Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MANGATA HOLDING SA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MANGATA HOLDING SA - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Wezwanie”) jest ogłoszone przez następujący podmiot:

BI 7 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: Jana Kilińskiego 34 (40-062), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000620137 („Wzywający”),

w ramach którego Wzywający zamierza nabyć akcje spółki Magnata Holding SA z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000084847 („Spółka”), uprawniające – łącznie z akcjami Spółki posiadanymi pośrednio obecnie przez Wzywającego – do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Niniejsze wezwanie jest ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623), („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 100 (słownie: sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę („Akcje”). Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLZTKMA00017. Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach, a każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje reprezentują łącznie 0,001498% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniają łącznie do 0,001498% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

firma/ imię i nazwisko siedziba/ miejsce zamieszkania adres / adres do doręczeń
BI 7 sp. z o.o. Katowice Jana Kilińskiego 34 40-062 Katowice

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

firma/ imię i nazwisko siedziba/ miejsce zamieszkania adres / adres do doręczeń
BI 7 sp. z o.o. Katowice Jana Kilińskiego 34 40-062 Katowice

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma (nazwa): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”, „Dom Maklerski BOŚ”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Numer telefonu: (22) 50 43 104

Nr faks: (22) 50 43 349

Adres poczty elektronicznej: makler@bossa.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

W wyniku Wezwania:

BI 7 sp. z o.o. zamierza nabyć 100 (słownie: sto) Akcji, stanowiących 0,001498% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 100 (słownie: stu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,001498% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, Wzywający zamierza łącznie posiadać 4.406.723 (słownie: cztery miliony czterysta sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcje Spółki, reprezentujące łącznie 66,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do 4.406.723 (słownie: cztery miliony czterysta sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. do 66,00% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie Akcje, które będą nabywane przez Wzywającego w ramach Wezwania są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w KDPW pod kodem ISIN PLZTKMA00017 i każda uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Nabywający akcje zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania została wskazana w pkt. 5 Wezwania.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Na podstawie wezwania Akcje zamierza nabyć jeden podmiot. W konsekwencji niniejszy punkt nie ma zastosowania.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Cena, za którą Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi 68,43 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) za jedną Akcję („Cena”). Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju, w związku z tym, że każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, podmiot nabywający może w terminie przeprowadzania Wezwania dokonywać zmiany ceny po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych. Informacje o zmianie ceny, Podmiot Pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju, w związku z tym, że każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena określona w pkt. 8 nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z art. 79 Ustawy, tj. nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, wynosi 66,18 złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy) za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, wynosi 68,43 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) za jedną Akcję.

Wzywający oraz podmioty od niego zależne, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, nie nabyły akcji Spółki. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

Wzywający oraz podmioty od niego zależne, nie nabyły również akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: 21 października 2019 roku

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 12 listopada 2019 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 25 listopada 2019 roku

Planowana data realizacji transakcji na GPW: 27 listopada 2019 roku

Planowana data rozliczenia transakcji: 29 listopada 2019 roku

Wzywający może podjąć decyzję o skróceniu okresu przyjmowania zapisów w przypadku osiągnięcia celu Wezwania, tj. złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. Jeżeli Wzywający postanowi skrócić termin przyjmowania zapisów, poda ten zamiar do wiadomości publicznej w terminie przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów tj. zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia.

Wzywający może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony łącznie do nie więcej niż 120 dni, jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni, na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 lit. (a) Rozporządzenia. Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z faktem, iż podmiotem Nabywającym i Wzywającym jest spółka BI 7 sp. z o.o., to informacje na temat podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego zostały podane w pkt. 11 powyżej.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wzywający posiada pośrednio 4.406.623 akcje Spółki stanowiące 65,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji Spółki Wzywający posiada za pośrednictwem spółki Capital MBO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której posiada udziały stanowiące 100% jej kapitału zakładowego.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego ani podmiotów zależnych innych niż Capital MBO sp. z o.o., które posiadają akcje Spółki.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć 66,00% akcji Spółki, czyli 4.406.723 (słownie: cztery miliony czterysta sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcje Spółki, reprezentujące łącznie 66,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do 4.406.723 (słownie: cztery miliony czterysta sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. do 66,00% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiot nabywający Akcje są jednocześnie podmiotem wzywającym, zatem niniejsza informacja została udzielona w pkt. 13 Wezwania.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Podmiot nabywający Akcje jest jednocześnie podmiotem wzywającym, zatem niniejsza informacja została udzielona w pkt. 14 Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

W Wezwaniu występuje jeden podmiot wzywający, który jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w następujących oddziałach Podmiotu Pośredniczącego w Wezwaniu:

Lp. Oddział/Miasto Kod Ulica Telefon
1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744-10-44
2 Gdańsk 80-824 Podwale Przedmiejskie 30 (58) 320-88-48
3 Katowice 40-048 Kościuszki 43 (32) 606-76-20
4 Kraków 31-068 Stradomska 5a/10 (12) 433-71-40
5 Łódź 90-368 Piotrkowska 166/168 (42) 636-00-05
6 Poznań 60-523 Dąbrowskiego 79A (61)841-14-12 (61) 847-91-16
7 Rzeszów 35-017 Moniuszki 8 (17) 853-42-04
8 Szczecin 70-535 Wielka Odrzańska 18/2 (91) 434-44-30
9 Warszawa 00-517 Marszałkowska 78/80 (22) 504-33-00
10 Wrocław 50-107 Sukiennice 6 (71) 344-82-02

Zapisy będą przyjmowane w godzinach między 9.00 – 17.00.

W powyższych miejscach zostaną udostępnione egzemplarze dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

Zapisy na sprzedaż Akcji można również przekazać za pomocą listu poleconego lub kuriera przesyłając na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wezwanie – Mangata Holding S.A.”.

Szczegóły dotyczące składania zapisów opisano w pkt. 35 Wezwania.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W okresie trwania Wezwania Nabywający nie będzie nabywał akcji Spółki.

Transakcja, w wyniku której Nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w czasie trwania Wezwania, zostanie przeprowadzona i rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 10 Wezwania, z zastrzeżeniem, że zawarcie transakcji nastąpi zgodnie z §10 Rozporządzenia, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy - wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą nabywane w zamian za nabywane akcje, oraz zasady dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

26. Wskazanie czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiot wzywający – spółka BI 7 sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec spółki Capital MBO sp. z o.o. i posiada udziały stanowiące 100% jej kapitału zakładowego. Spółka Capital MBO sp. z o.o. jest natomiast większościowym akcjonariuszem Spółki i posiada 4.406.623 (słownie: cztery miliony czterysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje Spółki, reprezentujące łącznie 65,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do 4.406.623 (słownie: cztery miliony czterysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. do 65,99% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. W konsekwencji, Wzywający jest podmiotem pośrednio kontrolującym Spółkę.

27. Wskazanie czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiot nabywający jest jednocześnie podmiotem wzywającym.

Cechy dominacji podmiotów nabywających zostały opisane w pkt. 26 Wezwania.

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nie dotyczy. Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek warunkiem prawnym. Nie są wymagane jakiekolwiek decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Zamiarem Wzywającego jest posiadanie bezpośrednio i pośrednio przez spółkę Capital MBO Sp. z o.o. łącznie 66,00% akcji Spółki oraz 66,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Podmiot nabywający jest jednocześnie podmiotem wzywającym, zatem niniejsza informacja została udzielona w pkt. 29 Wezwania.

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający nie przewiduje możliwości odstąpienia od wezwania.

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w §6 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z trybem określonym w §6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej, o której mowa w §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostają ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

W przypadku, jeśli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia liczba Akcji nabywanych od podmiotów, które dokonały zapisów w ramach Wezwania nie będzie liczba całkowitą, liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe do nabycia, w wyniku tego zaokrąglenia, Akcje będą nabywane w kolejności poczynając od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, do czasu aż liczba nabywanych Akcji osiągnie 100 (sto) Akcji.

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie rozliczenia Wezwania zostało ustanowione w formie blokady depozytu pieniężnego na rachunku pieniężnym spółki BI 7 sp. z o.o., prowadzonego przez Dom Maklerski na podstawie umowy świadczenia usług brokerskich zawartej pomiędzy BI 7 sp. z o.o. a Domem Maklerskim, z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości stanowiącej równowartość nie mniej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie ceny nabycia wskazanej w punkcie 9 powyżej. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane przez Podmiot Pośredniczący do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zaświadczeniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust 1 Ustawy.

35. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

a. Prawo właściwe

Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu i będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

b. Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

c. Opłaty i prowizje

Dom Maklerski BOŚ S.A. nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru.

Wzywający nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

d. Dokonywanie zmian w treści Wezwania

Wzywający mogą dokonywać zmian w treści Wezwania w drodze ogłoszenia dokonanego zgodnie z § 3 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia, w szczególności w zakresie liczby akcji, jakie zamierza nabyć, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7 Rozporządzenia czy też w zakresie zmiany ceny, zgodnie z zasadami w §8 Rozporządzenia.

e. Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z kopią treści Wezwania oraz wzorami odpowiednich formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostaną udostępnione przez Dom Maklerski BOŚ S.A. wszystkim domom maklerskim oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wyszczególnionych w pkt. 18 Wezwania.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ S.A.

Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych:

- dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz

- zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającemu (ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie), potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.

3. Złożyć w jednej z placówek Domu Maklerskiego BOŚ, których lista wskazana została w pkt. 18 Wezwania, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej oraz zapis na Akcje na odpowiednim formularzu. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera, powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych:

- dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz

- zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającym (ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie), potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.

3. Przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż do godziny 17.00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie):

a) oryginał świadectwa depozytowego,

b) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji – podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wezwanie - Mangata Holding SA”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ, z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej i które Dom Maklerski BOŚ otrzyma do godziny 17.00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie).

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Podpisanie formularza zapisu stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Zapis na sprzedaż Akcji jest nieodwołalny.

Dom maklerski wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela, do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub dokument ekwiwalentny w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie podlegających rejestracji w publicznie dostępnych rejestrach, oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez dom maklerski, który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu,

- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek, na którym zdeponowane są Akcje,

- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji.

Dopuszczalne są inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Dom Maklerski BOŚ.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane. Dom Maklerski BOŚ we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe potwierdzi wystawienie świadectw depozytowych.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach, lub że zostało wydane świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

W przypadku ustanowienia blokady oraz wystawienia świadectwa depozytowego na większa liczbę Akcji niż liczba wskazana przez Akcjonariusza w zapisie na Akcje, transakcja giełdowa zostanie dokonana na liczbę Akcji wskazaną przez Akcjonariusza w treści zapisu.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami. Dom Maklerski BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Pozostałe istotne informacje o Wezwaniu

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku lub domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia zapisu w ramach Wezwania uzyskane od klienta. Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków lub domów maklerskich, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, mogą przedstawić oświadczenie banku lub domu maklerskiego, potwierdzające fakt posiadania przez bank lub dom maklerski odpowiedniego umocowania od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.

f. Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania m. in. koszty związane z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaży, pobierane przez ww. podmioty zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Wszelkie szczegółowe warunki oraz koszty związane ze składaniem zapisów na akcje w ramach Wezwania, Akcjonariusze mogą uzyskać u podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.

g. Aspekty podatkowe

Zwraca się uwagę inwestorów, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia Akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w części przekraczającej koszt ich nabycia, podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Warszawa, 21 października 2019 roku

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego

oraz podmiotu nabywającego:

Grzegorz Marcin Morawiec

Prezes Zarządu BI 7 sp. z o. o.

Podpisy osób działających w imieniu i podmiotu pośredniczącego:

kom mra

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
MANGATA 0,71% 70,50
2019-11-12 11:48:56
WIG -0,09% 59 141,35
2019-11-12 17:15:02
WIG20 -0,29% 2 248,81
2019-11-12 17:15:01
WIG30 -0,10% 2 549,06
2019-11-12 17:15:00
MWIG40 0,56% 3 780,28
2019-11-12 17:15:00
DAX 0,65% 13 283,51
2019-11-12 17:37:00
NASDAQ 0,23% 8 484,04
2019-11-12 20:14:00
SP500 0,16% 3 092,10
2019-11-12 20:14:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.