumdm.pl

Informacja o warunkach Wezwania i zasadach przyjmowania zapisów jest dostępna w Punktach Obsługi Klienta, o których mowa w punkcie 19 i na stronie: www.millenniumdm.pl.

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza nabyć 1.696.021 Akcje odpowiadające, przy zaokrągleniu do 1/100 procenta, 74,01 % wyemitowanych Akcji, uprawniające do wykonywania 1.696.021 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem mają formę zdematerializowaną.

W związku z tym, Podmiot Nabywający, wraz z Wzywającym 1, jako strony Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania, po rozliczeniu Wezwania zamierzają posiadać 2.291.551 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 2.291.551 głosów, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. Wszystkie te akcje mają formę zdematerializowaną.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona

Minimalna liczba Akcji objętych zapisami, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje wynosi 1.145.776. Odpowiadająca powyższej liczbie Akcji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.145.776.

7. Łączna procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania

Podmiot Nabywający, zamierza osiągnąć w wyniku przeprowadzenia Wezwania (przy zaokrągleniu do 1/100 procenta) 74,01% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiadających łącznie 1.696.021 akcjom Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Podmiot Nabywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 22,70 zł za jedną Akcję („Cena Nabycia”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Nabycia nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 21,08 PLN za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 20,66 PLN za jedną Akcję.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający, podmioty od nich zależne ani dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia nie nabywały Akcji.

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Dniem ogłoszenia Wezwania jest 15 grudnia 2017 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem przyjmowane będą w dni robocze w terminie od 09 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. (38 dni).

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być (raz lub kilkakrotnie) przedłużony, łącznie do nie więcej niż 120 dni, zgodnie z §5 ust. 3 pkt 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r., w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), jeżeli warunek wskazany w pkt 29 Wezwania nie zostanie spełniony w ciągu uprzednio wskazanego terminu przyjmowania zapisów.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Nie istnieje podmiot dominujący względem Wzywającego 1.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 2 jest 21 Concordia LP (Fundusz).

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot dominujący wobec Podmiotu Nabywającego (Wzywającego 2) został wskazany w pkt 12 Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

a) Procentowa liczba głosów z akcji Spółki, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada bezpośrednio Wzywający 1, przy zaokrągleniu do 1/100 procenta, wynosi 25,99% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 595.530 akcji Spółki.

Wzywający 1 nie posiada akcji Spółki pośrednio lub wspólnie z podmiotami zależnymi lub dominującymi.

Procentowa liczba głosów z akcji Spółki, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada Wzywający 1 wspólnie z Wzywającym 2 na podstawie Porozumienia 1 opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania, przy zaokrągleniu do 1/100 procenta, wynosi 25,99% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 595.530 akcji Spółki.

b) Wzywający 2 nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Wzywający 2 nie posiada akcji Spółki pośrednio lub wspólnie z podmiotami zależnymi lub dominującymi.

Procentowa liczba głosów z akcji Spółki, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada Wzywający 2 na podstawie Porozumienia 1 oraz Porozumienia 2 wynosi łącznie 77,37% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 1.772.993 akcji Spółki, z czego:

• na podstawie Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania – 25,99% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 595.530 akcji Spółki;

• na podstawie Porozumienia 2, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania – 51,38% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki czemu odpowiada 1.177.463 akcji Spółki.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

a) Wzywający 1, wraz z podmiotami zależnymi oraz wobec niego dominującymi, po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza nadal posiadać wraz z podmiotami zależnymi oraz wobec niego dominującymi (przy zaokrągleniu do 1/100 procenta) 25,99% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiadających łącznie 595.530 akcjom Spółki.

b) Wzywający 2, wraz z podmiotami zależnymi oraz wobec niego dominującymi, zamierza osiągnąć w wyniku przeprowadzenia Wezwania (przy zaokrągleniu do 1/100 procenta) 74,01% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiadających łącznie 1.696.021 akcjom Spółki.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający (Wzywający 2) akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie została wskazana w pkt 14 lit. b) Wezwania.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Łączna procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający (Wzywający 2) akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie została wskazana w pkt 15 lit. b) Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Wzywającego 1 oraz Podmiot Nabywający (Wzywającego 2) łączy Porozumienie 1 opisane w pkt 37 lit. a) Wezwania.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon
Gdańsk Wały Jagiellońskie 14/16 80-887 (0-prefix-58) 323-79-41, 323-79-42, 323-79-43
Warszawa Ul. Marszałkowska 136 00-004 (0-22) 556-42-57, 556-42-58

Zapisy na akcje objęte wezwaniem przyjmowane będą również drogą korespondencyjną. Tryb postępowania wskazany jest w punkcie 37 lit. c) niniejszego Wezwania.

Kopia dokumentu Wezwania, a także wszelkie niezbędne formularze zapisów będą dostępne w ww. punktach przyjmowania zapisów na Akcje i na stronie: www.millenniumdm.pl.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Nabycie Akcji przez Wzywającego planowane jest na dzień 20 lutego 2018 r., tj. 3 dnia roboczego po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający 1 nie jest podmiotem dominującym albo zależnym Spółki, ani samodzielnie ani na podstawie Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania.

Wzywający 2 (Podmiot Nabywający) nie jest samodzielnie podmiotem dominującym albo zależnym Spółki, jednakże na podstawie Porozumienia 2, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania, w świetle art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy o Ofercie może być uznany za podmiot dominujący Spółki.

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Informacja została wskazana w pkt 27 Wezwania.

29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Podmiot Nabywający (Wzywającego 2) od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim zgoda taka powinna zostać wydana, o ile taki upływ terminu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody.

Wzywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w przedmiocie dokonania nabycia Akcji na podstawie art. 98 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku niespełnienia w odpowiednim czasie warunku wskazanego powyżej.

Przewidywana data udzielenia powyższej zgody to 08 lutego 2018 r.

W przypadku, kiedy zgoda na dokonanie koncentracji będzie zawierała lub zostanie wydana z zastrzeżeniem warunków, zobowiązań lub środków zaradczych, które muszą zostać spełnione przez Podmiot Nabywający (Wzywającego 2) lub podmioty z nim powiązane, lub przez Spółkę bądź podmioty powiązane ze Spółką, Podmiot Nabywający (Wzywający 2) może jednostronnie zwolnić się od powyższego warunku zawieszającego (uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W takim przypadku nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi, nawet gdy zgoda na dokonanie koncentracji została uzyskana z zastrzeżeniem spełnienia przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką bądź przez Podmiot Nabywający (Wzywającego 2) lub podmioty z nim powiązane, zobowiązań, środków zaradczych lub warunków.

Zgodnie z §4 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający podadzą do wiadomości publicznej informację o spełnieniu lub niespełnieniu warunków prawnych nabycia Akcji wskazanych w Wezwaniu.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Warunki, od których ziszczenia uzależnione jest nabycie Akcji w ramach Wezwania zostały wskazane w pkt 6 oraz 29 Wezwania.

Przewidywana data uzyskania zgody Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, to 08 lutego 2018 r.

Wzywający przewidują możliwość nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający, pomimo nieziszczenia się warunku opisanego w punkcie 29 Wezwania.

31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający 1 nie będzie nabywał Akcji w ramach Wezwania. Wzywający 1 zamierza kontynuować dotychczasową politykę inwestycyjną względem Spółki. Wzywający 1 nie ma szczegółowych zamiarów w stosunku do Spółki w związku z przeprowadzanym Wezwaniem.

Podmiot Nabywający (Wzywający 2) oświadcza, że zamierza, w oparciu o posiadaną większość głosów w Spółce oraz przysługujące mu prawa i obowiązki korporacyjne w Spółce, kontynuować i wspierać dotychczasową strategię rozwoju Spółki.

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Szczegółowe zamiary Podmiotu Nabywającego (Wzywający 2) Akcje w stosunku do Spółki, w związku z przeprowadzanym Wezwaniem został wskazany w pkt 31 Wezwania.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, odstąpienie od Wezwania jest możliwe tylko w przypadku, kiedy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące wszystkich pozostałych akcji Spółki po cenie nie niższej, niż Cena Nabycia.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, które stanowi nie mniej niż 100 % łącznej liczby Akcji objętych Wezwaniem zostało ustanowione w postaci blokady kwoty 38.499.676,70 zł zdeponowanej na rachunku Podmiotu Nabywającego w Domu Maklerskim. Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 grudnia 2017r.

37. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

a) Porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Wzywający 1 oraz Wzywający 2 zawarli porozumienie, którego przedmiotem jest zobowiązanie stron do wspólnego ogłoszenia Wezwania, gdzie podmiotem nabywającym Akcje Spółki będzie Podmiot Nabywający (Wzywający 2). („Porozumienie 1”).

W dniu 14 grudnia 2017 r. Wzywający 2 oraz WS Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie, Petrovasko Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze i Pan Damian Rutkowski zawarli porozumienie, którego przedmiotem jest zobowiązanie WS Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie, Petrovasko Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze i Pana Damiana Rutkowskiego do złożenia zapisów na sprzedaż Akcji Spółki w ramach Wezwania ogłoszonego przez Wzywającego 2 („Porozumienie 2”).

b) Pozostałe warunki Wezwania

Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania na sprzedaż Akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego. Szczegóły dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione.

Akcje zakupione przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Dom Maklerski nie będzie pobierał opłat od osób odpowiadających na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu, czy też wydaniem wyciągu z rejestru. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.

Ewentualne koszty, związane m.in. z wystawianiem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady, realizacją transakcji sprzedaży, mogą być pobierane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami i tabelami opłat i prowizji.

c) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Dom Maklerski otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów będą przyjmowane zapisy osób odpowiadających na Wezwanie. Wpis do rejestru nastąpi niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Osoby mające zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nie Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji ważne do daty transakcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego ważne do daty transakcji,

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,

3) złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji wyżej wymienione świadectwo depozytowe,

4) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem; treść oświadczenia zawiera formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w okresie przyjmowania zapisów oraz w czasie przedłużonego okresu przyjmowania zapisów, po dokonaniu zapisu na sprzedaż Akcji, osoby które złożyły zapis na sprzedaż Akcji nie są uprawnione do wycofania lub anulowania zapisów na sprzedaż Akcji.

W przypadku banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, pracownik banku składający zapis w imieniu swojego klienta powinien przedstawić dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru, a ponadto jeśli nie wynika to z przedłożonego odpisu z rejestru, stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania oraz złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Klienta lub oświadczenie o należytym umocowaniu do działania w imieniu klienta.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do dnia daty transakcji oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,

- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje,

- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

Osoby fizyczne odpowiadające na niniejsze Wezwanie powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Klienci składający zapis otrzymają wyciąg potwierdzający wpis do rejestru niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Wyciąg z rejestru zapisów stanowi jedyne potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności:

1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji ważne do daty transakcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego ważne do daty transakcji,

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,

3) uzyskać w punkcie obsługi klienta prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych wzór formularza zapisu na sprzedaż Akcji, podpisać wypełniony formularz zapisu i poświadczyć podpis złożony na formularzu u pracownika punktu obsługi klienta prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej zapis lub poświadczyć podpis notarialnie.

W przypadku zapisu dokonywanego drogą korespondencyjną za pośrednictwem pełnomocnika, poświadczenia pracownika Punktu Obsługi Klienta lub poświadczenia notarialnego, wymaga również podpis na pełnomocnictwie do dokonania zapisu.

Złożenie zapisu drogą korespondencyjną następuje poprzez przesłanie listem poleconym wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na sprzedaż Akcji wraz ze świadectwem depozytowym, a także pełnomocnictwem do złożenia zapisu, w przypadku zapisu dokonywanego przez pełnomocnika, na adres:

Millennium Dom Maklerski S.A.

Targ Drzewny 1

80 – 958 Gdańsk

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „SARE - WEZWANIE”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi według powyższej procedury, które Dom Maklerski otrzyma najpóźniej ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które Dom Maklerski otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Dom Maklerski wpisze do rejestru zapisów tylko zapisy spełniające powyższe warunki.

Dom Maklerski we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe, dokona potwierdzenia faktu wystawienia świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji i wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji.

Zapis może zostać uznany za nieważny, jeśli nie będzie złożony na formularzu określonym przez Wzywającego, lub jeśli przedstawione przez klienta świadectwo depozytowe nie będzie odpowiadało treści określonej przez Dom Maklerski.

Formularze związane z dokonaniem zapisu na sprzedaż Akcji dostępne będą w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w czasie trwania Wezwania, na stronie: www.millenniumdm.pl, a także zostaną przesłane do wszystkich domów maklerskich – członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, których siedziba lub oddział zlokalizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego osobiście i telefonicznie lub w Domu Maklerskim pod numerami telefonów: 58 307 92 62 – 65.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 1

…….…………………………………………………………..

Tomasz Sebastian Pruszczyński

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 2

…………………………………………………………………

Andre Mierzwa - pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Domu Maklerskiego:

………………………………………………………………………………………………

Mariusz Dąbkowski – Prezes Zarządu Mariusz Rak - Prokurent

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
SARE 4,42% 3,78
2019-11-20 09:59:04
WIG -0,81% 57 555,23
2019-11-21 16:56:00
WIG20 -0,69% 2 179,53
2019-11-21 17:10:00
WIG30 -0,76% 2 471,15
2019-11-21 17:10:01
MWIG40 -0,94% 3 714,25
2019-11-21 16:56:45
DAX 0,00% 13 158,46
2019-11-21 17:07:00
NASDAQ -0,18% 8 511,12
2019-11-21 17:07:00
SP500 -0,17% 3 103,22
2019-11-21 17:07:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.