REKLAMA
PIT 2023

Ubezpieczenie psa i kota – gdzie kupisz i ile kosztuje?

2017-05-18 06:00, akt.2021-02-05 12:59
publikacja
2017-05-18 06:00
aktualizacja
2021-02-05 12:59

Ubezpieczenie od wyrządzonych szkód, zdarzeń losowych, śmierci, a nawet zwrot kosztów leczenia – na rynku coraz częściej można spotkać oferty dla właścicieli czworonożnych pupili. Sprawdzamy propozycje ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie psa i kota – gdzie kupisz i ile kosztuje?
Ubezpieczenie psa i kota – gdzie kupisz i ile kosztuje?
fot. v-svirido / / Shutterstock

Ubezpieczenia zwierząt są w dalszym ciągu produktem mało popularnym, u niektórych wywołują wręcz uśmiech na twarzach. Jeśli jednak ubezpieczamy wszystko, co cenne i ważne, dlaczego nie pomyśleć o swoim pupilu. Zważywszy na rosnące ceny usług weterynaryjnych, ubezpieczenie może okazać się ulgą dla kieszeni właściciela w razie nieszczęśliwego wypadku. Dostępne na rynku pakiety mogą obejmować:

 • koszty wizyty w placówce weterynaryjnej,
 • koszt pobytu w klinice dla zwierząt,
 • koszt badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych,
 • koszty uśpienia oraz kremacji,
 • koszty poniesione na szukanie zaginionego pupila,
 • koszt opieki nad zwierzęciem w trakcie hospitalizacji właściciela.
Reklama

Trzeba jednak zaznaczyć, że właścicielowi zwierzęcia przysługuje z tytułu ochrony zwrot poniesionych kosztów wyłącznie do wysokości sumy ubezpieczenia, która została określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Należy również pamiętać, że właściciele psów oraz kotów ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody. Towarzystwa ubezpieczeniowe przewidziały ofertę również na taką okoliczność, proponując wykupienie dodatkowej ochrony w ramach szerszych pakietów, np. ubezpieczeń mieszkaniowych lub ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Inną formą ochrony jest natomiast ubezpieczenie zwierząt od nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie psa i kota

Zakres ochrony

Ubezpieczyciel

zwrot kosztów za szkody wyrządzone przez zwierzę, m.in. pogryzienie, zniszczenie mienia osoby trzeciej;

Aviva, Ergo Hestia, Warta,  PZU, Generalii, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku)

zwrot kosztów w razie odniesienia obrażeń przez zwierzę w wyniku zdarzenia losowego, m.in. pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem lub rozboju;

Aviva, Warta, Compensa, Concordia, PZU, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku)

zwrot kosztów leczenia w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia: pokrycie kosztów wizyt w lecznicy, badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych, zabiegów operacyjnych;

Compensa, Link4, Aviva, Generalli

zwrot kosztów uśpienia, kremacji i pochówku;

Compensa, Aviva, PZU

wypłata świadczenia na zakup nowego zwierzęcia w razie uśpienia w następstwie choroby lub wypadku;

Compensa

wypłata środków na poszukiwanie w przypadku zaginięcia  Aviva

zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem w przypadku hospitalizacji właściciela: wyprowadzanie na spacer, karmienie, utrzymanie higieny zwierzęcia; 

Uniqa, Allianz, Compensa, Ubezpieczenia Pocztowe, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku)

infolinia weterynaryjna;

Ubezpieczenia Pocztowe, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku), Aviva

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie ofert ubezpieczeniowych, stan na 5.02.2021 r.

OC w życiu prywatnym – pogryzienie, zniszczenie mienia

Właściciele niesfornych czworonogów mają możliwość wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych przez zwierzęta - psa czy kota. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej proponują tego typu ochronę jako rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Dodatkową ochronę OC, która gwarantuje pokrycie roszczeń finansowych osób poszkodowanych przez naszego pupila, oferują: Aviva, Generali, Ergo Hestia, Compensa, Warta, Link4, Axa oraz PZU.

Nieszczęśliwy wypadek, kradzież, włamanie

Zwierzęta domowe można ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków w ramach standardowych polis mieszkaniowych. W przedmiotowych ubezpieczeniach zwierzęta są ubezpieczone na takich samych zasadach jak rzeczy ruchome. Ubezpieczenie obejmuje ochronę od ognia, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych, w wyniku których mogą ucierpieć.

Decydując się na dodatkowy pakiet, wartość psa czy kota jest uwzględniana w sumie ubezpieczenia mienia ruchomego. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach sumy ubezpieczenia mienia ruchomego na polisie mieszkaniowej wiąże się z tym, że są one objęte ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, wskazanym na polisie. Natomiast poza obrębem nieruchomości nie będą objęte ochroną.

Pokrycie kosztów opieki nad zwierzęciem domowym

Firmy ubezpieczeniowe oferują również usługi assistance, które obejmują m.in. opiekę nad zwierzętami domowymi w przypadku, gdy ubezpieczony właściciel jest hospitalizowany. Z takiej ochrony mogą skorzystać m.in. klienci Uniqa. Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia nieruchomości "Twój Dom Plus" bądź ubezpieczenia turystycznego "Radość Odkrywania" zapewnia organizację opieki nad zwierzęciem oraz pokrycie kosztów z nią związanych.

Usługa obejmuje karmienie, wyprowadzanie zwierzęcia, utrzymywanie jego higieny oraz transport do osoby lub placówki wskazanej przez ubezpieczonego. Świadczenia pokrywane są do limitu 300 zł za jedno zdarzenie rocznie, gdy w miejscu zamieszkania ubezpieczeniowego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad zwierzęciem.

Również w Allianz posiadacze Assistance mogą liczyć na nadzór nad zwierzętami w przypadku, gdy ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 2 dni. W takim wypadku ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty opieki nad zwierzęciem w miejscu zamieszkania właściciela w limicie do 150 zł przez maksymalnie trzy dni lub zorganizuje transport do wskazanej osoby lub schroniska w limicie do 200 zł.  

Natomiast klienci, którzy skorzystają z Ochrony Wypadkowej w Ubezpieczeniach Pocztowych, mogą liczyć na organizację i pokrycie kosztów opieki nad zwierzęciem domowym, która zapewnia m.in. wyprowadzanie na spacer, ale nie częściej niż trzy razy dziennie, karmienie oraz utrzymanie higieny zwierzęcia.

Pomoc weterynaryjna

Usługi weterynaryjne nie należą do tanich. Koszt wizyty konsultacyjnej w gabinecie oscyluje w granicach od 40 do 100 zł., do tego dochodzą pozostałe świadczenia, które otrzymał pupil w trakcie pobytu. Natomiast cena specjalistycznych badań uzależniona jest od lokalizacji czy renomy kliniki weterynaryjnej.

Przykładowe ceny usług weterynaryjnych

Nazwa zabiegu

Cena

Wizyta w gabinecie

40 -100 zł

Badanie biochemiczne krwi

35 - 300 zł

Badanie morfologiczne krwi

15 - 30 zł

Badanie EKG

50 - 100 zł

Badanie USG

70 - 150 zł

Zdjęcie RTG

50 - 400 zł

Drobny zabieg chirurgiczny

120 - 250 zł

Leczenie złamań

250 - 650 zł

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana

520 - 620 zł

Eutanazja

60 - 300 zł

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez strony internetowe lecznic weterynaryjnych oraz Ogólnopolską Bazę Lecznic Weterynaryjnych

Pomoc w razie wysokich kosztów leczenia psa bądź kota może stanowić ubezpieczenie proponowane przez Link4 oraz Compensę. Właściciel zwierzaka może zadbać o jego bezpieczeństwo, nabywając ubezpieczenie w Link4, które w razie wypadku wymagającego pomocy weterynaryjnej, pokryje koszty wizyty w lecznicy, badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych oraz zabiegów operacyjnych. W ramach jednego zdarzenia pokrywany jest koszt do 1000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia w roku i jest dostępna w dwóch wariantach:

 • podstawowym, którego koszt wynosi 69 zł rocznie,
 • rozszerzonym o OC w życiu prywatnym na wypadek, gdyby pupil wyrządził szkodę osobie trzeciej - składka roczna wynosi 94 zł.

Compensa umożliwia swoim klientom rozszerzenie zakresu polisy "Mój Dom" o ubezpieczenie weterynaryjne "Mój Compan". Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku psa lub kota. Zakres umowy obejmuje koszty leczenia weterynaryjnego poniesione na ratowanie zdrowia lub życia zwierzęcia. Natomiast w przypadku konieczności uśpienia, pakiet pokrywa również koszt kremacji i pochówku. Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia na zakup nowego zwierzęcia w przypadku, gdy zajdzie konieczność uśpienia pupila w następstwie choroby lub wypadku.

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie nie pokrywa m.in. kosztów leczenia zwierząt przez osoby nieposiadające czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, leczenia wad wrodzonych czy zachorowań będących skutkiem niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych. Z zakresu ochrony wyłączone są również następstwa niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania oraz pielęgnacji, zaniedbań żywieniowych oraz pozostawienia zwierzęcia bez opieki przez okres dłuższy niż 24 godziny. Suma ubezpieczenia weterynaryjnego "Mój Compan" dla każdego zwierzęcia wynosi 8 000 zł, w tym:

 • limit 5000 zł - na koszty leczenia weterynaryjnego,
 • limit 600 zł - koszty uśpienia, kremacji i pochówku,
 • limit 3000 zł - jednorazowe świadczenie na zakup nowego zwierzęcia.  

Roczny koszt ubezpieczenia wynosi 440 zł. Natomiast klienci, którzy podpiszą umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego na okres trzech lat, w trzecim roku mogą liczyć na zniżkę składki w wysokości 50 proc.

Z kolei Aviva zwróci maksymalnie 500 zł za koszty poniesione na poszukiwanie zaginionego kota lub psa. Natomiast w przypadku kosztów leczenia weterynaryjnego, powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uśpienia, kremacji oraz pochówku, posiadacze czworonogów mogą liczyć na środki do w wysokości do 2 tys. zł.

Usługi dodatkowe

Osoby, które przystąpią do programu lojalnościowego Uniqa - BonusClub, mogą skorzystać z bezpłatnych produktów assistance. W zależności od posiadanego pakietu mogą wybrać program Zadbany Pupil, który obejmuje organizację i refundację dwóch konsultacji w placówce weterynaryjnej do kwoty 500 zł każda, transport zwierzęcia we wskazane miejsce oraz organizację wizyty u behawiorysty lub psiego fryzjera.

Ubezpieczenie Pocztowe natomiast w ramach assistance dla zwierząt oferuje pomoc w dokonaniu rezerwacji w placówce weterynaryjnej, transport zwierzęcia wraz z opiekunem do placówki medycznej lub z placówki do miejsca zamieszkania oraz dostęp do infolinii weterynaryjnej. Należy jednak mieć na uwadze, że informacje udzielone na infolinii mają charakter ogólny i nie stanowią porady lekarskiej. Ubezpieczyciel udziela również pomocy w przypadku zaginięcia pupila – pomoc w odzyskaniu zagubionego zwierzęcia.  

Strategiczne partnerstwo

Dla klientów mBanku w ramach partnerstwa Axa wraz z ubezpieczaniem nieruchomości proponuje dodatkowy pakiet - Twój Pupil. Przedmiotem ubezpieczenia jest NNW, OC oraz assistance. W ramach OC Twój Pupil ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim m.in. w wyniku pogryzienia czy uszkodzenia mienia. W zakresie NNW ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tytułu śmierci psa lub kota w wysokości 1000 zł. Natomiast w ramach assistance ubezpieczyciel zorganizuje lub zorganizuje i pokryje świadczenia związane z:

 • refundacją kosztów leczenia udokumentowanych urazów psa lub kota (limit do 1000 zł),
 • transportem zwierzęcia (limit do 500 zł),
 • opieką nad psem lub kotem (limit do 500 zł).

Dodatkowo klienci, który skorzystają z pakietu Twój Pupil, mają stały dostęp do infolinii weterynaryjnej.

Niewielki wzrost zainteresowania

Ubezpieczenie zwierząt na polskim rynku w dalszym ciągu nie jest produktem, po który sięgałoby wielu. Jednak wraz ze wzrostem świadomość właścicieli psów czy kotów, którzy pragną zapewnić swoim pupilom jak najlepszą ochronę, rośnie liczba firm ubezpieczeniowych, które włączyły do swojej oferty produkty dedykowane miłośnikom zwierząt.

Zapewne minie jednak jeszcze parę lat, nim nisza na rynku ubezpieczeń zostanie w pełni wykorzystana. Z jednej strony poszerzenie oferty ubezpieczeniowej dałoby szansę na rozwój tego rynku, a z drugiej strony aktualnie niewielka oferta towarzystw ubezpieczeniowych nie sprzyja rozprzestrzenianiu wśród właścicieli zwierząt idei ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzę domowe, od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych czy kosztów leczenia pupili.

Katarzyna Rostkowska, DF

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
Źródło:
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (48)

dodaj komentarz
eunuchy_z_ue
dużo ludzi chorych psychicznie na forum..
zops
Dryblasty wojskowy z Gdańska ścisnął kota za żebra ale zmiarkował że ma miękkie serce jak b. Przez. Adamowicz.
jas2
Jeśli chcemy "chronić planetę", powinniśmy zlikwidować wszystkie zwierzęta domowe. Zużywają bezproduktywnie zasoby, które przydałyby się ludziom.
zops
Bezproduktywnie skradziono dwie czarnowłose Ukrainki z mamą 16 marca 2022r. ZWROT NATYCHMIAST.
zops
Zgnilizna że śmietników to produkty Rosji. Douglas.
zops
Czy kotom i psom należałyby się odszkodowania wojenne? Ciekawostka... Pisarze wspominają również również o ofiarach eksperymentów, o męczennikach. Byliście kiedyś w środowiskach domowych chodowców na twitterze? Ostatnio znowu zaobserwowałem szczura, tak więc krajowym kotom bezrobocie nie zagraża.
zops
Kiedyś u nas na czwartej kondygnacji był już szczur a na klatce schodowej najwidoczniej brak jest kotów. Wprost niewiarygodne jak szybko i bezszelestnie taki szczur potrafi uciekać.
zops
Kocie szelki i smyczki podobno już się sprzedają. Czas spacerów rozpoczął się nieodwracalnie. Ale koty chyba unikają zapachu pierwiosnków? Nie zauważyliśmy na rabatach przed naszym blokiem aby odwiedzały kępki kwiatów.
zops
Grzyby maślaki kwietniowe? Ciekawe...
zops
Więcej już niepodobna napisać. Truskawki po 800, a borówka amerykańska po 1690.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki