376,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Vigo System S.A. (VGO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_SWF_LMP_AP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 31817 28197 7385 6629
II. Koszt własny sprzedaży 11964 12005 2777 2822
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10376 10386 2408 2442
IV. Zysk (strata) brutto 9824 10604 2280 2493
V. Zysk (strata) netto 9801 10574 2275 2486
VI. Liczba akcji w sztukach 729000 729000 729000 729000
VII. Zysk (strata) netto na akcję (w złotych/euro) 13,44 14,50 3,12 3,41
VIII. Aktywa trwałe 94688 49436 21650 11573
IX. Aktywa obrotowe 26965 20329 6165 4759
X. Kapitał własny 64015 51775 14637 12121
XI. Zobowiązania długoterminowe 40884 12227 9348 2863
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 16753 5763 3831 1349
XIII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro) 87,81 71,02 20,08 16,63
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 10229 10975 2374 2580
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32548 -12400 -7554 -2915
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 24018 -1 5574 -


Dane finansowe prezentowane z EUR zostały przeliczone według niżej
wymienionych zasad:1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30
września 2019 roku: 4,3736 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30
września 2018 roku: 4,2714 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2018 roku:
4,3000 PLN/EUR.2. Poszczególne pozycje skróconego śródrocznego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego
rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 1 stycznia 2019 roku
do 30 września 2019 roku: 4,3086 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj.
za okres od 1 stycznia 2018roku do 30 września 2018 roku: 4,2535 PLN/EUR.Zysk
(strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczony jest poprzez
podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w
danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną
akcję dla każdego okresu obliczony jest poprzez podzielenie zysku netto
za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym
okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana
jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez
liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane ze sprawozdania z
sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 przedstawiają się następująco:1.
Aktywa trwałe (w tys. zł/tys. euro): 67417 / 156782.
Aktywa obrotowe (w tys. zł/tys. euro): 22796 / 53013. Kapitał
własny (w tys. zł/tys. euro): 54221 / 126094. Zobowiązania
długoterminowe (w tys. zł/tys. euro): 17885 / 41595.
Zobowiązania krótkoterminowe (w tys. zł/ tys. euro): 18107 / 42116.
Wartość księgowa na akcję ( w tys. zł/ tys. euro): 74,38 / 17,30


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny SWF LMP AP.pdfRaport kwartalny SWF LMP AP.pdf Raport kwartalny 3 kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Adam Piotrowski Prezes Zarządu
2019-11-08 Łukasz Piekarski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.