REKLAMA

UHY ECA: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-08 17:58
publikacja
2021-06-08 17:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_ZWZA_zaktualizowane_o_zadanie_RS_Holding.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_zaktualizowane_o_zadanie_RS_Holding.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_zaktualizowany_o_zadanie_RS_Holding.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
UHY ECA
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta ESPI nr 1/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021 r. oraz EBI nr 10/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021 r. niniejszym informuje, iż Zarząd otrzymał od akcjonariusza RS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. następujących spraw („Żądanie”):
1) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.
W związku z powyższym, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z Żądaniem, poprzez dodanie nowych punktów od 15) do 18):
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w 2020 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2020 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2020 r.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:
 zaktualizowany tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz
 zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika,
uwzględniające zmiany wprowadzone na Żądanie Akcjonariusza oraz projekty uchwał przedstawione przez Akcjonariusza.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał na ZWZA zaktualizowane o żądanie RS Holding.pdfProjekty uchwał na ZWZA zaktualizowane o żądanie RS Holding.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_zaktualizowane o żądanie RS Holding.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA_zaktualizowane o żądanie RS Holding.pdf
Formularz do głosowania przez pełnomocnika zaktualizowany o żądanie RS Holding.pdfFormularz do głosowania przez pełnomocnika zaktualizowany o żądanie RS Holding.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Roman Seredyński Prezes Zarządu Roman Seredyński
2021-06-08 Piotr Woźniak Członek Zarządu Piotr Woźniak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki