374,0000 zł
-0,53% -2,0000 zł
Vigo System S.A. (VGO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_polroczny_2019_VIGO_System_S.BES._podpisany_SWF_AP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VIGO_System_S.A._2019_PSF_Raport_z_przegladu-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 19903 18862 4642 4449
II. Koszt własny sprzedaży 7652 7777 1785 1834
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6011 6789 1402 1601
IV. Zysk (strata) brutto 6078 7201 1417 1699
V. Zysk (strata) netto 6078 7172 1417 1692
VI. Liczba akcji w sztukach 729000 729000 729000 729000
VII. Zysk (strata) netto na akcję (w złotych/euro) 8,34 9,84 1,94 2,32
VIII. Aktywa trwałe 88597 43830 20837 10049
IX. Aktywa obrotowe 24117 21275 5672 4878
X. Kapitał własny 60292 48372 14180 11091
XI. Zobowiązania długoterminowe 33584 5861 7898 1344
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18838 10872 4430 2493
XIII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro) 82,71 66,35 19,45 15,21
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6719 4502 1567 1062
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23102 -6235 -5388 -1471
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17155 0 4001 0


Dane finansowe prezentowane z EUR zostały przeliczone według niżej
wymienionych zasad:1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30
czerwca 2019 roku: 4,2520 PLN oraz dla danych porównywalnych według
średniego kursu NBP obowiązujacego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30
czerwca 2018 roku: 4,3616 PLN i na dzień 31 grudnia 2018 roku: 4,3000
PLN.2. Poszczególne pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego rachunku przepływów
pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2019 roku od 30
czerwca 2019 roku: 4,2880 PLN oraz dla danych porównywalnych według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za
okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku: 4,2395 PLN.Zysk
(strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez
podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w
danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną
akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto
za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym
okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana
jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez
liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane ze sprawozdania z
sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 przedstawiają się następująco:1.
Aktywa trwałe (w tys.zł / tys.euro): 67 417 / 15 678;2.
Aktywa obrotowe (w tys.zł / tys.euro): 22 796 / 5 301;3.
Kapitał własny (w tys.zł / tys.euro): 54 221 / 12 609;4.
Zobowiązania długoterminowe (w tys.zł / tys.euro): 17 885 / 4 159;5.
Zobowiązania krótkoterminowe (w tys.zł / tys.euro): 18 107 / 4 211;6.
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro): 74,38 / 17,30.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport półroczny 2019 VIGO System S.BES. podpisany SWF AP.pdfRaport półroczny 2019 VIGO System S.BES. podpisany SWF AP.pdf Raport półroczny 2019 VIGO System S.A.
VIGO System S.A. 2019 PSF Raport z przeglądu-sig.pdfVIGO System S.A. 2019 PSF Raport z przeglądu-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 Adam Piotrowski Prezes Zarządu
2019-08-21 Łukasz Piekarski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.