REKLAMA

TORPOL S.A.: Zawarcie z „PKP Intercity" S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

2021-06-18 12:34
publikacja
2021-06-18 12:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawarcie z „PKP Intercity" S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dn. 26.05.2021 r. dotyczącego wyboru przez „PKP Intercity" S.A. [Inwestor] jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego, oraz dostawą i montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym [Inwestycja], Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 18.06.2021 r. umowy z Inwestorem na realizację ww. projektu [Umowa].

Wynagrodzenie Emitenta w ramach umowy wynosi 73,1 mln zł netto [tj. 89,9 mln zł brutto].

Termin realizacji inwestycji został określony na dzień 31.10.2023 r., natomiast okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady określony jest na 36 miesięcy.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m.in. w przypadku zwłoki w realizacji umowy, czy też w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy przy tym 60 % wynagrodzenia brutto Emitenta. Zapłata kary umownej nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki umowy, w tym w zakresie jej zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2021-06-18 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki