1,7800 zł
0,00% 0,0000 zł
WIKANA SA (WIK)

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-16
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 r. otrzymał od VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (00-057) Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:

„VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz”) reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawą o ofercie”), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 13 stycznia 2020 r. Fundusz zbył bezpośrednio 200 000 (dwieście tysięcy) akcji spółki pod firmą Wikana S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144421 („Spółka”), w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji

a) bezpośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 13 209 766 (trzynaście milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 66,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 13 209 766 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 66,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał pośrednio akcji Spółki.

c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.

3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych

a) bezpośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 13 009 766 (trzynaście milionów dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 65,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 13 009 766 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

b) pośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki.

c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

Na dzień zawiadomienia inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmiotem zależnym od Funduszu, nie posiadającym akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-16 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2020-01-16 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.