REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

VISTAL GDYNIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2022-05-10 12:28
publikacja
2022-05-10 12:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Zal._do_12_2022_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Zal._do_12_2022_komplet.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej „Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie artykułu 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 7 czerwca 2022 r., na godz. 11:00 w Gdyni, przy ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia (Hotel Nadmorski).

I. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2021r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 10:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
Plik Opis
1. Zał. do 12_2022 ogłoszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf1. Zał. do 12_2022 ogłoszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZA
1. Zał. do 12_2022_komplet.pdf1. Zał. do 12_2022_komplet.pdf projekty uchwał, sprawozdania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Andrzej Niedbalski Prezes Zarządu Andrzej Niedbalski
2022-05-10 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki