REKLAMA

Ubezpieczenia rentowe: Składka niższa, pensja wyższa

2007-07-10 16:20
publikacja
2007-07-10 16:20

Od 1 lipca 2007 r. składka na ubezpieczenia rentowe wynosi 10% podstawy wymiaru. Wynika to z ostatniej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od wszystkich zatem wynagrodzeń wypłacanych od tego dnia pracodawca ma obowiązek naliczać niższą składkę rentową.


Jak było…

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (w tym - składki na ubezpieczenia rentowe) oraz stopy procentowe składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Z art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca br., wynika, że składka na ubezpieczenia rentowe wynosiła 13% podstawy wymiaru. Do tego dnia składkę na ubezpieczenia rentowe:

 • pracowników,
   
 • chałupników,
   
 • członków spółdzielni,
   
 • zleceniobiorców oraz osób współpracujących ze zleceniobiorcami,
   
 • posłów i senatorów,
   
 • stypendystów sportowych,
   
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
   
 • osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
   
 • funkcjonariuszy Służby Celnej

finansowali z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek, czyli po 6,5%.

Ostatni raz składkę na ubezpieczenia rentowe w wysokości 13% podstawy wymiaru płatnicy mieli obowiązek naliczyć i opłacić od wszystkich wypłat dokonanych w czerwcu 2007 r. Dotyczy to więc tych wypłat, które płatnik wykazał w dokumentach rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportach miesięcznych) sporządzonych za czerwiec 2007 r., przekazanych do ZUS w terminach: do 5 lub 16 lipca br. (15 lipca br. wypada w niedzielę).


… jak jest…

W wyniku nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 lipca 2007 r. składka na ubezpieczenia rentowe uległa obniżeniu. Od tego dnia wynosi ona 10% podstawy. Z tym że na obniżce tej składki od 1 lipca br. zyskali jedynie ubezpieczeni. Obecnie ubezpieczony z własnych środków składkę rentową finansuje w wysokości 3,5% podstawy wymiaru. Natomiast wysokość składki rentowej finansowanej przez płatnika składek w dalszym ciągu kształtuje się na poziomie 6,5% podstawy wymiaru.

Zatem od wszystkich wynagrodzeń wypłacanych po 30 czerwca br., płatnik składek ma obowiązek naliczyć składkę rentową w obniżonej wysokości, czyli 10% podstawy wymiaru. Składkę w tej wysokości płatnicy powinni naliczyć niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą wynagrodzenia wypłacone po tym dniu. Mogą to więc być np. wynagrodzenia należne za czerwiec, wypłacone w lipcu br.


… jak będzie?

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada dwuetapową redukcję składki na ubezpieczenia rentowe. Druga obniżka tej składki ma nastąpić od 1 stycznia 2008 r. Wówczas na jej obniżce skorzystają również płatnicy składek. Od tego bowiem dnia część składki finansowanej przez płatnika zostanie obniżona o 2 punkty procentowe, tj. z 6,5% do 4,5%. Natomiast składka rentowa finansowana przez ubezpieczonego zostanie obniżona o dodatkowe 2 punkty procentowe, tj. z 3,5% do 1,5% podstawy wymiaru.


Jakie korzyści?

Dzięki tej zmianie już od 1 lipca 2007 r. przede wszystkim zwiększą się wynagrodzenia netto osób zatrudnionych.

Rezultatem obniżki składki na ubezpieczenia rentowe jest również zmniejszenie obciążeń składkowych osób prowadzących pozarolniczą działalność, którzy przecież z własnych środków finansują składki ubezpieczeniowe. Te osoby zapłacą jednak niższą składkę rentową dopiero w sierpniu br. - podczas regulowania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za lipiec 2007 r.

Z pewnością obniżą się też koszty firm z tytułu zatrudniania np. pracowników. To może stanowić dla pracodawców zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy.


Więcej na zdrowie i do fiskusa

Obniżka składki na ubezpieczenia rentowe nie pozostaje bez wpływu na wysokość opłacanej za osoby zatrudnione składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zwiększy się bowiem podstawa naliczania tych należności.

Otóż podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla pracowników stanowi podstawa, od której naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Oczywiście po pomniejszeniu jej o składki: emerytalną, rentowe i chorobową finansowane przez pracowników. Z uwagi na to, że składka rentowa będzie niższa, wyższa będzie podstawa do procentowego naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podobnie jest z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych. Generalnie zaliczka na podatek naliczana jest od tej samej kwoty, co składki na ubezpieczenia społeczne, po pomniejszeniu jej o składki finansowane przez zatrudnionego oraz koszty uzyskania przychodu. Przez zmniejszenie składki rentowej podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, a w konsekwencji zwiększy się też opłacany podatek.

Wyższa także będzie kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa Nr 365 z dnia 2007-07-09
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki