Ubezpieczenia na życie: Oferta szeroka, ale diabeł tkwi w szczegółach

Ubezpieczeń na życie jest na rynku bez liku. Każde z ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych udostępnia po kilkanaście wariantów polis. Wybór pomiędzy podobnymi produktami różnych firm nie jest prosty. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, tutaj – w ogólnych warunkach ubezpieczeń. To one stanowią akt prawny oraz na ich podstawie będzie można w przyszłości dochodzić swoich praw.

Podstawowe ubezpieczenie na życie ma charakter ochronny. W przypadku rezygnacji z polisy i nieopłacenia składek lub wygaśnięcia umowy wpłacone pieniądze przepadają. Jednak jest ona doskonałym zabezpieczeniem finansowym dla bliskich osoby ubezpieczonej – w razie jej śmierci ubezpieczyciel wypłaci osobie wskazanej w polisie odszkodowanie. Takim ubezpieczeniem są polisy Sukcesor+ Amplico Life oraz Życie Ergo Hestii.

Na naszym rynku popularne jest ubezpieczenie na życie i dożycie. Polisa pełni funkcję ochronną do końca okresu ubezpieczenia, a w przypadku dożycia wieku emerytalnego lub określonego w umowie zawierający ją otrzyma od towarzystwa należną sumę w postaci jednorazowej wypłaty albo renty wypłacanej miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Ubezpieczenie to ma w swej ofercie prawie każde towarzystwo, ale jedną z ciekawszych ofert zaproponowała Polisa Życie – krótkoterminowe ubezpieczenie na życie i dożycie Twoje Netto zawierane na 3, 6 lub 12 miesięcy. Składka jest wpłacana jednorazowo, a jej minimalna wartość wynosi 10 tys. zł. Składki mogą być inwestowane w różne fundusze. W zależności od stopnia ryzyka i zyskowności, mogą znacznie powiększyć kwotę ubezpieczenia. Liczba funduszy waha się w zależności od towarzystwa. Przeważnie oferują one od 3 do 5 funduszy, wśród których są bezpieczny, zrównoważony i aktywny. Na fundusz bezpieczny składają się przede wszystkim obligacje i lokaty terminowe – instrumenty nie dające dużych zysków. Fundusz zrównoważony jest złożony z inwestycji w obligacje, lokaty terminowe oraz częściowo w akcje. Jego istotną częścią są akcje. Reszta to inwestycje w obligacje i lokaty terminowe. Niektóre firmy proponują inwestycje w międzynarodowe instrumenty finansowe, inne gwarantują część zysku. Najwięcej możliwości inwestowania w fundusze – aż w 18 – oferuje Gerling, niewiele mniej Nationwide (10-16) oraz Commercial Union (11).

Do pragnących zapewnić przyszłość dziecku towarzystwa ubezpieczeniowe skierowały ofertę ubezpieczenia posagowego. Przedmiotem ochrony jest życie i zdrowie osoby wykupującej polisę oraz dożycie przez uposażonego – czyli dziecko – do końca obowiązującego w umowie okresu ubezpieczenia. Atutem polisy posagowej jest to, że towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej zapewniają dziecku dożywotnią rentę w przypadku doznania przez nie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, a jeśli ubezpieczony rodzic lub opiekun nie żyją gwarantują opłacanie składek do końca okresu obowiązywania umowy oraz wypłatę renty. Polisy posagowe ma w swojej ofercie większość towarzystw. Najbardziej zróżnicowane propozycje przedstawiają Gerling, Commercial Union oraz Warta Vita.

Zabezpieczenie spłat kredytu zapewniają praktycznie wszystkie terminowe ubezpieczenia na życie (TU Commercial Union, Amplico, Royal PBK czy Prumerica). Przede wszystkim chronią one życie ubezpieczonego przez okres umowy. W przypadku jego śmierci rodzina dostaje kwotę, na jaką opiewa ubezpieczenie. Towarzystwo reguluje w tym przypadku także zobowiązania ubezpieczonego wobec banku. Niektóre polisy obejmują także zabezpieczenie firmy albo wspólników (Parasol Credit Suisse, Terminowe Ubezpieczenie na Życie TU Filar Życie). Pozwala to na możliwie jak największe wyeliminowanie ryzyka związanego z nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą wystąpić wskutek śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby mającej istotny wpływ w przedsiębiorstwie.

Do ubezpieczeń na życie można wykupić różne świadczenia dodatkowe, takie jak ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, dodatkowe opcje medyczne na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i operacji medycznej, gwarancję dalszego opłacania składek w przypadku utraty zdolności do pracy przez osobę opłacającą składki itp. Liczbę możliwych opcji oraz ich zakres regulują osobne umowy w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wykupienie rozszerzonego pakietu ubezpieczenia jest warte uwagi ze względu na to, iż są one z reguły tańsze niż kupowane osobno. W wielu przypadkach nie jest także możliwy wykup opcji dodatkowych już po podpisaniu umowy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe konkurują o klienta, oferując różne polisy niestandardowe. Kilka z nich jest warte opisania. Amplico Life w maju ub.r. wprowadziło do oferty unikatowe na rynku polskim ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy Nadzieja (3 warianty różniące się wysokością składki oraz otrzymywanymi świadczeniami). Pozwala ono na natychmiastowe rozpoczęcie leczenia i dostęp do nowoczesnych usług medycznych (możliwa także konsultacja medyczna w USA). Inną propozycją tej firmy jest ubezpieczenie Szansa zabezpieczające finansowo w przypadku zdiagnozowania w trakcie trwania umowy jednej z siedmiu groźnych chorób – raka, zawału mięśnia sercowego, choroby wieńcowej wymagającej leczenia operacyjnego, udaru, niewydolności nerek, przeszczepienia narządów, utraty wzroku, oraz w przypadku śmierci. Możliwy jest wybór spośród pięciu wariantów tego ubezpieczenia różniących się wartością wypłacanych świadczeń (maksymalna wypłata od 20 tys. do 80 tys.). Każda opcja tej polisy zapewnia możliwość konsultacji telefonicznej w USA w przypadku poważnego zachorowania ubezpieczonego lub kogoś z jego najbliższej rodziny. Bogatą ofertę dotyczącą ochrony zdrowia ubezpieczonego przedstawia Warta Vita. Ubezpieczenia obejmują ochroną zdrowie w bardzo szerokim zakresie – niemal 20 rodzajów zachorowań, wśród których są nawet choroba Creutzfelda-Jakoba czy zakażenie wirusem HIV (w trakcie transfuzji krwi lub w związku z wykonywanym zawodem). Ergo Hestia z kolei przygotowała specjalistyczne ubezpieczenie zdrowotne Konsylium, którego zakres obejmuje uzyskanie drugiej opinii medycznej. Przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie u ubezpieczonego poważnych stanów chorobowych, czyli objawów choroby, z powodu których przeprowadzono liczne specjalistyczne badania diagnostyczne, a mimo to rozpoznanie budzi wątpliwości ubezpieczonego, wystąpiła konieczność leczenia szpitalnego lub rehabilitacji, która jednak nie przynosi oczekiwanej poprawy, lub też proponowane metody leczenia niepokoją ubezpieczonego. Inna niestandardowa oferta Hestii to pakiet Hestia 7 Plus, łączący ubezpieczenie inwestycyjne z siedmioma podstawowymi ubezpieczeniami majątkowymi.

Natomiast specjalnie do kobiet skierowana jest polisa Jesteś Kobietą TU Gerling. Ubezpieczenie to pomaga przede wszystkim w profilaktyce raka piersi. W zależności od wieku towarzystwo kieruje na badania profilaktyczne raz na rok lub na dwa lata (koszt badań do 100 zł), a w przypadku rozpoznania tej choroby wypłaca świadczenie, nie ingerując w sposób, w jaki będzie ono wykorzystane. Także polisa Ochrona 75 tego towarzystwa zasługuje na uwagę, głównie ze względu na to, iż składki opłacane są do 65. roku życia ubezpieczonego, a ochrona jest zapewniona do 75 lat. Może ona stanowić zabezpieczenie przyszłości najbliższych na wypadek śmierci, ale może także być wykorzystana, aby zabezpieczyć zobowiązania finansowe w sytuacji zaciągnięcia kredytu budowlanego lub inwestycyjnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe kierują swoją ofertę do osób, które nie ukończyły 65. roku życia (w zależności od towarzystwa). Na straconej pozycji są także osoby niemające regularnych zarobków lub pracujące w wolnych zawodach. Dla tych osób TU Allianz przygotowało specjalne oferty (Specjalnie dla Seniorów i Specjalnie dla Wolnych Zawodów). Pierwsze ubezpieczenie jest skierowane do osób powyżej 60. roku życia. Główną jego zaletą jest brak limitu wieku osoby, która chce się ubezpieczyć. Od wieku zależy jedynie wysokość wypłacanego ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby, na którą opiewa polisa. Wartość ta maleje z czasem. W wieku 60-65 lat wynosi ona 6 tys. zł, powyżej 70 lat – tylko 1 tys. zł. Towarzystwo wypłaci wyższą z podanych kwot: albo sumę ubezpieczenia, zależną od wieku osoby zmarłej lub wartość jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na rachunku jednostek. Jest to jednak przede wszystkim polisa inwestycyjna.

W przypadku braku regularnych dochodów, cechujących głównie osoby prowadzących własną działalność gospodarczą oraz przedstawicieli wolnych zawodów, warta zainteresowania jest polisa Specjalnie dla Przedstawicieli Wolnych Zawodów TU Allianz. Główną zaletą tego produktu ochronno-inwestycyjnego jest gwarancja ochrony przez 90 dni od wpłaty ostatniej składki. Do większości polis TU Allianz można wykupić opcję dodatkową VIP, która oferuje wyższy standard usług i priorytetową obsługę. Minimalna składka roczna wynosi 4 tys. zł, a w przypadku składki jednorazowej 15 tys. zł. Dla porównania, w przypadku oferty Specjalnie Dla Seniorów minimalna składka jednorazowa wynosi 3 tys. zł. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz o nieregularnych dochodach adresowana jest polisa Multi Ochrona TU Nordea. Zapewnia ona ochronę na wypadek śmierci, inwalidztwa i poważnego zachorowania. Produkt dla osób zamożnych przygotowała także firma Commercial Union (Bonus VIP). Ubezpieczenie jest skierowane dla osób zarabiających ok. dwa i pół razy więcej niż wynosi średnia krajowa. Konstrukcja ubezpieczenia Bonus VIP oparta jest na składce jednorazowej (minimum 25 tys. zł). Stopa alokacji składki – część składki przeznaczona na tworzenie kapitału – do wysokości 25 tys. zł wynosi 95 proc., a w odniesieniu do nadwyżki ponad 25 tys. zł sięga rekordowego poziomu 99,5 proc. Taka sama wysoka stopa alokacji (tj. 99,5 proc.) dotyczy dobrowolnych składek lokacyjnych, które można wpłacać w trakcie trwania umowy. Pozwala to na możliwie jak największe zyski.

W przypadku wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych oferta jest w mniejszym lub większym stopniu zróżnicowana, a dostępne produkty są na tyle elastyczne i wszechstronne, że pozwalają wybrać odpowiednią polisę dostosowaną do potrzeb konkretnej osoby.

Olga Szczepaniuk

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl